3.2 C
Romania
Saturday, January 16, 2021

MASAJ MEDICAL ― PROCEDEE, METODICĂ, INDICATII TERAPEUTICE

Must Read

Sorin Ovidiu Vîntu: ”Cea mai mare manipulare făcută vreodată, 2-3 state mari implicate”

”Tot ceea ce vezi, generație, este o manipulare – este o repetiție cu public la ceea ce...

Prima ţară din Europa care ar putea ridica restricţiile impuse în urma crizei Covid-19

Austria ar putea deveni unul din primele state din Europa care să relaxeze restricțiile impuse populației, după...

Pandemia de coronavirus a atins pragul de 1 milion de cazuri la nivel mondial. Peste 50.000 de decese

Peste un milion de cazuri de COVID-19 au fost înregistrate joi seara în lume, cu peste 50.000...

Masajul medical face parte din fizioterapie. Prin termenul de masaj se înŃelege o grupare sistematică şi ştiinŃifică de manipulări executate manual asupra Ńesuturilor corpului uman, cu scopul de a influenŃa Ńesutul nervos şi muscular şi circulaŃia generală. Cu excepŃia automasajului, masajul medical este o metodă terapeutică pasivă. Masajul medical se poate face şi prin procedee mecanice, utilizându
se diverse aparate sau apa. Procedeele manuale – manevre sau manipulări de masaj – constă din mişcări variate de alunecare a mâinilor la suprafaŃa corpului şi de presiune în profunzime, de strângere şi stoarcere a Ńesuturilor, de lovire ritmică pe părŃile cărnoase, de scuturare a segmentelor etc. Procedeele manuale sunt cele mai vechi, mai răspândite şi mai eficace forme de executare a masajului, deoarece mâna omului dispune de multiple posibilităŃi de adaptare şi de perfecŃionare a mişcărilor. Masajul mecanic se execută cu instrumente sau aparate mişcate fie cu mâna, fie cu ajutorul unor surse diverse de energie. Există numeroase aparate care însă nu pot înlocui mâna omului. În practică, se foloseşte numai
masajul vibrator, care este mai bine executat cu aparate decât cu mâna. Procedeele de masaj se execută cu o anumită tehnică, după reguli metodice bine stabilite, respectând toate condiŃiile de igienă şi urmând cu stricteŃe indicaŃiile sau contraindicaŃiile medicale.

Tehnica şi metoda de masaj variază în raport cu forma şi structura Ńesuturilor sau ale organelor pe care dorim să le masăm şi cu scopul pe care îl urmărim. În ordinea dispoziŃiei lor anatomice, de la suprafaŃă spre profunzime, părŃile moi ale corpului care sunt prelucrate prin masaj, sunt: tegumentele, straturile subtegumentare (Ńesut conjunctiv şi grăsos), muşchii, vasele şi nervii, Ńesuturile şi organele profunde. Masajul poate fi superficial sau profund, parŃial sau general, de durată mai scurtă sau mai lungă, calmant sau stimulant.
În anumite cazuri, atunci când masajul nu poate fi executat de o persoană pregătită, acesta poate fi înlocuit, în parte, cu automasajul. Rezultatele obŃinute prin masaj depind în mare măsură de folosirea
unei tehnici corecte. Masajul – parŃial sau general – executat pe Ńesuturile de la suprafaŃa
corpului mai este cunoscut sub numele de masaj somatic. După ce am trecut în revistă tehnicile şi metodele de masaj, am
prezentat, în cadrul capitolului de masaj terapeutic, cele mai frecvente afecŃiuni care beneficiază, alături de alte forme de tratament, de efectele locale şi generale ale masajului. Masajul terapeutic, medical, reprezintă unul din mijloacele de
tratament fizioterapic care, combinat cu kinetoterapia, poate contribui la vindecarea sau ameliorarea multor afecŃiuni. Aria de aplicare a masajului medical este destul de vastă şi, dacă este indicat în timp util şi aplicat corect, contribuie, alături de celelalte măsuri
terapeutice la scurtarea timpului de recuperare a pacientului.
Masajul terapeutic poate fi indicat în :

11
• leziuni ale pielii şi ale structurilor conŃinute de aceasta; • leziuni ale muşchilor şi ale tendoanelor;
• leziuni osoase, articulare sau sechele ale acestora;
• leziuni ale nervilor periferici; • afecŃiuni neurologice centrale; • afecŃiuni ale sistemului circulator; • afecŃiuni organice etc.

Această carte se adresează în primul rând kinetoterapeuŃilor, care de nenumărate ori au posibilitatea de a îmbina, în beneficiul pacientului, tehnicile de tratament prin exerciŃiul fizic cu masajul. De asemenea, există numeroase mijloace şi tehnici specifice kinetoterapiei, care necesită masajul ca şi manoperă pregătitoare.

 1. CONDIłII ŞI REGULI PENTRU PRACTICAREA CORECTĂ A
  MASAJULUI Masajul este indicat şi se aplică cu scopul de a se obŃine cele mai
  bune rezultate. Pentru aceasta este nevoie de: cunoaşterea temeinică a tehnicii masajului; cunoaşterea influenŃelor masajului asupra organismului; asigurarea unor condiŃii optime de lucru; respectarea unor condiŃii de igienă; cunoaşterea contraindicaŃiilor masajului.

12
1.1.1 LOCUL ŞI MOBILIERUL

Masajul se practică de preferinŃă într-o încăpere specială, numită sală sau cabinet de masaj; acesta va fi amenajat pe lângă cabinetul medical, sala de duşuri, în serviciile de balneofizioterapie şi de recuperare medicală. Încăperea trebuie să îndeplinească toate condiŃiile de igienă: să fie spaŃioasă, luminoasă, călduroasă şi bine aerisită; temperatura aerului nu trebuie să coboare sub 20°C, pentru a nu expune la răceli pe cei masaŃi, dar nici nu trebuie să fie prea ridicată pentru a nu
obosi pe maseur; curăŃenia sălii trebuie să fie perfectă, să se poată face şi întreŃine cu uşurinŃă; în sala de masaj nu trebuie să existe decât mobilierul simplu, strict
necesar pentru executarea masajului; existenŃa unei chiuvete cu apă curentă pentru spălatul mâinilor; alături de sala de masaj să existe un vestiar, o sală de aşteptare, o cameră de odihnă, duşuri şi instalaŃii sanitare.
Mobilierul necesar pentru executarea masajului este constituit din: banchete de masaj, scaune sau taburete speciale, o măsuŃă pentru scris şi un
dulap. Banchetele şi scaunele de masaj vor fi astfel dispuse încât cei care lucrează să aibă spaŃiu suficient pentru a se putea mişca şi a se deplasa în
voie în jurul acestora. Masajul se poate executa pe o banchetă simplă de lemn, vopsită în alb, tapisată cu o pânză tare, impermeabilă sau din material plastic, care se acoperă cu un cearşaf alb, curat.
Bancheta are un cap, care se poate ridica la nevoie.

13
Dimensiunile obişnuite ale banchetei sunt: 2 m lungime, 70 cm lăŃime şi 70-75 cm înălŃime. Există banchete speciale de masaj, de două tipuri: înalte sau joase; la cele înalte se lucrează din poziŃia stând, la cele joase din poziŃia şezând pe
un taburet. Planul orizontal al acestor banchete este alcătuit din două segmente: unul anterior, mai scurt şi altul posterior, mai lung. Segmentele sunt mobile şi se articulează între ele; acestea se ridică şi se coboară, permiŃând culcarea şi aşezarea în poziŃii foarte variate. Sub capătul anterior are un segment mobil (înainte şi înapoi) care serveşte la sprijinul picioarelor. Pentru sprijinul capului sau al membrelor în poziŃii favorabile pentru
executarea masajului, se folosesc suluri, perne sau saci de nisip de diferite mărimi.

1.1.2 APTITUDINILE UNUI BUN MASEUR

La baza profesiunii de maseur stau aptitudinile fizice şi psihice naturale; tehnica şi metodele de masaj se învaŃă şi se desăvârşesc prin practică. Un bun maseur trebuie să fie sănătos şi rezistent la oboseală, să aibă o constituŃie robustă şi o abilitate manuală naturală. Oricine practică masajul, dar mai ales maseurul profesionist, trebuie să aibă o înălŃime medie sau puŃin deasupra mediei, o musculatură bine dezvoltată, o bună mobilitate articulară, capacitatea de se încorda şi relaxa cu uşurinŃă, de a se adapta, concentra şi orienta repede în orice situaŃie, de aşi doza efortul, pentru a rezista cât mai mult la lucrul monoton şi de lungă

14
durată. Deoarece poate fi pus în situaŃia de a lucra mai multe ore, maseurul trebuie să stea şi să acŃioneze cu calm, neforŃat, fără grabă şi cu cheltuială minimă de energie: mâinile vor fi folosite pe rând, pentru a nu le obosi şi vor fi intercalate mici pauze după fiecare regiune sau segment masat, după fiecare subiect şi oră de lucru. Printr-o bună pregătire fizică generală şi printr-un antrenament profesional metodic, maseurul va ajunge să capete, pe lângă forŃă şi rezistenŃă, supleŃe şi îndemânare în lucru. Lucrând cu mâna moale şi mobilă, ritmic şi uniform, maseurul va reuşi să obŃină rezultate mai bune prin îndemânare şi nu prin forŃă. Pentru a rezista la oboseală, maseurul trebuie să se asigure de buna funcŃionare a organelor, în special a celor ale aparatelor respirator şi
cardiovascular. Maseurului i se cer un auz fin, o vedere bună, dar mai ales un simŃ perfect al pipăitului. Mâinile maseurului trebuie să aibă o mărime potrivită, să fie largi şi cărnoase, pielea de pe palme să fie caldă, moale şi uscată, degetele să fie suple şi abile. Mâna maseurului trebuie să fie “uşoară”, dar puternică la nevoie. Pentru profesiunea de maseur sunt nepotrivite o înălŃime a corpului prea mare sau prea mică, debilitatea şi anemia, obezitatea, insuficienŃa musculară sau musculatura dezvoltată în exces. Sunt contraindicate pentru această profesiune deficienŃele fizice, organice sau psihice, asimetriile feŃei, defectele nasului şi gurii, deformaŃiile corpului, deficienŃele motrice, bolile aparatelor respirator, cardiovascular,
digestiv, renal; leziunile sau bolile cronice ale tegumentelor: eczeme, ulcere, transpiraŃie exagerată a palmelor, cicatrice, defecte inestetice.

15
Maseurul trebuie să acorde o atenŃie deosebită curăŃeniei corpului şi a îmbrăcămintei sale. Se va îmbrăca într-o uniformă albă lavabilă (pantaloni lungi şi bluză largă, cu mâneci scurte). Mâinile trebuie spălate înainte şi după fiecare şedinŃă, pentru a evita transmiterea germenilor patogeni de la o persoană la alta; unghiile sunt tăiate foarte scurt; nu poartă inele, brăŃări (îl stânjenesc în muncă sau irită şi lezează pielea celui masat). Nu va folosi parfumuri şi pomade cu miros puternic; nu va fuma şi nu va folosi băuturi alcoolice. Va evita muncile fizice grele şi sporturile care-l obosesc, îi înăspresc sau lezează pielea palmelor. Este necesar ca maseurul să-şi însuşească cunoştinŃe de bază despre forma şi structura corpului, despre funcŃiile organismului sănătos şi despre semnele cele mai frecvente şi mai caracteristice ale unor stări patologice. Aceste cunoştinŃe îl ajută să înŃeleagă importanŃa efectelor pe care le poate obŃine prin masaj, să lucreze mai sigur pe sine şi cu mai mare
eficacitate. Maseurul trebuie să procedeze cu mult tact şi îngăduinŃă, cu discreŃie şi conştiinciozitate, în relaŃiile cu persoanele pe care le masează.

1.1.3 REGULI CARE TREBUIE RESPECTATE DE PERSOANA CARE DOREŞTE SĂ FIE MASATĂ

Aceasta trebuie să respecte câteva reguli elementare de igienă individuală. Una dintre primele reguli este curăŃenia corpului şi a îmbrăcămintei. În majoritatea cazurilor, masajul se aplică direct pe piele. Înaintea şedinŃei se scot hainele de pe regiunea ce urmează să fie masată şi cele care

16
stânjenesc circulaŃia sângelui, respiraŃia şi mişcările segmentelor sau îl împiedică pe maseur să execute în voie manevrele necesare. Masajul nu se poate aplica pe pielea neîngrijită sau bolnavă, cu răni sau inflamaŃii. Numeroase boli de piele se pot transmite prin masaj de la o persoană bolnavă la alta sănătoasă. Nu trebuie să-i dezbrăcăm, pe cei pe care îi masăm, mai mult decât este necesar, pentru a nu le expune corpul la răceli şi pentru a menaja, pe cât posibil, sentimentele de pudoare ale fiecăruia. PărŃile masate vor fi acoperite cu un cearşaf sau prosop înainte de a
continua masajul. Oricine se prezintă la un masaj trebuie să-şi satisfacă mai întâi nevoile de evacuare a intestinului şi a vezicii urinare.
Orele cele mai potrivite pentru masajul igienic sunt cele de dimineaŃă. ŞedinŃele de peste zi se fixează la 2-3 ore după masă sau, în aşa fel, încât să se termine cu cel puŃin o jumătate de oră înaintea meselor
principale. Cel masat este sfătuit să păstreze în timpul şedinŃei o poziŃie de repaus, cu musculatura relaxată şi să evite orice încordare fizică sau psihică. Masajul se aplică, în general, pe porŃiuni bine delimitate ale corpului. Pentru a face cât mai accesibile părŃile ce vor fi masate şi pentru a aplica manevrele de masaj în condiŃii tehnice cât mai bune, se vor alege poziŃiile cele mai favorabile atât pentru cel care va fi masat, cât şi pentru
maseur. În principiu, pentru cel care va fi masat se caută poziŃii de repaus fiziologic şi de destindere psihică, iar pentru executant poziŃiile de lucru cele mai potrivite pentru a lucra liber, uşor şi nestingherit.

17
PoziŃiile cele mai odihnitoare sunt cele de decubit sau şezând rezemat, cu membrele superioare şi inferioare în uşoară flexiune, care asigură corpului o suprafaŃă mare de sprijin, permite relaxarea musculaturii şi lasă respiraŃia liberă. Maseurul poate lucra din poziŃia stând sau şezând pe un scaun. Lucrând pe un scaun mai înalt şi folosind greutatea trunchiului sau a membrelor superioare în timpul executării manevrelor de masaj, executantul îşi economiseşte energia. Cele mai bune condiŃii de lucru le oferă banchetele speciale de
masaj. Pentru masajul părŃilor anterioare ale corpului este recomandată poziŃia de decubit dorsal, cu capul sprijinit mai sus decât trunchiul şi cu braŃele întinse pe lângă corp. O poziŃie mai comodă este culcat rezemat pe planul cel lung al banchetei, ridicat într-o poziŃie de 40°-50°, cu membrele inferioare în uşoară flexiune din şold şi din genunchi, cu coapsele sprijinite pe planul cel scurt al banchetei, ridicat la 20°-30° şi cu tălpile sprijinite pe planul anterior al
banchetei. Pentru masajul părŃilor posterioare ale corpului este indicată poziŃia de decubit ventral, cu faŃa în jos, cu capul întors într-o parte. Pentru relaxarea muşchilor posteriori ai gambelor şi coapselor se poate ridica puŃin,
cu 20°-30°, planul cel scurt al banchetei.
Masajul capului, gâtului şi al membrelor superioare se poate executa din decubit dorsal sau din şezând rezemat pe planul cel lung al
banchetei, ridicat la 70°-80°. Masajul membrelor inferioare se poate executa din poziŃia culcat, culcat rezemat şi şezând rezemat.

18
Efectele masajului depind în mare măsură de felul în care sunt orânduite şi îmbinate între ele diversele procedee tehnice, acestea trebuind să fie adaptate caracterelor anatomofuncŃionale ale fiecărei părŃi a corpului şi necesităŃilor fiecărui caz. Masajul se începe prin manevre ample, suple şi uşoare, cu caracter pregătitor şi progresează încet în amplitudine şi forŃă, până ce ating intensitatea necesară; apoi încep să scadă treptat, şedinŃa încheindu-se cu manevre largi, liniştitoare. Intensitatea şi durata manevrelor depind de sensibilitatea celui masat. Durerile, jena, contracturile, semnele de nelinişte şi de încordare pe care le trădează cel masat sunt cauzate fie de executări defectuoase, fie de contraindicaŃii ale masajului. Durata şedinŃei de masaj variază după preferinŃe şi necesităŃi. Uneori sunt utile manevrele lente şi uşoare, care prelungesc durata masajului, alteori sunt preferate manevrele scurte, intense şi vii, care scurtează şedinŃa.
Masajul local poate dura 10-15 minute, cel regional 15-30 minute, iar cel general 30-60 minute. ŞedinŃa de masaj nu trebuie să depăşească durata de o oră, deoarece devine obositoare atât pentru masor, cât şi pentru
cel masat. După şedintele lungi de masaj, mai ales după cel general, apare uneori nevoia de odihnă şi de linişte, care poate să dureze de la 10-15 minute până la 30 de minute. Efectele masajului se simt chiar după prima şedinŃă, dacă este bine executat, dar efectele acestuia slăbesc treptat în orele care urmează. Pentru a obŃine efecte de durată este nevoie de un număr mai mare de şedinŃe executate în serie. O serie minimă nu poate fi mai mică de 10-12 şedinŃe.

19
Numărul şi frecvenŃa şedinŃelor dintr-o serie este determinat de necesităŃile individuale. Se recomandă ca şedinŃele să fie rărite spre sfârşitul seriei şi eventual, să fie înlocuite prin automasaj. Se recomandă ca şedinŃele de masaj dintr-o serie să fie executate de aceeaşi persoană, care s-a adaptat la particularităŃile cazului. Atunci când doi executanŃi masează o singură persoană, manevrele acestora trebuie să fie identice, adică să lucreze simetric şi simultan, efectuând manevre egale ca amplitudine, sens şi intensitate. Masajul se poate asocia cu mobilizarea metodică a articulaŃiilor, cu gimnastica respiratorie, cu mişcări de relaxare sau alte exerciŃii fizice. Masajul terapeutic face parte din complexul tratament recuperator şi se asociază, de preferinŃă, cu agenŃi fizici naturali sau artificiali, care cresc
eficacitatea masajului.

1.1.4 SUBSTANłE FOLOSITE PENTRU EXECUTAREA
MASAJULUI

Pentru executarea masajului se folosesc substanŃe care, aplicate pe piele, o fac mai netedă şi mai alunecoasă. Cele mai utilizate sunt pulberile fine, lichidele şi substanŃele grase. Masajul executat cu ajutorul lichidelor se numeşte masaj “umed”. SubstanŃele utilizate se întind atât pe palmele executantului, cât şi pe zona care urmează a fi masată. Pulberile folosite la masaj sunt de origine animală sau vegetală. Dintre pulberile minerale, cea mai bună, mai practică şi igienică este pudra de talc. Talcul nu atacă Ńesuturile şi nici nu se combină cu alte substanŃe chimice; nu se alterează şi poate fi păstrat mult timp; nu murdăreşte pielea,

20
ci o curăŃă, absorbind secreŃiile şi alte impurităŃi, căzând împreună cu
acestea. Dintre lichide, se folosesc, mai des, soluŃii alcoolizate, soluŃii medicamentoase sau apă de săpun. SubstanŃele grase cele mai utilizate sunt vaselina pură, parafina lichidă, lanolina, uleiul de cacao sau amidon, untdelemnul, untura. Glicerina este mai rar indicată, deoarece irită pielea. SubstanŃele grase sunt îndepărtate de pe piele după fiecare masaj, prin spălare cu apă caldă şi săpun sau prin ştergere cu un tampon îmbibat în
alcool diluat. Pulberile, soluŃiile şi uleiurile pot fi combinate între ele după diferite formule. În acestea sunt cuprinse şi substanŃe medicamentoase: antiseptice,
antiinflamatorii, vasodilatatoare, excitante sau calmante. Dacă pielea pe care o masăm este netedă, uscată şi nepăroasă, este bine să se renunŃe la aceste substanŃe şi să folosim un masaj denumit “uscat”. La fel se execută masajul atunci când pielea nu tolerează nici un fel
de mijloace de alunecare.

21

 1. EXERCIłII DE MOBILIZARE PREGĂTITOARE A DEGETELOR ŞI A MÂINILOR PENTRU MASAJ SupleŃea şi forŃa mâinilor şi a degetelor, abilitatea şi adaptabilitatea acestora la necesităŃile tehnice ale masajului se pot îmbunătăŃi, mai ales la începători, prin exerciŃii pregătitoare constând în mişcări active şi pasive, executate amplu şi în ritm rapid. Pentru degete şi pumn se fac flexiuni şi extensiuni, mişcări de lateralitate şi mişcări în cerc; pentru antebraŃe se fac exerciŃii de pronaŃie şi de supinaŃie, iar pentru cot, flexiuni şi extensiuni.

2.1 EXERCIłII PENTRU DEGETE Îndoirea, întinderea şi depărtarea degetelor. Degetele mâinilor se flexează toate odată în pumn strâns, apoi se extind şi se depărtează între ele, cu tensiuni active finale. Mişcarea se poate executa simultan şi alternativ şi se repetă, la început rar, apoi din ce în ce mai repede. Tensiunile finale pot fi accentuate prin presiunea reciprocă a degetelor ambelor mâini. Mişcări active şi pasive ale fiecărui deget. Fiecare deget se mişcă activ sau este mişcat pasiv în toate sensurile, urmărind să amplificăm mobilitatea prin tensiuni finale. Se îndoaie în palmă şi apoi se întinde, fiecare deget în parte, unul după altul, într-o mişcare continuă, care începe de la degetul mic spre cel mare şi apoi, invers. Cu palma aplicată pe o suprafaŃă plană, ridicăm pe rând în extensiune fiecare deget, apoi le ridicăm pe toate împreună. Întorcând mâna cu palma în sus, flexăm activ fiecare deget şi apoi pe toate împreună, strângându-le cu putere în palmă. Cu degetele încleştate se execută extensiuni cu tensiuni finale.

22
 Degetul mare se exersează separat prin mişcări active, pasive şi cu rezistenŃă, în flexiune şi extensiune, abducŃie şi adducŃie şi, mai ales, în opoziŃie.

2.2 EXERCIłII PENTRU PUMNI Flexiunea şi extensiunea pumnului se execută activ, la început cu amândouă mâinile deodată, apoi alternativ, într-un ritm din ce în ce mai viu, cu degetele întinse sau uşor flectate. Extensiunea accentuată a pumnului se execută din poziŃia cu palmele lipite una de alta, Ńinute cu degetele în sus, depărtând sau apropiind între ele coatele sau ducând mâinile într-o parte şi în cealaltă. Din poziŃia cu mâinile lipite pe partea lor dorsală, Ńinute pe orizontală în faŃă, se duc înainte, înapoi sau lateral. Îndoirea laterală din pumn, în sens medial sau lateral, se execută cu palmele faŃă în faŃă, depărtate sau lipite; mişcările se execută liber şi rapid, cu tensiuni finale. Mişcarea se poate amplifica, ajutând-o cu mâna cealaltă. CircumducŃia pumnilor se poate executa cu degetele întinse sau îndoite. Mişcarea se execută cu o mână sau cu ambele mâini, simultan sau alternativ, în ambele sensuri. Se execută mişcarea în “8”, cu o mână sau cu ambele, simultan sau alternativ.

2.3 EXERCIłII PENTRU ANTEBRAłE ŞI COATE PronaŃii şi supinaŃii active, executate simultan sau alternativ, cu
degetele întinse sau strânse în pumn. Flexiuni şi extensiuni din coate, executate simultan sau alternativ.

23
 În flexiune se poate executa pronaŃia; în extensiune se execută supinaŃia.

 1. CONTRAINDICAłIILE MASAJULUI
  ContraindicaŃiile masajului sunt cele generale care se aplică tratamentelor cu agenŃi fizici: bolile infectocontagioase acute, bolile venerice în stadiul acut şi în faza de contagiozitate, stările caşectice
  indiferent de cauza acestora, bolile parazitare, bolile organice decompensate sau la limita decompensării, hemoragiile repetate, unele psihopatii,
  narcomaniile, alcoolismul cronic, sarcina. Masajul mai are contraindicaŃii legate direct de zonele supuse
  masajului: bolile pielii de natură inflamatorie sau parazitară, plăgile, supuraŃiile, erupŃiile, eczemele ; abcesul, flegmonul, artrita supurată, osteita, osteomielita ; fragilitatea vasculară, de diverse etiologii ; tumorile. În masaj mai apar o serie de restricŃii de natură tehnico-metodică. Astfel, la începutul şedinŃelor de masaj se produc unele reflexe de apărare, care se manifestă sub forma unor încordări nervoase, a unor contracturi musculare şi a altor semne de intoleranŃă. Când aceste fenomene sunt prea intense, trebuie să renunŃăm la aplicarea masajului. Masajul poate fi o cauză de oboseală şi de enervare pentru persoanele care nu cunosc bine tehnica, sunt lipsite de forŃă şi supleŃe, de

24
antrenament şi de experienŃă; masajul poate deveni o metodă plictisitoare şi obositoare pentru cei lipsiŃi de răbdare, perseverenŃă, voinŃă şi energie.
În toate cazurile în care masajul produce mai mult efecte negative sau incerte, decât pozitive şi sigure, trebuie să renunŃăm la aplicarea
acestuia. Masajul executat corect şi repetat conştiincios o perioadă lungă de timp, dă organismului o senzaŃie de bine, de sănătate, de vigoare şi de
vioiciune.

 1. EFECTELE FIZIOLOGICE ALE MASAJULUI Efectele masajului asupra organismului sunt multiple. Aceste efecte pot fi clasificate după mai multe criterii.

4.1 EFECTE LOCALE ŞI GENERALE

 Efectele locale sunt în general datorate acŃiunii factorului mecanic. AcŃionând asupra tegumentelor şi a glandelor sudoripare, masajul creşte eliminarea permanentă şi importantă a lichidelor de stază. Hiperemia produsă duce la o irigare mai bună a pielii şi a Ńesuturilor subiacente, favorizând astfel şi nutriŃia tisulară. Prin manevrele de masaj se deschid multe capilare, care ajung la 2500/mm2, faŃă de cele 200 deschise în mod obişnuit, rezultând fenomenul de capilarizare tisulară. Masajul are o acŃiune deosebită asupra structurilor colagene şi elastice ale tegumentului, inducând absorbŃia spectaculoasă a unor fibroze, miogeloze, hipertrofii cutanate sau aderenŃe. Masajul modifică presiunea intratisulară, favorizând procesele de difuziune prin membranele celulare.

25
Astfel, în Ńesutul subcutanat aceasta poate creşte de la 90 mm Hg la 220 mm Hg; după un masaj profund, la nivelul vastului lateral al coapsei, această presiune creşte de la 100 mm Hg la 300 mm Hg, observându-se şi o creştere
a temperaturii cutanate cu 2°C. Netezirea produce o scădere a presiunii intramusculare şi pare a fi manevra de elecŃie pentru relaxare. După masaj se observă o mai bună utilizare a O2 la nivel tisular şi o epurare mai energică a cataboliŃilor locali. Eliberarea de histamină şi heparină prin degranularea mastocitară acreditează masajul ca fiind foarte util în tratamentul şi profilaxia aterosclerozei. SubstanŃele histaminice produc eritem şi cresc irigaŃia sanguină, dar, în cantităŃi prea mari induc procesul de osteoporoză. Histamina, heparina şi o serie de alŃi produşi ai denaturării proteice locale sunt responsabile, în parte, şi de efectele generale ale masajului. Masajul accelerează procesele de resorbŃie şi de regenerare la nivelul Ńesuturilor inflamate aseptic. Ca rezultat al acestor acŃiuni conjugate se ameliorează simptomatologia algică, iar hipertoniile şi contracturile musculare scad,
indiferent de cauza lor. Efectele generale. Acestea au la bază mecanismul reflex, care se declanşează prin stimularea exteroceptorilor din tegumente şi a proprioceptorilor din muşchi, tendoane, capsule articulare. La nivelul acestora iau naştere prin stimularea cu diverse intensităŃi a receptorilor, impulsuri care ajung, pe căile ascendente, la sistemul nervos central; de aici pornesc impulsuri spre diverse sisteme şi organe, influenŃându-le funcŃia.
Un rol important în efectele generale îl au mediatorii chimici eliberaŃi la nivelul tegumentelor.

26
În esenŃă, efectele generale ale masajului sunt: • stimularea funcŃiilor aparatelor cardiovascular şi respirator; • creşterea metabolismului bazal; • efecte favorabile asupra stării generale a bolnavului, cu îmbunătăŃirea somnului şi îndepărtarea oboselii musculare; • influenŃarea funcŃiilor organelor interne afectate care se manifestă prin senzaŃii dureroase ale peretelui toracic sau abdominal (zone Head); acŃionând prin masaj asupra acestor zone se acŃionează reflex asupra funcŃiilor organelor profunde. În masajul “periostal” se întăreşte tonusul pereŃilor organelor cavitare, creşte peristaltismul şi se stimulează secreŃiile intestinale. În urma masajului vibrator al toracelui creşte cantitativ şi se fluidifică secreŃia bronşică.

4.2 EFECTE IMEDIATE ŞI TARDIVE

 Efectele imediate sunt strâns legate de natura, tehnica şi intensitatea procedeului de masaj folosit, dar şi de natura, sensibilitatea şi întinderea Ńesuturilor masate. Aceste efecte se produc şi Ńin tot timpul cât durează acŃiunea masajului, dar scad şi dispar destul de repede, după ce această acŃiune a încetat. Efectele tardive sunt reacŃii lente care se produc încet, în mod secundar fie în regiunea masată, fie în profunzime sau la distanŃă. Apar după încetarea acŃiunii mecanice, se menŃin un timp mai îndelungat şi dispar mai
lent.

27

4.3 EFECTE EXCITANTE ŞI CALMANTE

Masajul poate exercita asupra organismului efecte excitante,
stimulatoare sau inhibitoare, calmante.

 1. INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA ORGANISMLUI

5.1 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA PIELII

Masajul exercită asupra pielii şi a funcŃiilor acesteia atât influenŃe directe, prin acŃiunea sa mecanică, cât şi efecte obŃinute pe cale reflexă. În continuare, vă prezentăm efectele masajului asupra pielii: Favorizează procesele de eliminare a sudorii şi a secreŃiilor
sebacee, ajutând detoxifierea organismului. Favorizează trecerea sângelui din vasele cutanate şi subcutanate în
torentul circulator. VasodilataŃia activă reflexă, în concordanŃă cu intensitatea stimulilor; se traduce prin hiperemie locală (roşeaŃă), care determină creşterea elasticităŃii pielii, prevenind astfel tendinŃa fiziologică de hipermineralizare a fibrelor elastice care se încarcă progresiv cu calciu. Prin creşterea calităŃii structurilor colagene şi elastice ale dermului, masajul ajută resorbŃia parŃială sau totală a cicatricelor sau induraŃiilor cutanate fibroase;

28
stimularea penetrabilităŃii cutanate a unor medicamente; mai buna nutriŃie a
pielii. InfluenŃează reflex termoreglarea. Favorizează într-o oarecare măsură funcŃia respiratorie a pielii. Favorizează exfolierea celulelor cornoase, stimulează noi diferenŃieri bazale, scurtând timpul necesar reînnoirii epidermei şi ameliorând astfel proprietăŃile fizice ale pielii. Favorizează lipoliza, masajul ducând la scăderea stratului adipos.

5.2 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA łESUTULUI
CONJUNCTIV

Prin acŃiunea directă, mecanică, masajul ‚Ńesutului celular
subcutanat: întreŃine supleŃea şi măreşte rezistenŃa fibrelor conjunctive şi
elastice; ajută la desfacerea aderenŃelor, dezagregă celulitele, nodulii fibroşi sau scleroşi; influenŃează favorabil procesul de vindecare şi de formare a
cicatricelor; activează resorbŃia infiltratelor patologice (aseptice);

Prin mecanism reflex: activează circulaŃia sângelui; influenŃează metabolismul, funcŃiile neurovegetative etc.

5.3 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA APARATULUI
LOCOMOTOR

Masajul influenŃează favorabil muşchii, tendoanele, fasciile, aponevrozele, tecile sinoviale, capsulele articulare, Ńesuturile moi periarticulare şi chiar periostul. Masajul muşchilor influenŃează atât direct, prin acŃiunea mecanică a manipulărilor, cât şi reflex, structurile aparatului locomotor. Prin presiune şi relaxare se influenŃează tonusul şi elasticitatea, excitabilitatea şi contractilitatea fibrelor musculare. Aceste proprietăŃi sunt
stimulate prin manevre rapide, intense, executate într-un ritm viu, excitant. Manevrele de masaj executate lent, uşor, liniştitor, induc în muşchi o stare
de relaxare. Prin manevre de stoarcere se activează circulaŃia în capilarele şi venele muşchiului; se deschid capilarele de rezervă, creşte debitul circulator local. Aceasta se datorează acŃiunii mecanice şi reflexe a masajului. După efort, masajul accelerează îndepărtarea oboselii musculare şi refacerea resurselor energetice ale muşchilor. Masajul influenŃează favorabil muşchii atrofici, traumatizaŃi, paretici, contracturaŃi.
Efectele masajului asupra sistemului muscular sunt stimulante, relaxante şi decongestive. Efectele stimulante se induc prin manevre scurte, centripete, cu intensitate progresiv crescândă, aplicate muşchilor hipotrofici, atrofici sau neantrenaŃi. Se încearcă “modelarea” muşchiului în forma sa, detaşând fiecare muşchi sau grup de muşchi de planurile profunde prin insinuarea

30
degetelor în interstiŃiul muscular şi presarea simultană a maselor musculare cu feŃele palmare ale mâinilor. În felul acesta, se rup aderenŃele care determină retractura muşchiului şi se înlătură staza venoasă şi limfatică
determinate de inactivitate. Efectele relaxante se induc prin manevre lungi, blânde, neînsoŃite de presiuni, ducând la scăderea excitabilităŃii şi a contractilităŃii musculare. Efectele decongestive se induc prin manevre blânde; mâinile alunecă rapid, centripet, după care se prind strâns masele musculare cărora li se imprimă o mişcare de jos în sus. Aceste efecte sunt evidente atunci când se aplică pe muşchii solicitaŃi de efort, oboseala musculară intensă putând fi înlăturată în 5 minute de masaj.
Masajul anexelor muşchilor Are ca scop întreŃinerea supleŃei acestor formaŃiuni, prin activarea circulaŃiei şi prin influenŃa exercitată asupra terminaŃiilor nervoase din
aceste structuri.
Masajul articular łesuturile moi periarticulare, sinoviala şi cartilajul articular sunt influenŃate prin stimularea circulaŃiei sanguine şi a terminaŃiilor nervoase din Ńesuturile periarticulare. Ajută la resorbŃia revărsărilor de lichide seroase sau sânge din cavitatea articulară sau din bursele seroase periarticulare, ajutând la păstrarea sau recuperarea mobilităŃii normale. În tratamentul tulburărilor de mobilitate, masajul articular este necesar pentru pregătirea articulaŃiei înaintea exerciŃiilor de mobilizare metodică. Prin masaj se combat aderenŃele, retracturile, depozitele patologice periarticulare, cicatricele şi toate sechelele artritelor şi periartritelor,

31
inflamaŃiilor şi traumatismelor ligamentelor, capsulei, cartilajului articular, entorselor , luxaŃiilor şi fracturilor. Masajul „periostal” provoacă reflex, reacŃii calmante şi
hiperemiante.

5.4 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA CIRCULAłIEI SÂNGELUI ŞI A LIMFEI

Masajul contribuie la activarea circulaŃiei în întregul corp prin
efectele pe care le produce.
 Ajută la golirea venelor şi a capilarelor, a limfaticelor şi a spaŃiilor intercelulare. Diminuă staza şi tensiunea din Ńesuturi. Uşurează circulaŃia sângelui în artere, scăzând efortul cordului. Masajul influenŃează circulaŃia arterială şi arteriolară: fluxul sanguin creşte ca urmare a creşterii debitului sistolic, secundară activării circulaŃiei de întoarcere. Masajul profund şi cel lent, centripet are ca efect scăderea
tensiunii arteriale, pe când cel viguros are efecte hipertensive. Manevrele de masaj efectuate centripet, în sensul circulaŃiei de întoarcere, uşurează travaliul inimii stângi, dar supraîncarcă uşor inima dreaptă şi circulaŃia pulmonară. Deci, se recomandă precauŃie în cazul pacienŃilor cu insuficienŃă cardiacă dreaptă şi globală. InfluenŃa masajului asupra circulaŃiei este datorată în primul rând acŃiunii mecanice, sângele din vase şi limfa fiind împins spre inimă. Efectele de durată ale masajului se datoresc însă unor mecanisme reflexe şi umorale. Aceste reacŃii, pe lângă efectele hiperemice locale, pot contribui, prin efecte

32
derivative, la repartiŃia şi la reglarea circulaŃiei sângelui în organism. Masajul poate interveni în mecanismele de echilibrare dintre circulaŃia periferică şi cea profundă a corpului. Masajul general duce la creşterea numărului hematiilor şi al leucocitelor, la creşterea cantităŃii de hemoglobină, prin stimularea organelor hematopoetice şi prin mobilizarea rezervelor de sânge din
organism.

5.5 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA SISTEMULUI NERVOS

Oricare din procedeele masajului determină în organism reacŃii fiziologice corespunzătoare, pe de o parte, naturii şi funcŃiei Ńesutului masat, iar pe de altă parte, formei, intensităŃii şi duratei procedeului aplicat. Aceste reacŃii ale organismului la manevrele masajului se produc prin intermediul sistemului nervos. AcŃiunea mecanică excită terminaŃiile nervoase ale extero- şi proprioceptorilor; impulsurile ajung la centrii nervoşi şi apoi, pe cale reflexă se determină reacŃii ale diverselor organe. AcŃiunea reflexă a masajului constituie baza fiziologică a influenŃelor acestuia asupra organismului. Masajul acŃionează în mod diferit asupra terminaŃiilor nervoase
periferice. Executat energic şi într-un ritm viu, masajul produce efecte
stimulatoare asupra sistemului nervos. Manevrele stimulatoare sunt folosite pentru activarea funcŃiilor organelor, acestea mărind sensibilitatea, conductibilitatea şi reactivitatea structurilor nervoase. Executat lent şi uşor, masajul produce efecte calmante, liniştitoare, scade sensibilitatea, conductibilitatea şi reactivitatea elementelor nervoase.

33
Manevrele calmante sunt indicate împotriva încordărilor excesive, a durerilor şi a stării de nelinişte. Masajul determină reacŃii complexe şi în domeniul motor, vasomotor şi trofic. Masajul provoacă şi o serie de efecte subiective atunci când se execută masajul general. Astfel, masajul stimulator determină o senzaŃie de bună dispoziŃie şi de creştere a energiei, pe când masajul liniştitor (sedativ) determină o stare de destindere nervoasă, de relaxare musculară şi de odihnă.
Efectele masajului asupra sistemului neuropsihic sunt: efecte segmentare, efecte generale şi psihologice. Efectele segmentare se explică prin interrelaŃiile dintre diferite regiuni metamerice, realizate prin conexiuni nervoase. Datorită acestora se evită, la nivel subcutanat, creşteri ale tensiuni Ńesutului conjunctiv, responsabile de instalarea retracturilor. InterrelaŃia metamerică permite perceperea mai mult sau mai puŃin a durerii, fapt ce susŃine teoria
“masajului reflex”. Efectele generale se datorează relaŃiilor suprasegmentare şi implicării sistemului nervos central. Manevrele de masaj determină descărcarea, în terminaŃiile senzitive, de impulsuri nervoase către centrii, care declanşează reacŃii diferite, în funcŃie de tehnica utilizată. Manevrele executate continuu, cu ritm lent şi intensitate scăzută induc efecte sedative, analgezice. Manevrele scurte, energice, efectuate cu ritm viu şi intensitate crescută induc efecte
stimulante. Există păreri conform cărora şi prin stimularea durerii se pot obŃine reacŃii paradoxale analgezice. Masajul are acŃiune antialgică diferită,

34
chiar dureroasă pe moment, prin manevra însăşi (principiul masajului
transversal profund a lui Cyriax). Efectele psihologice sunt induse tot prin stimularea terminaŃiilor senzitive cutanate. Masajul, prin apropierea psihologică dintre pacient şi maseur, determină o stare de relaxare percepută ca o stare „de bine”. Masajul poate restructura imaginea statică şi cinematică a regiunii bolnave care şi-a pierdut parŃial sau total funcŃiile motoare şi senzitive, integrând segmentul afectat în schema corporală generală.

5.6 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA łESUTURILOR ŞI A
ORGANELOR PROFUNDE

łesuturile şi organele profunde ale corpului nu pot fi influenŃate de acŃiunea mecanică a procedeelor obişnuite de masaj. Pentru a le putea influenŃa trebuie folosite tehnici speciale, cu acŃiune de profunzime sau la distanŃă, sau să se utilizeze acŃiunea sinergică a manevrelor de masaj. Efectele sinergice se pot obŃine prin masajul Ńesuturilor care acoperă cavităŃile corpului: craniană, toracică şi abdominală.
Masajul capului, prin procedee speciale, are un efect decongestionant şi liniştitor asupra centrilor şi a căilor nervoase . Prin masajul spatelui şi al pieptului se obŃin efecte reflexe utile
asupra organelor din torace. • RespiraŃia este activată prin reflexe cu punct de plecare în peretele toracic, care stimulează, la distanŃă, centrii automatismului
respirator. • Prin procedee speciale se poate accelera sau linişti funcŃia cardiacă.

35
• Se pot stabili sinergii funcŃionale între circulaŃie şi respiraŃie, între schimburile gazoase din plămâni şi Ńesuturi. • Prin masajul abdominal sunt stimulate, mai ales, funcŃiile aparatului
digestiv. • Se îmbunătăŃesc absorbŃia şi digestia prin activarea circulaŃiei intraabdominale şi prin creşterea secreŃiilor digestive. • Creşte peristaltismul tubului digestiv şi al căilor biliare. • Creşte apetitul. • Se normalizează evacuările. Masajul influenŃeză funcŃiile de nutriŃie, de excreŃie, de eliminare a produşilor de catabolism (cresc diureza, evacuările intestinale şi sudorale
cutanate). Activitatea glandelor endocrine este influenŃată indirect, prin activarea circulaŃiei sanguine la nivelul acestora.
IndicaŃiile de aplicare a masajului, în scop profilactic sau terapeutic se vor face numai după examenul clinic general şi numai după stabilirea
diagnosticului. În cazul examenului clinic general se va acorda atenŃie următoarelor
structuri: Piele, Ńesut celular subcutanat, muşchi. Prin inspecŃie se va observa prezenŃa unor nevi, papule, afecŃiuni vasculare, micoze, ulcere varicoase, eczeme, vergeturi, infecŃii etc. Masajul se va indica numai în ulcere varicoase, escare, cicatrici, vergeturi, celelalte situaŃii constituind contraindicaŃii ale masajului. Prin palpare se pot evidenŃia hipotrofii, hepertrofii, contracturi, retracturi musculare sau induraŃii şi infiltrate.

36
 Tendoane. La palpare se pot evidenŃia dureri ale inserŃiilor (dureri tendinoperiostale) cauzate de tensionarea tendoanelor prin contracŃii
izometrice, rupturi ale tendoanelor (masajul este contraindicat). ArticulaŃii. Se acordă atenŃie atât elementelor articulare, cât şi părŃilor moi periarticulare; Sistem circulator. Se acordă atenŃie vaselor, chestionând pacientul în legătură cu existenŃa edemelor sau a unei stări de greutate, tensiune, oboseală la nivelul membrelor inferioare. Sistem nervos. Se caută eventualele tulburări de sensibilitate şi tulburări trofice care pot fi cauzate de afecŃiuni neurologice. În funcŃie de particularităŃile subiectului se vor stabili procedeele de masaj care vor fi efectuate şi modul de aplicare al acestora. Se va fixa durata şedinŃei de masaj, ritmicitatea acesteia şi locul pe
care îl va ocupa în programul de recuperare.

 1. PROCEDEELE DE MASAJ După importanŃa efectelor, procedeele de masaj manual clasic, au fost împărŃite în două grupe. Procedee principale de masaj (fundamentale): • alunecările (netezirea, efleurajul); • fricŃiunile; • frământatul şi stoarcerea (petrisajul); • lovirile uşoare şi ritmice (baterea, tapotamentul);

37
• vibraŃiile. Procedee secundare de masaj (ajutătoare): • cernutul şi rulatul;
• presiunile; • tracŃiunile şi tensiunile; • scuturările; • ciupirile si pensările;
• alte procedee.

6.1 PROCEDEELE PRINCIPALE DE MASAJ

Manevrele principale nu pot lipsi din aplicaŃiile practice mai importante ale masajului. Acestea realizează prelucrarea sistematică şi metodică a părŃilor moi ale corpului şi se aplică în următoarea succesiune: netezire (efleuraj); fricŃiune; frământat (petrisaj); batere (tapotament); vibraŃii.

6.1.1. Netezirea se adresează în special tegumentelor şi constă în alunecări ritmice şi uşoare, aplicate cu diferite părŃi ale mâinilor în sensul circulaŃiei de întoarcere. De aceea, pe membre, alunecările se efectuează de la extremitatea distală spre cea proximală, pe trunchi urmează sensul circulaŃiei de întoarcere spre inimă, iar pe gât şi ceafă sensul manevrelor este dinspre cap spre umeri şi omoplaŃi.

38
Mişcările seamănă cu mângâierea, numai că se execută cu o anumită presiune şi cu ritm variabil, în funcŃie de efectele care trebuie induse.
Din punct de vedere al modului de aplicare al mâinilor, manevrele
sunt:
• simultane, atunci când se efectuează cu ambele mâini în acelaşi timp şi în acelaşi sens ; • alternative, atunci când se efectuează cu mână după mână, în acelaşi
sens.
Din punct de vedere al direcŃiei sunt:
• longitudinale (lungi);
• oblice (medii);
• transversale (scurte);
• în cerc;
• în zig-zag. Din punct de vedere metodic netezirea este iniŃială şi finală. Succesiunea manevrelor în funcŃie de direcŃia şi modul de lucru al mâinilor este următoarea: pentru netezirea iniŃială: • simultane lungi, medii şi scurte; • alternative lungi, medii şi scurte. pentru netezirea finală: • alternative scurte, medii şi lungi; • simultane scurte, medii şi lungi. Ritmul de execuŃie scade treptat spre sfârşitul şedinŃei. Netezirea se execută cu faŃa palmară sau dorsală a mâinilor, cu degetele apropiate sau depărtate, întinse sau uşor îndoite. Pe suprafeŃe mici, netezirea se poate executa cu o mână, iar pe suprafeŃele mari cu ambele

39
mâini. Pe membre, mâinile se aşază la acelaşi nivel sau una mai sus decât cealaltă. Pe suprafeŃele mici şi rotunjite, netezirea se execută cu vârful a două sau trei degete, cuprinzând regiunea între police şi celelalte degete. Pe suprafeŃele mai întinse şi plane, netezirea se poate executa cu palma întreagă, cu laturile sau cu rădăcina mâinii. Presiunea netezirii este în funcŃie de structura pe care dorim să o influenŃăm: • alunecările uşoare şi superficiale acŃionează asupra pielii; • Ńesutul subcutanat este influenŃat de alunecările mai apăsate; • pentru Ńesuturile profunde se folosesc manevre mai puternice executate cu rădăcina mâinilor, cu marginea ulnară a mâinii sau cu pumnii închişi. Alunecările executate cu faŃa dorsală a mâinilor şi cu degetele strânse în pumni au efecte mai profunde decât cele executate cu faŃa palmară
a mâinii. • nervii şi vasele din piele sunt influenŃate de apăsarea redusă; • circulaŃia sângelui în vasele superficiale este activată de presiunile
medii; • circulaŃia din Ńesuturile profunde este influenŃată de manevrele
viguroase; • circulaŃia limfatică este activată de alunecările lente, dar destul de apăsate şi efectuate sacadat. Ca întindere, alunecările se aplică de preferinŃă segmentar, pe porŃiuni anatomice bine delimitate. Se disting următoarele forme speciale de netezire: netezire sacadată, aplicabilă segmentelor circulare (antebraŃ, braŃ, gambă, coapsă);

40
 netezire „în perie”, folosită în regiunile cu păr în exces; netezire liniară, longitudinală executată cu vârful degetelor, utilizată la nivelul tendoanelor şi al spaŃiilor interosoase; netezire în „cleşte”, aplicabilă la nivelul tendonului lui Achile. Netezirile scurte şi asociate cu presiuni sunt indicate în tratamentul induraŃiilor şi al nodozităŃilor fibroscleroase, precum şi în dezagregarea şi împrăştierea infiltratelor din Ńesuturile profunde.
Efectele netezirii sunt: principalul efect al netezirii este activarea, pe cale reflexă, a circulaŃiei; vasodilataŃie locală de durată, consecinŃă a acŃiunii mecanice şi
reflexelor cu punct de plecare cutanat; alunecările lungi şi uşoare reduc sensibilitatea, scad durerea şi contractura musculară pe regiunea masată, motiv pentru care netezirea este folosită ca manevră pregătitoare în masaj, înaintea
altor procedee mai puternice; alunecările lungi şi uşoare sunt calmante, relaxante; manevrele mai viguroase activează circulaŃia sângelui în Ńesuturile profunde, ducând la o mai bună oxigenare a muşchilor şi la îndepărtarea mai rapidă a produşilor de catabolism (combate oboseala şi ajută refacerea funcŃională după efort); manevrele scurte şi vii, în ritm rapid şi energic, sunt stimulante.

6.1.2 FricŃiunea se adresează în special Ńesutului celular subcutanat; constă în presiuni şi deplasări ale Ńesuturilor moi subcutanate pe Ńesuturile dure sau pe un plan dur (osos sau cartilaginos), în limita elasticităŃii proprii.

41
Din punct de vedere tehnic, fricŃiunea se execută cu vârful degetelor în sens liniar (longitudinal sau transversal) şi circular (concentric sau excentric), cu marginea cubitală, rădăcina mâinii (eminenŃele hipotenară şi tenară), palma sau pumnul.
Forme speciale:

 transversală, “în fierăstrău” executată cu marginea cubitală a mâinii, se aplică la nivelul tendonului lui Achile; în zig-zag, executată cu vârful a 2-3 degete (index, medius şi inelar), se aplică la nivelul coloanei vertebrale. Vârful degetelor se aplică pe tegument, cu o anumită presiune şi sub
anumite unghiuri. Se execută mişcări circulare într-un sens şi apoi în sens opus, deplasând mâinile în limita mobilităŃii şi a supleŃei normale a Ńesuturilor masate. După un număr oarecare de mişcări executate pe o mică porŃiune a pielii, mâna se deplasează încet în vecinătatea locului masat, până când este cuprinsă toată regiunea. Presiunea şi amplitudinea mişcărilor de fricŃiune va fi la început mai redusă şi de durată mai scurtă, mărindu-se progresiv, după necesităŃi. După intensitatea presiunilor şi a mărimii unghiului, fricŃiunea poate acŃiona superficial sau profund. Astfel, cu cât intensitatea presiunilor creşte, iar unghiul faŃă de planul regiunii respective scade, cu atât acŃionează mai
profund.
Efectele fricŃiunii: prin acŃiunea mecanică mobilizează Ńesuturile moi, le măreşte supleŃea şi elasticitatea, asuplizează tegumentul;

42
 tot prin acŃiune mecanică se activează circulaŃia locală (înroşirea pielii), stimulând nutriŃia Ńesuturilor; pe cale reflexă are efecte de durată, circulatorii şi trofice; fricŃiunea prelungită, executată într-un ritm lent, scade sensibilitatea locală, scade contractura musculară, reduce încordarea nervoasă; ritmul viu şi mişcările scurte, dar viguroase, stimulează sistemul
nervos periferic; fricŃiunile previn rupturile musculare şi smulgerile de fibre, care pot apărea la nivelul joncŃiunii miotendinoase.

6.1.3 Frământatul (petrisajul) reprezintă prinderea muşchilor şi a altor Ńesuturi profunde, ridicarea lor, atât cât permite elasticitatea proprie şi stoarcerea prin comprimare (între degete sau între degete şi palmă) sau prin
presiune pe planul profund. Din punct de vedere tehnic se realizează: frământat „în cută” pe loc sau deplasabilă “în val”, care reprezintă forma tradiŃională aplicabilă tuturor segmentelor
corpului; frământat circular şi şerpuit, care reprezintă forma specială aplicabilă segmentelor circulare sau tronconice; frământat între marginile cubitale ale mâinii, care reprezintă forma specială aplicabilă la nivelul peretelui abdominal etc; frământat cu pumnii, se aplică regiunilor voluminoase ale
corpului (fese, eventual coapse). Pe regiunile întinse şi plate, frământatul constă în ridicarea şi apucarea între degete şi rădăcina mâinii a unei cute de Ńesuturi, care este

43
stoarsă prin ducerea rădăcinii mâinii spre degete şi prin comprimarea acesteia pe planul dur, profund. Mişcarea se repetă de mai multe ori pe acelaşi loc, apoi mâinile se deplasează din aproape în aproape, în axul lung al grupelor de muşchi. Pe membre, frământatul se execută cu mâinile aplicate în cerc, perpendicular pe segment. Muşchii sunt prinşi între degete şi palme şi strânşi cu putere; presiunea se slăbeşte apoi, iar muşchii se relaxează. Manevrele se execută de la rădăcina membrelor spre extremităŃi, presiunile fiind însă orientate spre sensul circulaŃiei venoase a sângelui (distal→proximal). Pe masele mari de muşchi, frământatul se execută formând o cută lungă de muşchi, care este prinsă între degete şi podul palmei şi strânsă ca într-un cleşte; cuta este ridicată şi apoi presată pe planul profund, fără a o scăpa din mâini şi fără a desprinde palma de pe piele. La nivelul abdomenului se frământă Ńesuturile grase subcutanate, „în cută” sau „în val”; se execută o mişcare de ridicare şi presare între ele a Ńesuturilor, ori de ducere înainte şi înapoi a cutei prinse între degete. Frământatul este procedeul cel mai bun pentru masajul Ńesuturilor profunde şi în special al muşchilor.

Efectele frământatului

Acestea se produc mai ales pe cale reflexă, comparativ cu cele
mecanice: ridicarea şi strângerea Ńesuturilor cărnoase dezvoltă elasticitatea, excitabilitatea şi contractilitatea muşchilor;

44
 prin stoarcere se comprimă vasele profunde, se activează circulaŃia, având un efect trofic asupra organismului; prin frământare sunt îndepărtaŃi produşii de catabolism din muşchi; previne atrofia musculară; Efectele frământatului se datoresc stimulării circulaŃiei şi troficităŃii nervilor, mai ales ale celor motori. Din acest motiv, se indică în stările de atonie şi atrofie musculară secundară imobilizărilor prelungite ale diferitelor segmente ale aparatului
locomotor. manevrele lente, aplicate pe zone aderente şi infiltrate au efect
decontracturant; manevrele executate rapid induc efecte stimulante.

6.1.4 Tapotamentul (baterea) constă în aplicarea unor lovituri ritmice şi uşoare executate cu diferite părŃi ale mâinii şi ale antebraŃului. Din punct de vedere tehnic, procedeele de tapotament se grupează
în:
 manevre de tocat: cu marginea cubitală (cubito-palmar sau cubito-dorsal), cu 1/3 inferioară a antebraŃului, cu vârful degetelor (tangenŃial, „în mănunchi de nuiele”); manevre de bătătorit: cu palma în cupă sau ventuză şi cu pumnul
cubital sau palmar; manevre de plescăit sau lipăit: cu faŃa palmară a mâinii sau a
degetelor; manevre de percutat: cu vârful degetelor.

45
„Tocatul” se execută cu degetele ambelor mâini, Ńinute faŃă în faŃă. Degetele întinse, depărtate între ele şi uşor flectate cad perpendicular pe piele, de la o distanŃă mică, într-un ritm foarte viu, lovind cu partea laterală şi dorsală sau cu cea laterală şi palmară. „Tocatul” se poate face şi cu marginea ulnară a mâinilor. Intensitatea manevrelor rezultă mai mult din greutatea degetelor şi a mâinilor, decât din contracŃiile musculare. Mâinile cad moi, mişcându-se din articulaŃiile pumnilor. Pentru a amplifica aceste manevre se adaugă înclinarea laterală a mâinilor şi o mişcare de răsucire a antebraŃelor în pronaŃie şi supinaŃie. BraŃele trebuie să fie apropiate de trunchi, iar antebraŃele apropiate de regiunea masată, pentru ca loviturile să nu cadă prea de sus şi să nu fie intense. Pe regiunile sensibile, intensitatea loviturilor trebuie să fie mai mică, pe mase mari de muşchi, medie sau mare. Ritmul poate fi foarte viu sau rar şi lent (cap, regiune precordială). „Percutatul” este o formă de batere cu vârfurile degetelor uşor îndoite. Manevra se execută cu amândouă mâinile mişcate din articulaŃiile pumnilor, cu palmele orientate spre regiunea masată. Mâinile se mişcă
alternativ sau simultan, într-un ritm foarte viu. Intensitatea loviturii trebuie să fie unică, rezultat al greutăŃii
mâinilor.
Manevra se poate executa cu vârful unui singur deget. „Plescăitul” este o manevră de lovire cu faŃa palmară a degetelor şi a mâinii. Se execută cu mâinile moi şi uşoare, prin mişcări suple şi repezi. Mişcările se execută activ, cu o mână sau cu amândouă mâinile, numai atât cât este necesar să se ridice antebraŃele la o înălŃime potrivită, apoi acestea cad pasiv, alternativ sau simultan pe regiunea respectivă. Intensitatea

46
loviturii depinde numai de greutatea proprie a acestor segmente. Loviturile active sunt mai puternice, dar pot deveni dureroase. Dacă manevrele sunt tangenŃiale, efectul lor excitant este diminuat. Se indică în masajul excitant al unor regiuni întinse, cărnoase şi puŃin sensibile. „Bătătoritul” se deosebeşte de „plescăit “ prin felul de a lovi cu palmele şi degetele Ńinute bine întinse şi foarte apropiate de suprafaŃa masată. Ritmul mişcărilor este foarte viu, iar loviturile sunt scurte. Manevra se poate executa în două moduri: • cu degetele şi palmele strânse “în căuş”- bătătoritul este mai puŃin
aspru; • cu pumnul: este o manevră mai puternică, indicată mai ales în masajul regiunilor musculoase şi puŃin sensibile, la persoanele sănătoase şi viguroase. Se execută cu pumnul incomplet închis; intensitatea manevrei creşte dacă se execută cu pumnul închis sau cu marginea ulnară a pumnului. Efectele baterii variază în funcŃie de intensitatea şi ritmul loviturilor, de supleŃea mişcărilor şi de sensibilitatea pielii şi a Ńesuturilor masate. AcŃiunea specifică este excitantă şi se validează prin intermediul
nervilor periferici. Tocatul, plescăitul şi bătătoritul executate într-un ritm rapid, cu intensitate mai mare şi un timp mai îndelungat, acŃionează asupra nervilor vasomotori şi provoacă, prin vasodilataŃie, un aflux crescut de sânge în regiunea masată, care se înroşeşte şi se încălzeşte. Manevrele baterii reduc în timp sensibilitatea nervilor senzitivi.

47
 Excitarea nervilor motori produce o creştere a tonusului muscular şi chiar o contracŃie a fibrelor musculare, fără a se produce un
lucru mecanic. Baterea are efecte stimulatoare asupra circulaŃiei şi nutriŃiei Ńesuturilor profunde, secundar dezvoltând proprietăŃile funcŃionale ale muşchilor; se indică în tratamentul atoniei şi/sau atrofiilor
musculare posttraumatice. Percutatul, la nivel toracic, favorizează eliminarea secreŃiilor
bronhice. Manevrele de batere sunt contraindicate în tratamentul afecŃiunilor
dureroase, contracturilor musculare, spasmelor, oboselii musculare. 6.1.5 VibraŃiile constau din imprimarea în Ńesuturi a unui număr cât mai mare de mişcări oscilatorii pe unitatea de timp; ele se execută pe loc sau cu deplasare laterală. Mişcările sunt asemănătoare unui tremurat continuu şi rezultă din contracŃiile alternative ale muşchilor agonişti şi antagonişti ai degetelor şi mâinii pe de o parte, şi ai antebraŃelor şi braŃelor, pe de altă parte. Din această cauză, vibraŃiile manuale sunt obositoare şi greu de executat, de aceea se completează sau se înlocuiesc cu forme instrumentale. VibraŃiile manuale se execută cu vârful degetelor sau cu faŃa lor palmară, cu podul palmei sau cu rădăcina mâinii, cu palma şi cu degetele
întinse sau cu pumnul închis. De regulă, vibraŃiile se aplică pe porŃiuni restrânse, dar se pot efectua şi de-a lungul unui nerv, muşchi, în jurul unei articulaŃii sau pe un segment. FrecvenŃa şi amplitudinea deplasării mâinilor sunt variabile şi induc
efecte opuse.

48
Manevrele fine şi prelungite sunt liniştitoare, reduc sensibilitatea pielii şi a Ńesuturilor superficiale, producând o senzaŃie de amorŃire, încălzire şi relaxare. VibraŃiile executate cu ritm rapid şi amplitudine crescută au efecte excitante asupra sistemului nervos central, dar şi efecte estetice, prin
reducerea stratului adipos. La nivelul toracelui produc expulzia secreŃiilor bronşice, atunci când sunt executate cu amplitudine scăzută. VibraŃiile manuale se combină cu netezirea, fricŃiunile şi frământatul. Mişcările vibratorii, care au o amplitudine şi o intensitate mai mare decât vibraŃiile obişnuite, se numesc trepidaŃii. Aceste procedee au în general aceleaşi efecte şi indicaŃii ca şi vibraŃiile; se aplică îndeosebi pe spate şi pe torace. TrepidaŃia toracelui se asociază cu mişcările de respiraŃie, accentuându-se spre sfârşitul inspiraŃiei, al expiraŃiei şi al pauzei respiratorii. Aplicate pe torace şi pe abdomen, vibraŃiile produc efecte reflexe profunde, decongestionante şi calmante; sunt folosite, după indicaŃiile medicului, în tratamentul unor afecŃiuni dureroase şi congestive ale
organelor interne.

6.2 PROCEDEELE SECUNDARE DE MASAJ

Între procedeele sau manevrele principale de masaj sau după efectuarea acestora, se intercalează sau se adaugă o serie de alte câteva manevre numite ajutătoare sau secundare, care completează acŃiunea
procedeelor fundamentale.

49
Unele dintre aceste manevre secundare derivă din cele principale, pe care deseori le şi însoŃesc, altele au caractere tehnice proprii şi vin să îmbogăŃească procedeele de bază ale masajului. Cele mai importante manevre ajutătoare sunt: cernutul şi rulatul; presiunile; tracŃiunile şi tensiunile; scuturările; ciupirile şi pensările.

6.3. Rulatul şi cernutul se aplică segmentelor circulare sau
tronconice. Rulatul constă în prinderea segmentului respectiv între feŃele palmare ale mâinilor cu menŃinerea degetelor în extensie. Mâinile se deplasează ritmic, alternativ, de jos în sus, anterior şi posterior sau invers, prin ridicări şi presiuni alternative. Au acŃiuni relaxante, decongestive asupra maselor musculare şi redau supleŃea structurilor masate. 6.3. Presiunile constau în apăsări superficiale sau profunde. Se aplică în diverse moduri: simple; asociate cu mişcări respiratorii în ritmul frecvenŃei respiratorii normale (16-18 respiraŃii pe minut); asociate cu vibraŃii, sunt numite presiuni vibrate. Presiunile puternice produc asupra pielii o uşoară ischemie iniŃială cauzată de scăderea afluxului de sânge către zona masată, urmată de hiperemie locală şi scăderea sensibilităŃii până la anestezie, scăderea

50
tonusului muscular local şi secundar, relaxare musculară şi scăderea sau dispariŃia oboselii. Pe acest tip de „presiune profundă” se bazează tehnicile masajului reflex, care folosesc fie zonele de inervaŃie metamerică (ce urmăresc dermatoamele) descrise de Head şi modificate de Hensen şi Schillak, fie punctele şi meridianele din acupunctura tradiŃională chineză. Efectele pozitive asupra Ńesuturilor perimusculare şi periarticulare
sunt induse prin întreruperea arcurilor reflexe la nivelul dermatoamelor sau
miotoamelor, în sens viscero-musculo-cutanat. 6.3. TracŃiunile, tensiunile şi scuturările acŃionează mai ales asupra articulaŃiilor şi Ńesuturilor periarticulare. TracŃiunile se realizează în axul longitudinal al segmentelor. Tensiunile sunt mişcări pasive, executate pe axele de mişcare ale fiecărei articulaŃii. Scuturările constau în mişcări oscilatorii ample, executate ritmic la
nivelul membrelor sau ale segmentelor acestora. TracŃiunile şi tensiunile realizează întinderea elementelor articulare şi periarticulare, precum şi scăderea presiunii intraarticulare. Tensiunile cresc mobilitatea articulară, mai ales după fracturi, cu condiŃia să fie executate cu blândeŃe blând şi să atingă amplitudinea maximă de mişcare; mişcarea bruscă şi exagerată poate produce contractură musculară şi, secundar, redeschiderea focarului de fractură. Efectele scuturărilor depind de ritmul execuŃiei. Astfel, ritmul rapid va declanşa efecte stimulante locale şi generale, în timp ce ritmul lent va
avea efecte relaxante. 6.3. Ciupirile şi pensările se aplică pe porŃiunile musculoase ale membrelor. DiferenŃa constă în prizele cu care se realizează. Astfel, ciupirile se execută cu priză mică (între police şi index), cu priză medie (între podul palmei şi degete) sau mare (între vârfurile degetelor celor două mâini).

51
Aplicate în ritm rapid, au efecte excitante.
În general, orice procedeu de masaj poate induce efecte stimulante sau relaxante prin modificarea ritmului, a intensităŃii şi a presiunii.

6.3. MASAJUL SPECIAL

Masajul special utilizează, în general, tehnici clasice, respectiv neteziri, fricŃiuni, vibraŃii şi presiuni.
Masajul special include mai multe procedee, dintre care vi le prezentăm pe cele mai des utilizate. Masajul reflexogen. Masajul instrumental. Hidromasajul. Masajul cu gheaŃă. Masajul limfatic. Masajul cu jet de aer cald. Masajul cu bule gazoase în apă etc.

  Masajul reflexogen se bazează pe influenŃa reflexă a unor manevre clasice aplicate pe zonele de proiecŃie dureroasă tegumentară sau periostală. Această categorie include tehnicile:
• tehnica Cyriax;
• tehnica Vogler;
• tehnica Knapp; • masopunctura chinezească;

52
• masajul Ńesutului conjunctiv;
• masajul pe zone reflexogene Head. Tehnica Cyriax numită şi masaj transversal profund se execută în următoarele etape: 1. Se depistează punctul ligamentar sau tendinos cel mai dureros, prin palpare directă sau prin creşterea tensiunii musculare obŃinută prin contracŃie izometrică. 2. Se aplică pe acest punct dureros fie policele, fie indexul şi
mediusul suprapuse. 3. Se execută fricŃiuni circulare, concentrice sau excentrice, de mică amplitudine, antrenând pielea perpendicular pe direcŃia fibrelor. Durerea produsă trebuie să fie suportabilă; presiunea este foarte uşoară la început şi se intensifică pe măsură ce durerea scade; durata şedinŃei nu va depăşi 20 de minute. Masajul transversal profund realizează înlăturarea aderenŃelor
fibroase secundare traumatismelor aparatului locomotor. Prin mobilizarea transversală a Ńesuturilor moi se refac zonele de clivaj şi de alunecare fiziologică ale muşchilor şi ale tendoanelor. Are o acŃiune trofică locală, producând hiperemie şi diminuarea durerii la locul de aplicare. Tehnica Cyriax se foloseşte în tratamentul tendinitelor,
peritendinitelor, miotendinitelor, leziunilor musculare cicatrizate, în
sechelele după entorse. Este contraindicat în stadiul acut al afecŃiunilor amintite anterior şi în afecŃiunile inflamatorii ale aparatului locomotor. Tehnica Vogler (masaj periostal) constă în depistarea punctelor dureroase şi aplicarea de presiuni la acest nivel; presiunile se execută fie cu

53
vârfurile degetelor foarte bine întinse, fie cu articulaŃiile interfalangiene proximale ale indexului şi mediusului flectate. Intensitatea şi durata presiunilor se vor adapta toleranŃei bolnavului. Durerea declanşată are următoarea evoluŃie: este destul de intensă la început, devine suportabilă pe parcurs şi dispare la sfârşit. Presiunea se exercită timp de 2-3 minute pe fiecare punct, fiind însoŃită de fricŃiuni circulare. Manevra se poate repeta de 2-3 ori pe un
punct, apoi se trece pe alte puncte dureroase la palpare.
ŞedinŃele se repetă de 2-3 ori pe săptămână, până la vindecare. Masajul periostal combate fenomenele congestive, de contractură şi le atenuează pe cele dureroase, prin aplicare pe zona de proiecŃie periostală învecinată zonei afectate. Dezavantajul metodei constă în faptul că pacientul are dureri pe toată durata aplicării presiunii. Masajul periostal poate fi folosit în tratamentul sechelelor după afecŃiuni traumatice ale aparatului locomotor, care interesează Ńesuturile ligamentare şi musculare. Tehnica Knapp reprezintă practic presiuni profunde, centripete executate
la nivelul:

 1. sistemului venos al membrelor inferioare, pentru prevenirea
  stazei;
 2. abdomenului pentru efectul anticonstipant;
 3. punctelor dureroase care corespund: inserŃiilor musculare, tendinoase, ligamentare, zonelor de emergenŃă ale nervilor, zonelor de fibroză. Masajul constă în presiuni moderate urmate de fricŃiuni circulare,
  concentrice sau excentrice, repetate de 40-50 de ori.

54
 Masopunctura chinezească (presopunctura) este o tehnică derivată din acupunctură; aceasta necesită cunoaşterea perfectă a localizării punctelor asupra cărora se acŃionează prin masaj.
Punctele sunt situate pe anumite meridiane; la nivelul acestora se
execută fricŃiuni superficiale, cu pulpa degetelor sau chiar cu unghia,
înlocuind astfel acele.
Acest procedeu are ca efecte reducerea durerii, micşorarea tonusului muscular şi realizarea relaxării musculare. Procedeul se foloseşte în afecŃiuni musculare, cum ar fi: miozitele de efort, contracturile musculare din artroze şi periartrita scapulohumerală, în afecŃiuni ale sistemului nervos periferic de tip nevralgie, în tendinite şi entezite. Masajul Ńesutului conjunctiv se bazează pe efectul stimulării nervilor periferici, prin întinderea Ńesutului conjunctiv, cu răspunsuri reflexe
vegetative.
Se procedează astfel: 1. se întinde Ńesutul conjunctiv prin plasarea policelui şi a inelarului
pe tegument; 2. se deplasează Ńesutul, în limita elasticităŃii maxime, prin tracŃiune pe masa tisulară, în direcŃia policelui, care execută o adducŃie maximă. Întinderile se vor doza în funcŃie de pragul durerii, care creşte
treptat, ca urmare a „dezechilibrului vegetativ”. Se recomandă în: miogeloze, cicatrici, periartrită scapulohumerală,
dureri lombosacrate. Masajul pe zone reflexogene Head se bazează pe faptul că un anumit neuromer inervează prin fibre nervoase vegetative o arie viscerală şi în

55
acelaşi timp, prin fibre nervoase somatice, o suprafaŃă bine delimitată a tegumentelor, numită dermatom. După Mackenzie şi Head, în cazul suferinŃei unui viscer, impulsurile
plecate de la acest nivel sunt proiectate de centrii talamici pe zonele somatice ale pielii. În acest fel se explică senzaŃiile de hiperestezie sau
durere proiectate pe tegumentele abdomenului din dreptul organului subiacent sau pe zone ale pielii situate la distanŃă.
Principalele zone reflexogene ale abdomenului pentru masajul diverselor organe sunt următoarele:
• epigastrul, pentru stomac; • hipocondrul drept, pentru ficat şi vezicula biliară;
• flancul drept, pentru colonul ascendent;
• flancul stâng, pentru colonul sigmoid; • zona ombilicală, pentru intestinul subŃire; • hipogastrul, pentru vezica urinară. Pentrul masajul acestor zone, pacientul stă în decubit dorsal, cu genunchii depărtaŃi. Masajul zonei stomacului se aplică în epigastru şi în hipocondrul stâng. Se începe cu o manevră calmantă, prin neteziri circulare, în sensul acelor de ceasornic, pe întreg peretele abdominal şi mai apoi în zona epigastrică. Masajul zonei ficatului şi a veziculei biliare începe prin neteziri
circulare în sens orar la nivelul peretelui abdominal; apoi netezirea începe în epigastru, trece pe sub rebordul costal drept până în partea laterală a hipocondrului drept. Se mai pot efectua vibraŃii cu degetele sau cu palma în timpul expiraŃiei.

56
Masajul intestinului subŃire se efectuează în zona ombilicală, cu
efect calmant; se începe cu neteziri circulare ale peretelui abdominal, în sens
orar, continuate cu neteziri circulare în jurul ombilicului, tot în sens orar.
Masajul colonului se face cu scopul de a-l stimula pe segmente, începând din flancul drept, trecând prin epigastru şi apoi în flancul stâng. La început se efectuează un efleuraj al peretelui abdominal, după care se trece
la executarea unor neteziri cu ambele mâini, în sensul acelor de ceasornic. Manevrele încep în fosa iliacă dreaptă, de la nivelul cecului de-a lungul colonului ascendent până la unghiul hepatic, apoi spre stânga, de-a lungul colonului transvers până la unghiul splenic; apoi, netezirea se face în jos, pe flancul stâng până la fosa iliacă stângă, de-a lungul colonului descendent şi sigmoid. Se poate aplica şi percutarea efectuată cu vârful degetelor, pe acelaşi traseu şi în acelaşi sens. Masajul pe zonele reflexogene ale abdomenului favorizează normalizarea funcŃiilor motorie şi secretorie ale aparatului digestiv, absorbŃia şi evacuarea căilor biliare. Este indicat în dischineziile biliare, în tulburările de motilitate gastrică, în constipaŃii atone şi în ptoze viscerale.

  Hidromasajul include: masajul subacval; duş-masajul. Masajul subacval (duşul subacval) se execută cu corpul în imersie totală sau parŃială folosind jeturi de apă caldă sub o presiune de 0,5-6 atmosfere; acŃionează prin factorul termic şi prin cel mecanic. Tehnica de execuŃie: masajul subacval este precedat de imersie cu o durată de 5 minute pentru acomodarea pacientului cu temperatura (34-40°C) şi presiunea hidrostatică. Apoi, jetul se va dirija din adâncime spre

57
suprafaŃă, de la o distanŃă de 5-10-15 cm de corp în linii drepte, zig-zag,
cerc sau punctiform, pe zonele dureroase. Se evită reperele osoase şi periostul. Se începe cu presiuni mici, care vor creşte treptat; secŃiunea duzelor va creşte de la 40 la 120 cm2, iar incidenŃa unghiului va scădea de la 90° la
30°. Temperatura apei se scade treptat cu 3 până la 9°C. ŞedinŃa începe şi se finalizează cu masajul picioarelor. Din cauza vasodilataŃiei profunde există riscul hipotensiunii ortostatice, de aceea pacientul nu va părăsi cada decât după evacuarea apei şi efectuarea unui duş rece. Avantajele duşului subacval: 1. Permite o relaxare optimă a musculaturii sub acŃiunea factorului termic şi a presiunii hidrostatice. 2. Realizează un confort deosebit pentru pacient, presiunea jetului de apă fiind mai agreabilă, deoarece aceasta este reglabilă în funcŃie de
sensibilitatea zonei tratate.

 1. Permite un masaj mai eficient, în profunzime, decât prin masaj manual, în zone ale corpului cu straturi mari de Ńesut adipos şi muscular: lombele, fesele, şoldurile. 4. Este mai puŃin obositor pentru persoana care-l execută. Dezavantajele procedurii sunt următoarele: necesită o instalare perfectă a compresorului electric şi a vanei, echipament de protecŃie pentru persoana care aplică procedura. Masajul subacval are următoarele efecte: 1. realizează o vasodilataŃie profundă în zona de aplicare, favorizând procesele de resorbŃie;

58

 1. produce relaxare musculară; 3. favorizează înlăturarea proceselor aderenŃiale secundare afecŃiunilor inflamatorii sau traumatice ale aparatului
  locomotor; 4. stimulează activitatea motorie a unor organe abdominale.
  Procedura este indicată în tratamentul edemelor, al proceselor aderenŃiale, al redorilor articulare secundare traumatismelor aparatului locomotor, în revenirea supleŃei cicatricelor dureroase după leziuni
  musculare, în contracturile musculare antalgice, pentru stimularea peristaltismului intestinal în constipaŃiile atone, în celulită şi în obezitate. Duş-masajul constă în proiectarea unor jeturi verticale de apă caldă sub diverse presiuni, la o temperatură de 38°C; jeturile acŃionează de la o înălŃime de circa de 60 cm. Durata procedurii este de 5-10 minute şi se aplică, de obicei, pe
  spate, torace, abdomen sau membre. Efecte: vasodilataŃie profundă, exteriorizată prin hiperemie importantă, efect tonifiant şi resorbant, relaxator şi sedativ. IndicaŃii: mialgii, sechele după fracturi, entorse, luxaŃii, nevralgii, spondiloze, procese aderenŃiale abdominale postinflamatorii.  Masajul cu gheaŃă (crioterapia) constă în aplicarea locală de gheaŃă, concomitent cu efectuarea unor manevre de presiune şi fricŃiune. Astfel, se induce rapid un efect analgezic de suprafaŃă. VasoconstricŃia iniŃială este urmată de o vasodilataŃie activă, reacŃională. Crioterapia este indicată în tratamentul escarelor, al afecŃiunilor posttraumatice acute şi nu numai, reprezentând un mijloc excelent de analgezie ligamentară, musculară, articulară sau a zonelor de inserŃie.  Masajul instrumental include printre altele:

59
 masajul pneumatic; vibromasajul. Masajul pneumatic foloseşte aparate cu manşon gonflabil, care realizează presiuni locale continue sau intermitente, cu efect favorabil asupra circulaŃiei de întoarcere, venoasă şi limfatică, de aceea se recomandă în tratamentul edemelor şi limfedemelor. Vibromasajul constă în aplicarea unor manevre clasice de masaj (neteziri, dar mai ales vibraŃii) cu ajutorul unor aparate.
Avantaje: 1. OscilaŃiile se pot regla ca amplitudine şi frecvenŃă; 2. Nu solicită maseurul, de aceea durata şedinŃei poate fi prelungită.
Dezavantaje: 1. Sunt mai puŃin agreabile decât manevrele manuale, care se pot adapta cu uşurinŃă configuraŃiei anatomice a zonei şi sensibilităŃii locale; 2. Oferă o gamă redusă de manevre, comparativ cu masajul
manual.
  Masajul asociat cu contracŃia izometrică este o tehnică specială, care facilitează relaxarea muşchilor.  Masajul limfatic stimulează prin manevre lente, dar ferme, evacuarea lichidului interstiŃial excedentar pe cale limfatică. Prizele se orientează de-a lungul vaselor limfatice, în direcŃia de
evacuare a acestora. Regiunile corpului se abordează în următoarea succesiune: iniŃial cele apropiate de canalele limfatice drept şi stâng şi apoi cele mai îndepărtate.

60
Stimularea evacuării limfatice este susŃinută de creşterea tonusului vagal, datorată manevrelor blânde, liniştitoare. Drenajul limfatic manual se poate executa prin două tehnici: a) Tehnica apelului sau a aspiraŃiei. Este realizată numai la nivelul colectorilor limfatici. Mâna se deplasează în mod progresiv din partea proximală în cea distală, dar presiunea este orientată în sensul reîntoarcerii limfatice. Are ca scop golirea colectorilor care drenează regiunea şi să exercite un apel sau o aspiraŃie asupra regiunii infiltrate propriu-zis. b) Tehnica resorbŃiei: mâna exercită presiuni intermitente, blânde, pe zona infiltrată, realizând o succesiune de presiuni urmate de relaxarea tisulară. În cursul relaxării, Ńesuturile comprimate reiau forma iniŃială; în acest moment capilarele limfatice se deschid pentru a lăsa să penetreze moleculele excedentare din spaŃiul interstiŃial. Tehnica poate fi utilizată numai atunci când capilarele există sau când sunt căi de înlocuire a acestora. Masajul clasic şi unele forme ale masajului special pot fi executate
chiar de subiect, sub forma automasajului. Avantaj: intensitatea manevrelor este cel mai bine dozată. Dezavantaje: se pot aborda doar câteva regiuni şi presupune cunoştinŃe temeinice multidisciplinare.

o INDICAłIILE MASAJULUI În funcŃie de simptomele şi semnele prezente, se indică anumite
manevre de masaj. Edemele beneficiază de efleuraj, presiuni locale, profunde; în insuficienŃele circulatorii venoase şi/sau limfatice se efectuează şi fricŃiuni.

61
 În infiltratele subcutanate şi nodulii musculari induraŃi (apar în nevralgia sciatică, crurală, cervicobrahială, lombalgii, artroze) se efectuează fricŃiuni superficiale locale circulare; manevrele se efectuează de la periferia zonei afectate spre locul dureros. Durerile ligamentare şi tendinitele se tratează prin masaj
transversal profund (tehnica Cyriax). În crampe şi contracturi musculare se indică neteziri lungi, cu ritm şi intensitate scăzută, urmate de frământatul profund (este utilă aplicarea de căldură – Solux). În hipertoniile de origine centrală se efectuează neteziri lungi pe muşchii antagonişti, deoarece este contraindicată masarea muşchiului
spastic, efectele relaxante fiind induse reflex. Tulburările trofice şi leziunile cutanate beneficiază de masajul trofic, care constă în: • Mobilizarea viguroasă a planului profund cu ajutorul planului
superficial;
• Crioterapie în escare; • Frământat cu priză mică, în cicatricele postarsuri sau cheloide şi, cu priză mare, în vergeturi. 7. MASAJUL PARłIAL ŞI GENERAL – TEHNICĂ

În funcŃie de mărimea suprafeŃei corpului pe care este aplicat, masajul poate fi de două feluri. o Masaj parŃial: regional; local.
o Masaj general.

62
Masajul parŃial – regional se aplică pe suprafeŃe sau porŃiuni bine delimitate din punct de vedere anatomic şi funcŃional: pe regiuni ale
trunchiului, pe segmente ale membrelor. Masajul parŃial – local se aplică pe părŃi mai mici sau pe anumite elemente anatomice: pe o articulaŃie, pe un grup de muşchi, pe un tendon, pe un mănunchi vascular. Masajul general constă din prelucrarea metodică a tuturor părŃilor moi ale corpului, masând pe rând toate regiunile şi segmentele anatomice.

7.1 MASAJUL PARłIAL

Tehnica masajului parŃial este diferită, în funcŃie de forma şi structura fiecărei regiuni.
7.1.1 MASAJUL TRUNCHIULUI. Din punct de vedere al tehnicilor de masaj, trunchiul prezintă trei regiuni: spatele, peretele abdominal şi peretele toracic.
7.1.1.1 MASAJUL SPATELUI PoziŃia. Cel ce urmează să fie masat este aşezat în decubit ventral, cu fruntea sprijinită pe dosul mâinilor sau cu capul răsucit într-o parte şi cu braŃele întinse pe lângă trunchi. Maseurul stă sau şade pe un scăunel în
stânga subiectului.
Pe spate se pot aplica toate procedeele principale de masaj. Masajul spatelui se începe prin neteziri lungi şi lente, începute în regiunea sacrată şi continuate în sus până la baza gâtului. La început, palmele cu degetele întinse şi apropiate se îndreaptă în sus de-a lungul coloanei vertebrale, până în regiunea cefei, după câteva manevre, palmele se îndepărtează încet în sens lateral şi cu degetele depărtate între ele alunecă la început paralel cu

63
coloana vertebrală, apoi oblic, peste omoplaŃi şi umăr; apoi mâinile se îndreaptă, pornind din regiunea sacrată, peste şolduri, coaste, omoplaŃi şi
umeri. După netezirea cu ambele mâini, se efectuează manevre alternative. Ritmul mişcărilor creşte progresiv.
În masajul stimulant, manevrele lungi de alunecare sunt urmate de manevre scurte executate în ritm viu, urcând şi coborând pe întreaga suprafaŃă a spatelui. Manevrele scurte, locale se execută pe segmente, de o parte sau de alta a coloanei vertebrale: pe fese, pe regiunea lombară, pe flancuri, pe coaste, pe spaŃiul interscapular, pe omoplaŃi şi pe umeri. Manevrele se pot executa cu o singură mână sau cu ambele, simultan sau alternativ. FricŃiunea se execută cu palmele întinse, pe porŃiuni mai reduse cu degetele, iar pe spatele mai musculos, cu rădăcina mâinilor, podul palmei, marginea ulnară a mâinii sau cu pumnul. Manevrele se execută insistent, adaptându-se la relieful regiunii şi la grosimea şi consistenŃa părŃilor moi. Frământatul se execută formând o cută de piele şi Ńesuturi între vârful degetelor flexate, cu punct de sprijin pe piele şi rădăcina mâinii, care presează şi strânge cuta de jos în sus şi dinapoi-înainte. Frământatul se execută pe toată întiderea spatelui, dar mai ales în lungul coloanei
vertebrale. Frământatul este urmat de manevra de tocat cu marginile ulnare ale degetelor, executat în ritm viu, de o parte şi de alta a coloanei vertebrale şi apoi pe părŃile laterale ale spatelui. Pe omoplaŃi, umeri şi pe părŃile laterale ale spatelui, tocatul se execută cu faŃa palmară a degetelor.

64
În continuare se execută bătătoritul percutat, numai cu vârful degetelor, care cad aproape perpendicular pe piele; urmează plescăitul executat cu faŃa palmară a degetelor sau cu palmele întinse, iar la urmă bătătoritul cu palmele întinse sau strânse „în căuş”. La persoanele sensibile se aplică, la sfârşit, o netezire vibratorie sau zig-zag de-a lungul coloanei vertebrale, manevre care au efect liniştitor. La persoanele robuste, după tapotament se aplică presiuni ascendente şi descendente, de o parte şi de alta a coloanei vertebrale,
executate cu palmele, simultan sau alternativ. Masajul spatelui se încheie cu o netezire uşoară, lentă şi prelungită, după care spatele se acoperă cu un prosop. Masajul spatelui este indicat în tratamentul deviaŃiilor coloanei
vertebrale, al bolilor degenerative sau inflamatorii ale coloanei vertebrale, în combaterea hipotoniei sau atoniei musculare, în contractura musculară paravertebrală.

7.1.1.2 MASAJUL PERETELUI TORACIC (regiunea anterioară şi laterală a pieptului)

PoziŃia. Cel ce urmează a fi masat este în decubit dorsal, rezemat pe un plan uşor înclinat, cu capul sprijinit mai sus decât trunchiul. Pentru masajul părŃilor laterale se duc braŃele în sus şi se pun mâinile sub ceafă, iar la nevoie se răsuceşte puŃin trunchiul pe partea opusă regiunii pe care dorim să o masăm. Maseurul stă în picioare sau şade pe un scaun, în dreapta celui pe care-l masează. Masajul peretelui toracic se începe cu neteziri uşoare şi ritmice, executate cu o mână sau cu amândouă mâinile, care alunecă simultan sau

65
alternativ, de la baza toracelui spre regiunea sternală şi spre umeri. Alunecările se îndreaptă apoi pe părŃile laterale ale toracelui de-a lungul spaŃiilor intercostale, ocolind regiunea mamară. Netezirile sunt la început lungi şi lente, cuprinzând toată suprafaŃa anterioară şi părŃile laterale ale toracelui; apoi netezirile sunt mai scurte şi mai dese şi se aplică pe suprafeŃe mai puŃin întinse: coaste, stern, umeri. FricŃiunea se execută cu degetele, cu palmele, cu marginea ulnară sau cu rădăcina mâinilor. Manevra se efectuează pe toată suprafaŃa toracelui, dar mai ales pe părŃile musculoase. Frământatul în „cută” se execută la marginea inferioară a muşchiului pectoral, care este prins între police şi restul degetelor. Tocatul şi percutatul se folosesc mai puŃin, evitând regiunile precordială şi mamară. Masajul toracelui se încheie cu o netezire uşoară, calmantă. După masajul toracelui se indică câteva respiraŃii ample, cu presiuni pe baza toracelui, în expiraŃie. Masajul toracelui este indicat în: atrofiile şi insuficienŃele funcŃionale ale toracelui, după boli ale aparatului respirator, la debili, la convalescenŃi, la cei cu boli cronice.

7.1.1.3 MASAJUL PERETELUI ABDOMINAL

PoziŃia. Este aceeaşi cu cea de la masajul peretelui toracic. Pentru a mări relaxarea muşchilor abdominali se recomandă ca subiectul să-şi flecteze puŃin genunchii şi şoldurile şi să-şi sprijine picioarele pe tălpi. Masajul se începe cu o netezire orientată în sensul circulaŃiei venoase. Alunecările se execută la început în regiunea supraombilicală, în

66
sus până peste arcurile costale, apoi lateral spre flancuri; se execută apoi în regiunea subombilicală, în jos şi înăuntru, spre simfiza pubiană. Manevrele pot fi executate legate între ele printr-o mişcare de alunecare: palmele pornesc din regiunea ombilicală în sus până la coaste, pe care le depăşesc, apoi se răsucesc în afară, în sensul spaŃiilor intercostale, ajungând în flancuri; de aici coboară înăuntru, parcurgând regiunea subombilicală şi fosele iliace. Manevrele de netezire se execută lent şi prelungit, începând cu vârful degetelor şi terminând cu rădăcina palmelor, când se îndreaptă în sus şi lateral, şi invers, atunci când se îndreaptă în jos şi înăuntru. Mişcările se execută simultan sau alternativ, de o parte şi de alta a abdomenului. Alunecările se pot efectua şi pe o porŃiune limitată: fosele iliace, flancuri, regiunea epigastrică, regiunea subcostală; în această situaŃie, manevrele sunt mai scurte şi mai frecvente. FricŃiunea este procedeul de bază în masajul peretelui abdominal. Manevra se execută cu palma întreagă, cu podul palmei sau cu rădăcina mâinii, mai rar cu marginea ulnară a mâinii şi foarte rar cu degetele. În situaŃia în care persoanele sunt foarte sensibile (se gâdilă), manevrele se vor executa ferm, amplu şi într-un ritm rapid. Frământatul nu influenŃează prea mult musculatura peretelui abdominal. Pentru influenŃarea straturilor subcutanate se aplică frământatul „în cută”. Cuta este prinsă între degete şi palme şi prelucrată insistent; manevra se repetă, din aproape în aproape, pe toată întinderea peretelui
abdominal. Se aplică în continuare o formă de tocat cu vârful şi pulpa degetelor, executat uşor şi suplu, tangenŃial la suprafaŃa abdomenului.

67
Se mai poate executa percutatul, cu faŃa palmară sau dorsală a degetelor, prelungit cu o scurtă alunecare pe piele. Chiar dacă abdomenul este musculos şi rezistent, nu sunt permise
alte procedee de batere. Masajul peretelui abdominal se încheie cu o netezire uşoară, superficială, liniştitoare. După masaj, se recomandă câteva respiraŃii ample.
Masajul peretelui abdominal are efecte în primul rând asupra elementelor anatomice ale peretelui, dar şi asupra organelor abdominale. IndicaŃiile şi contraindicaŃiile masajului abdominal se vor stabili de către medic, în urma examinării atente a întregului abdomen, atât a peretelui, cât şi a organelor intraabdominale.

7.1.2 MASAJUL MEMBRELOR INFERIOARE

Masajul membrelor inferioare se face de preferinŃă pe segmente.
PoziŃia. Pentru masarea feŃei posterioare a membrelor inferioare, pacientul va adopta poziŃia de decubit ventral, iar pentru masarea feŃei anterioare, pacientul va fi în decubit dorsal. Pentru masajul şoldului şi al părŃilor laterale ale coapselor se poate utiliza poziŃia de decubit lateral. 7.1.2.1 Masajul feŃei posterioare a membrelor inferioare se începe cu regiunea fesieră, se continuă cu coapsa şi se încheie cu gamba.

 1. Masajul regiunii fesiere se începe cu neteziri executate cu ambele mâini, care alunecă în sus spre regiunea lombară, în jos spre coapse şi lateral spre şolduri. Urmează fricŃiuni energice executate cu podul palmei, cu rădăcina mâinii, „mână peste mână”, cu pumnii închişi.

68
Frământatul muşchilor fesieri se execută folosind ritmic greutatea corpului, pentru a mări presiunea manevrei. FricŃiunea se poate combina cu frământatul. Tocatul se execută cu marginea ulnară a mâinilor şi a degetelor. Bătătoritul se face cu pumnul deschis sau închis şi cu marginea ulnară a
mâinilor. Masajul se încheie cu netezire şi scuturat vibrator. 2. Masajul coapsei necesită multă vigoare pentru a putea influenŃa musculatura voluminoasă a acestui segment. Netezirea se execută cu ambele palme aplicate în cerc în jurul coapsei. La început, se execută alunecări lungi şi lente, apoi scurte, dar pătrunzătoare, „în pieptene”, executate cu pumnii închişi. FricŃiunea se poate executa cu podul palmei, cu rădăcina mâinii sau „mână peste mână”. Procedeul de bază al masajului coapsei este frământatul, „în cerc”, „şerpuit” şi, mai ales, „în cută”. Tocatul, plescăitul şi bătătoritul se execută cu putere, pe rând sau
combinate între ele. Cernutul şi rulatul coapsei măresc supleŃea Ńesuturilor şi combat încordarea muşchilor. Masajul coapsei se încheie cu netezire uşoară, care se poate executa pe toată întinderea feŃei posterioare a membrelor inferioare. 3. Masajul gambei. Pentru relaxarea muşchilor posteriori ai gambei şi în special a tricepsului sural, subiectul va fi aşezat în decubit ventral, cu genunchiul uşor flectat şi cu piciorul în uşoară flexiune plantară; gamba se menŃine în această poziŃie fie cu ajutorul unei mâini, fie sprijinind

69
o pe un genunchi al maseurului, pe un obiect sau pe planul înclinat al
banchetei.
Masajul gambei se începe cu alunecări lungi, care pornesc de la călcâi şi depăşesc în sus articulaŃia genunchiului; se continuă cu alunecări scurte şi vii, prin care se prelucrează pe rând tendonul lui Achile, muşchii gastrocnemieni şi spaŃiul popliteu. Pe tendonul lui Achile se aplică neteziri liniare, scurte, în lungul acestuia sau transversale, în „fierăstrău”. Pe partea cărnoasă a gambei, alunecările vor fi mai apăsate şi executate continuu sau sacadat, cu podul palmei, cu rădăcina mâinii şi cu degetele îndoite în pumn, „în pieptene”. În spaŃiul popliteu netezirile trebuie să fie mai superficiale. FricŃiunile se aplică începând dinapoia maleolelor, în lungul tendonului lui Achile, mergându-se în sus, până sub genunchi. Se frământă cu o mână sau cu ambele mâini masa muşchilor
posteriori ai gambei. Manevrele de batere se aplică mai ales pe partea cărnoasă, după care urmează rulatul regiunii. Scuturarea membrului inferior în întregime se execută în felul următor: se prinde piciorul cu o mână sau cu ambele şi, în timp ce se face o uşoară tracŃiune în sens longitudinal, se execută mişcări vii şi scurte, în sus, în jos şi lateral. Dacă se doreşte masarea simultană a membrelor inferioare, maseurul se aşază cu faŃa spre picioarele subiectului, aplică mâinile pe cele două gambe şi execută manevrele de masaj pe întreaga faŃă posterioară a membrelor inferioare. Membrele inferioare sunt scuturate împreună, prinzând cu mâinile gâtul picioarelor, pe partea laterală şi trăgând uşor de
ele în sensul lungimii.

70
7.1.2.2 Masajul feŃei anterioare a membrelor inferioare se începe cu piciorul şi se continuă cu gamba, genunchiul şi coapsa. 1. Masajul piciorului se execută din următoarea poziŃie: culcat sau şezând rezemat, cu membrul inferior întins şi cu câlcâiul sprijinit pe genunchiul maseurului care şade pe un scăunel. Netezirea constă din alunecări scurte aplicate pe talpă, cu podul palmei, rădăcina mâinii sau pumnul închis, iar pe faŃa dorsală şi laterală a piciorului, cu degetele şi cu palmele. FricŃiunea, în sens liniar, se execută în lungul tendoanelor, al spaŃiilor interosoase şi mai ales în jurul maleolelor. În continuare, se execută scuturarea spaŃiilor interosoase şi a
degetelor. Degetele picioarelor pot fi masate împreună sau fiecare în parte, prin
neteziri, fricŃiuni, tensiuni, tracŃiuni şi scuturări. Masajul piciorului se încheie cu netezirea executată prin mişcări lente, cu palmele şi degetele. 2. Masajul gambei necesită următoarea poziŃie: gamba şi piciorul depăşesc suprafaŃa de sprijin; genunchiul este întins sau uşor flectat; călcâiul se sprijină pe genunchiul maseurului sau este susŃinut de acesta cu o mână, în timp ce, cu cealaltă mână, execută manevrele. Netezirea se aplică pe toată partea anterioară a gambei; pe partea anterointernă, alunecările pot fi mai apăsate. FricŃiunea se execută cu blândeŃe pe partea anterointernă şi cu intensitate medie pe partea anteroexternă. Frământatul are o importanŃă redusă în masajul acestei regiuni şi se aplică cu o mână, mai mult pe partea externă şi posterioară. Acelaşi lucru putem spune şi despre manevrele de batere, de rulat sau de cernut.

71
Netezirea de încheiere se execută lent şi uşor, urcând peste genunchi. 3. Masajul genunchiului constă din neteziri scurte şi din fricŃiuni uşoare. PoziŃia recomandată pentru masaj este cu genunchiul extins. 4. Masajul coapsei pe faŃa sa anterioară se începe prin manevrele de alunecare, lungi şi lente, dar energice, întărite prin procedeul „mână după mână” sau prin apăsarea cu greutatea corpului, după care urmează neteziri scurte şi dese sau sacadate. Încercuim cu palmele şi degetele ambelor mâini cât putem mai mult din grosimea coapsei şi executăm manevrele de alunecare simultan sau
alternativ. Pe coapsele musculoase putem folosi netezirea „în pieptene”. FricŃiunea coapsei se execută de preferinŃă cu podul palmei, cu rădăcina mâinii şi cu pumnul închis. Frământatul poate fi circular, şerpuit şi, mai ales, „în cută”; se execută cu putere, pentru a pătrunde în grosimea masei musculare. O atenŃie deosebită trebuie să acordăm frământatului muşchilor interni ai coapsei, care se masează mai blând. Frământatul coapsei poate fi combinat cu fricŃiunea. Putem aplica pe coapsă toate formele de lovire ritmică, pe care le executăm cu vigoare, evitând pe cât posibil faŃa internă a coapsei, pentru a nu leza pachetul de vase şi nervi sensibili la lovire. Rulatul şi cernutul se execută mai bine dacă flectăm uşor coapsa din şold şi din genunchi. Această manevră necesită un efort destul de mare, pentru a învinge încordarea muşchilor. Netezirea de încheiere a coapsei se poate întinde pe toată lungimea
membrului inferior.

72
Pentru executarea scuturării întregului membru inferior, din această poziŃie, apucăm piciorul de călcâi sau de deasupra gleznei şi, exercitând o tracŃiune în sensul lungimii, îl mişcăm cu vioiciune în toate sensurile.
Atunci când nu dispunem de timp pentru executarea masajului pe segmente, putem aplica manevrele pe toată întinderea unuia şi apoi a celuilalt membru inferior, lăsând la o parte piciorul şi trecând repede peste
genunchi. Masajul ambelor membre inferioare se poate executa dintr-o dată, lucrând paralel (cu o mână pe un segment şi cu alta pe segmentul pereche).

7.1.3 MASAJUL MEMBRELOR SUPERIOARE
PoziŃia. Pentru masajul membrelor superioare, poziŃia variază în funcŃie de împrejurări şi de necesităŃi. Se va căuta de fiecare dată poziŃia cea mai comodă, mai stabilă şi care să pună la îndemâna maseurului segmentul care trebuie masat. Se indică poziŃia culcat rezemat sau poziŃia şezând rezemat sau şezând pe un scaun. Maseurul va sta în picioare sau şezând pe un scaun, de partea care trebuie masată. În masajul pe segmente se prelucrează mai întâi degetele şi mâna, apoi antebraŃul, braŃul şi umărul. 1. Masajul degetelor se execută sprijinind palma subiectului pe palma maseurului, de preferinŃă pe stânga, masajul executându-se cu mâna dreaptă. Sprijinul se mai poate face cu antebraŃul pe genunchii maseurului, pe un scaun sau pe o masă. Masajul fiecărui deget constă din alunecări executate minuŃios pe întreaga lungime a degetului şi a fiecărei falange; pe dosul degetelor se poate aplica şi o netezire scurtă transversală. FricŃiunea se execută insistent, mai ales pe faŃa palmară a degetelor.

73
Masajul degetelor se încheie cu tracŃiuni şi scuturări ale fiecărui
deget.

 1. Masajul mâinii se începe printr-o netezire insistentă a feŃei dorsale şi apoi palmare, pe care se poate aplica şi pumnul închis. Masajul se continuă cu o fricŃiune executată cu vârful degetelor, prin mişcări circulare şi prin mişcări liniare de-a lungul tendoanelor şi al spaŃiilor interosoase; fricŃiunea palmară se poate executa şi cu pumnul închis. În continuare, se frământă cu degetele muşchii eminenŃelor tenară şi hipotenară. Urmează scuturarea metodică a spaŃiilor interosoase ale palmei. Se scutură apoi întreaga mână şi degetele, prin mişcări pasive executate în ritm
  viu.
  Masajul se încheie cu o netezire uşoară şi calmantă aplicată pe ambele feŃe ale degetelor mâinii.
 2. Masajul antebraŃului se execută din următoarea poziŃie: antebraŃul în uşoară flexiune este sprijinit pe un plan orizontal la o înălŃime potrivită; masajul se poate executa şi cu antebraŃul vertical, cu cotul sprijinit pe masă sau pe genunchii maseurului. Masajul se poate executa cu o mână sau cu ambele mâini. Se începe cu o serie de alunecări lungi, care pornesc de la nivelul pumnului şi trec în sus peste cot, netezind antebraŃul pe toate feŃele. Urmează manevre scurte şi mai apăsate de netezire şi apoi o netezire sacadată. FricŃiunea se execută cu degetele şi cu palmele, circular pe toată întinderea segmentului şi apoi liniar de-a lungul tendoanelor.

74
Frământatul muşchilor antebraŃului se execută în cerc, cu o mână
sau ambele mâini. Pe antebraŃ se aplică mai rar tocatul şi mai des plescăitul executat cu degetele şi palmele moi şi apropiate de piele, căzând simultan sau alternativ. Rulatul se aplică foarte bine pe antebraŃ şi se execută în ritm viu, urcând şi coborând în lungul segmentului. Masajul antebraŃului se încheie cu o netezire care se face lent şi liniştitor.

 1. Masajul braŃului începe cu netezirea executată cu ambele mâini, care alunecă pe ambele feŃe ale braŃului. La început se execută alunecări lungi şi lente, simultane sau alternative; acestea sunt urmate de o netezire scurtă, dar insistentă a fiecărui grup muscular. FricŃiunea se execută cu degetele, cu palmele, cu marginea ulnară a mâinii sau cu regiunea tenară. Cea mai utilă manevră pentru braŃ este frământatul temeinic al grupelor musculare. Se poate executa frământatul „în cerc”, cuprinzând braŃul cu ambele mâini şi strângând Ńesuturile prin manevre ondulatorii. Se continuă cu frământatul alternativ sau „şerpuit”, care permite o mişcare mai amplă a mâinilor; la sfârşit se foloseşte frământatul „în cută”. Tocatul se execută cu faŃa laterală şi dorsală a degetelor în lungul braŃului şi cu faŃa lor palmară pe umăr. Plescăitul, executat cu palmele şi degetele se aplică pe toate feŃele braŃului, exceptând-o pe cea internă. În continuare se execută cernutul şi rulatul braŃului. Masajul braŃului se încheie prin neteziri uşoare, calmante.

75

 1. Masajul umărului constă din alunecări scurte şi dese, aplicate pe faŃa externă, anterioară şi posterioară a regiunii, prelungite până spre gât, din fricŃiuni şi frământări ale muşchiului deltoid şi dintr-un tocat viu, executat de preferinŃă, cu faŃa palmară a degetelor.
  Masajul membrului superior, executat pe segmente, se poate încheia printr-un scuturat în toate sensurile, executat pasiv, sub o uşoară tracŃiune
  în lungul acestuia. Dacă timpul destinat pentru masajul membrului superior este scurt, vom aplica manevrele pe toată lungimea lui şi la nevoie vom renunŃa la prelucrarea degetelor şi a mâinii. Această formă rapidă de masaj se execută fie cu o singură mână, cealaltă fixând mâna prin apucare, fie cu două mâini fixând mâna celui
  masat de centura maseurului. Netezirea se face prin alunecări de la nivelul pumnului până peste umăr. FricŃiunea se execută adaptând palmele cât mai bine pe reliefurile segmentelor. Frământatul se adresează îndeosebi grupelor de muşchi. Putem să renunŃăm la manevrele de tapotament, dar cernutul şi rulatul sunt foarte utile şi se aplică în sens ascendent şi descendent pe toată lungimea membrului superior. Acest masaj se încheie prin alunecări lungi şi lente, iar la nevoie prin uşoare tracŃiuni şi scuturări. Masajul membrelor inferioare şi superioare este, alături de gimnastica articulară, un mijloc foarte util de tratament al sechelelor posttraumatice şi reumatice, al atrofiilor şi al tulburărilor funcŃionale consecutive. Mai este indicat în pareze şi paralizii de neuron motor central şi
  periferic.

76

7.1.4 MASAJUL GENERAL

Masajul general, masajul somatic sau al Ńesuturilor de la suprafaŃa corpului se poate efectua prelucrând pe rând toate regiunile şi segmentele anatomice, într-o anumită ordine. Cea mai bună ordine în succesiunea regiunilor ce vor fi prelucrate în cadrul masajului general este determinată de cele două poziŃii fundamentale folosite: poziŃia culcat în decubit ventral si dorsal. Masajul general se începe pe partea posterioară, unde se prelucrează pe rând spatele, regiunea fesieră, coapsa şi gamba stângă, apoi coapsa şi gamba dreaptă. După schimbarea poziŃiei în decubit dorsal, masajul se continuă în următoarea ordine: piciorul, gamba, genunchiul şi coapsa dreaptă, apoi aceleaşi segmente în partea stângă; urmează masajul peretelui abdominal şi masajul toracelui. La membrele superioare ordinea este următoarea: mâna, antebraŃul, braŃul şi umărul drept, apoi în aceeaşi ordine segmentele membrului superior stâng. Masajul general executat pe segmente este o formă analitică de prelucrare, care permite masajul minuŃios al tuturor regiunilor de la suprafaŃa corpului. Această formă de masaj se numeşte masaj extins şi necesită un timp mai îndelungat pentru efectuarea acestuia. Sunt situaŃii în care masajul extins nu se poate efectua, fie că nu este indicat, fie că nu există timp suficient pentru efectuarea acestuia. Acest masaj se numeşte masaj restrâns. Durata masajului general se poate reduce prin mai multe opŃiuni. Nemasarea unor regiuni sau segmente, în special degetele, mâna,
piciorul, abdomenul sau toracele.

77
 RenunŃarea la unele manevre neesenŃiale de masaj: vibraŃii, presiuni şi tracŃiunii. RenunŃarea la aplicarea unor forme de batere pe regiunile sensibile sau lipsite de Ńesuturi cărnoase: faŃa anterioară a gambei şi cele mai multe articulaŃii. Combinarea între ele a manevrelor înrudite de masaj: fricŃiunile cu frământatul, diferitele forme de tapotament. Aplicarea manevrelor principale de masaj pe toată întinderea
membrelor inferioare, respectiv superioare. Executarea simultană a manevrelor pe segmentele pereche.
Durata masajului general extins este de 50-70 minute: 5-6 minute pe spate; 8-12 minute pentru fiecare membru inferior; 5-6 minute pentru abdomen; 4-6 minute pentru torace; 10-12 minute pentru fiecare membru superior în parte.
Durata masajului general restrâns este de 30 – 45 minute.

 1. MASAJUL łESUTURILOR ŞI AL ORGANELOR

În afară de masajul elementelor somatice ale diferitelor regiuni şi segmente ale corpului, mai există şi alte forme de masaj, deosebite ca tehnică şi metodă, prin care se prelucrează separat Ńesuturile şi organele.

8.1 MASAJUL łESUTURILOR łesuturile organismului se deosebesc între ele prin următoarele:

78
• au structuri şi funcŃii diferite; • sunt dispuse neuniform la suprafaŃa şi în profunzimea corpului; • grosimea şi consistenŃa lor variază în funcŃie de segment; • sensibilitatea şi reacŃiile lor la manevrele masajului sunt inegale; • circulaŃia sângelui şi a limfei în interiorul lor este variată şi diferit orientată. Aceste particularităŃi determină anumite modificări în tehnica procedeelor de masaj, pentru a se asigura o cât mai bună prelucrare a acestor Ńesuturi; procedeele de masaj trebuie bine adaptate scopului urmărit.

MASAJUL PIELII

În orice formă de masaj, mâna maseurului vine în contact cu pielea. Toate manevrele de masaj – uşoare sau viguroase, superficiale sau profunde – influenŃează în primul rând pielea şi prin intermediul acesteia se acŃionează mecanic sau pe cale reflexă asupra Ńesuturilor şi organelor
profunde. Dintre procedeele de bază ale masajului, cele mai indicate pentru piele sunt: netezirea şi fricŃiunile (manevre uşoare şi superficiale) şi baterea (manevre mai puternice); se pot folosi şi vibraŃiile. Netezirea. Alunecările vor urma direcŃia de scurgere a sângelui prin vene şi a limfei prin vasele limfatice. Viteza şi ritmul cu care se execută mişcările de alunecare sunt mai mari pentru circulaŃia venoasă; manevrele sunt mai lente – pentru circulaŃia capilară şi foarte lente şi întrerupte ritmic – pentru circulaŃia limfatică.

79
Apăsarea cu care se execută netezirea depinde de grosimea pielii şi de profunzimea reŃelei vasculare. Întinderea alunecărilor nu mai este strict determinată de limitele anatomice ale regiunilor şi ale segmentelor, ci de întinderea suprafeŃei pielii pe care dorim să o masăm. Durata executării netezirilor variază de la câteva minute la 10-20 de
minute. Prin netezirea pielii se urmăreşte: • activarea circulaŃiei din piele, mărind cantitatea de sânge circulant la suprafaŃă şi degajând circulaŃia profundă; • reglarea circulaŃiei limfei; • stimularea schimburilor la nivelul Ńesuturilor; • influenŃarea terminaŃiilor nervoase de la nivelul pielii, prin alunecări uşoare şi superficiale sau puternice şi repezi. Manevrele de netezire care influenŃează structurile nervoase din piele se împart în excitante sau stimulatoare şi calmante sau relaxatoare. Manevrele excitante sunt mai viguroase şi au o durată mai scurtă de execuŃie. Manevrele relaxatoare sunt mai fine şi se pot prelungi foarte mult,
mai ales atunci când netezirea este singurul procedeu indicat. FricŃiunea pielii. Se face cu vârful şi faŃa palmară a degetelor pe suprafeŃele limitate şi cu faŃa palmară a degetelor şi mâinilor pe suprafeŃele mari şi foarte mari. FricŃiunea mişcă pielea în raport cu straturile profunde, atât cât îi permite elasticitatea sa normală. Manevrele de fricŃiune sunt circulare, semicirculare sau liniare şi se execută cu o mână sau cu ambele, simultan sau alternativ, simetric sau asimetric; se pot executa şi asupra pielii ridicate în cută.

80
Presiunea manevrei trebuie să fie uşoară, pentru a nu depăşi
straturile cutanate. Ritmul mişcărilor poate fi lent sau viu. Durata fricŃiunii este variabilă, putându-se prelungi foarte mult. FricŃiunea exercită elasticitatea şi mobilitatea pielii. Atunci când supleŃea pielii este redusă sau se doreşte desfacerea aderenŃelor formate între piele şi straturile profunde, fricŃiunea acŃionează mecanic. Pe cale reflexă procedeul stimulează circulaŃia, schimburile şi excreŃia, încălzeşte pielea şi
îi scade sensibilitatea.
Dintre procedeele de tapotament, cele mai indicate sunt percutările uşoare cu vârful degetelor, tocatul uşor cu faŃa palmară a degetelor şi plescăitul alunecat la suprafaŃa pielii. Aceste manevre stimulează terminaŃiile nervoase din piele determinând o puternică vasodilataŃie şi încălzire locală. Hiperemia locală se menŃine chiar şi după încetarea manevrelor. VibraŃiile încălzesc pielea prin activarea circulaŃiei şi scad până la anestezie sensibilitatea tactilă.
Ciupirile sunt folosite în masajul stimulant.
EFECTELE MASAJULUI ASUPRA PIELII Prin acŃiunea sa mecanică, îndepărtează celulele moarte ale epidermei, favorizând astfel excreŃia glandelor sudoripare şi sebacee şi respiraŃia cutanată. Pe cale reflexă produce vasodilataŃie superficială cu următoarele consecinŃe: intensificarea nutriŃiei şi excreŃiei la nivelul pielii, creşterea temperaturii locale. Sub influenŃa masajului se formează în piele anumite substanŃe de natură hormonală, care produc modificări circulatorii de durată.

81
Executat pe o suprafaŃă întinsă, poate influenŃa repartiŃia sângelui în
organism.

MASAJUL łESUTULUI CONJUNCTIV

łesutul conjunctiv îndeplineşte în organism numeroase funcŃii mecanice şi fiziologice. În mod mecanic, ajută funcŃia de protecŃie a pielii şi contribuie la funcŃiile de sprijin şi de mişcare ale corpului. În Ńesutul conjunctiv este prezentă o vastă reŃea vasculară şi nervoasă, au loc procese de apărare, de regenerare şi de vindecare; în acest Ńesut se depozitează grăsimea şi alte substanŃe de rezervă ale organismului. SupleŃea Ńesutului conjunctiv este dată de numărul mare de fibre elastice; pierderea elasticităŃii prin cicatrizare, sclerozare sau degenerare îi scade rolul mecanic şi fiziologic. Masajul Ńesutului conjunctiv utilizează următoarele manevre: netezirea, fricŃiunea, frământatul, tapotamentul, vibraŃiile şi pensările. Alunecările. Sunt mai puternice, pentru a pătrunde în profunzimea Ńesuturilor şi a spaŃiilor dintre muşchi şi organe şi pentru a influenŃa circulaŃia în vasele profunde. Se folosesc manevrele de netezire în „pieptene”, executate cu pumnul închis. Pentru circulaŃia limfatică se folosesc alunecările apăsate şi întrerupte ritmic. FricŃiunea. Este procedeul specific pentru masajul Ńesutului conjunctiv. Ajută la menŃinerea şi dezvoltarea elasticităŃii şi a consistenŃei Ńesutului conjunctiv.

82
Manevrele mai puternice şi mai insistente de fricŃiune se folosesc în caz de aderenŃe, fibrozări, sclerozări şi cicatrici, pentru dezagregarea şi dezorganizarea acestor formaŃiuni. Frământatul mai ales în „cută”, se utilizează pentru influenŃarea
depozitelor adipoase.
Procedeele de tapotament cele mai eficiente sunt tocatul, percutatul şi plescăitul, care stimulează funcŃiile vegetative ale zonei masate.
VibraŃiile au efecte calmante, relaxatoare. Pensările. Au influenŃe mecanice de excitare a nervilor senzitivi. Masajul Ńesutului conjunctiv îi dezvoltă supleŃea, ajutând funcŃia aparatului locomotor, previne şi combate depunerile grăsoase în exces sub piele şi, prin efectul vascular, stimulează funcŃiile normale şi de apărare ale
organismului.

MASAJUL MUŞCHILOR ŞI AL TENDOANELOR

Muşchii se masează prin alunecări puternice, fricŃiuni, frământări şi stoarceri; tocatul şi bătătoritul cu palma şi cu pumnul sunt manevre excitante; cernutul şi rulatul sunt relaxatoare. Alunecările. Se execută în lungul fibrelor musculare de la o inserŃie la alta, presând mai uşor pe porŃiunea tendinoasă şi mai tare pe partea cărnoasă a muşchiului; cu vârful degetelor se pătrunde în spaŃiile dintre muşchi şi dintre tendoane. Pentru a pătrunde în profunzimea regiunii, alunecarea se realizează cu partea dorsală a degetelor şi cu nodozităŃile articulare ale pumnului.

83
FricŃiunea. Se realizează de-a lungul tendoanelor, executând o apăsare uşoară, liniară, precum şi de-a lungul părŃii cărnoase a muşchiului; la nivelul inserŃiilor se face o fricŃiune locală, mai pătrunzătoare. Frământatul. Este procedeul de bază al masajului muşchilor. Acesta se aplică în formă de cerc sau brăŃară, şerpuit sau în cută, în funcŃie de necesităŃi şi regiune. Prin frământat are loc şi o acŃiune repetată de stoarcere a muşchilor, care ajută la golirea şi umplerea alternativă a acestora cu sânge, activând circulaŃia locală. Frământatul influenŃează toate proprietăŃile muşchiului, dar în special contractilitatea şi elasticitatea. Cele mai bune efecte se obŃin asociind frământatul cu fricŃiunea. Frământatul nu se poate aplica pe regiunile tendinoase. Tocatul. Se aplică pe orice regiune cărnoasă, fie în lungul fibrei
musculare, fie transversal. Bătătoritul, cu palmele şi cu pumnii, se aplică numai pe muşchii voluminoşi din regiunea fesieră şi de pe coapse; nu se aplică pe tendoane. Lovirile ritmice produc contracŃii ale fibrelor musculare, dar fără efect
mecanic.
Cernutul şi rulatul segmentelor musculoase ale membrelor produc o relaxare a muşchilor. Efecte liniştitoare, mai ales pe muşchii laŃi ai corpului, se obŃin şi prin vibraŃii. Efectele masajului asupra muşchilor sunt mai evidente la muşchii slabi, neantrenaŃi, obosiŃi sau bolnavi: combate atonia şi atrofia musculară; combate contractura musculară; combate oboseala locală apărută după eforturi intense.

84
Masajul este indicat în tratamentul contuziilor şi crampelor musculare, al sechelelor reumatice sau paralitice ale muşchilor; se indică înainte şi după intervenŃiile chirurgicale. Masajul este indicat cu oarecare prudenŃă în tratamentul tenosinovitelor.

MASAJUL ARTICULAłIILOR

Masajul articular este o formă de masaj local deosebit de util şi
eficace în tratamentul complex al leziunilor articulare. Constă din neteziri şi fricŃiuni, la care se pot adăuga, la nevoie, vibraŃii, tracŃiuni şi tensiuni. Netezirea. Constă din alunecări scurte executate cu intensitate mică sau medie, în sensul circulaŃiei venoase şi limfatice locale. FricŃiunea. Se execută amănunŃit, pentru a influenŃa toate Ńesuturile moi periarticulare, ligamentele şi capsula articulară VibraŃiile manuale urmăresc să influenŃeze elementele periarticulare, dar şi pe cele articulare. TracŃiunile. Se fac mai ales la articulaŃiile mici ale degetelor. Tensiunile. Se folosesc pe articulaŃiile mici şi mijlocii, mai ales cu scopul măririi mobilităŃii articulare. După un număr suficient de şedinŃe de masaj articular, se începe mobilizarea metodică a articulaŃiei prin mişcări active cu rezistenŃă şi apoi pasive. După executarea mobilizării articulare, se indică un masaj liniştitor şi decongestionant, prin neteziri şi fricŃiuni uşoare. În anumite cazuri, se recomandă înaintea masajului articular şi a mobilizării articulare metodice, un masaj pregătitor, care constă în prelucrarea regiunii de deasupra articulaŃiei cu scopul de a activa circulaŃia. În felul acesta, se favorizează resorbŃia mai rapidă a produselor patologice din articulaŃie sau din jurul acesteia. Masajul articular este indicat în

85
prevenirea şi tratamentul redorilor articulare, a cicatricelor sau a leziunilor care limitează mobilitatea articulară; mai este indicat în tratamentul leziunilor traumatice şi al manifestărilor de suprasolicitare.

8.2 MASAJUL VASELOR Masajul, în general, este o metodă de activare a circulaŃiei, prin acŃiune mecanică sau reflexă. Prin masaj se urmăreşte activarea circulaŃiei
periferice de întoarcere. Manevrele de masaj au următoarele efecte asupra vaselor: • Manevrele de alunecare golesc vasele de sânge şi de limfă prin apăsare şi împingere în sens centripet. • FricŃiunea creşte şi scade alternativ presiunea asupra Ńesuturilor şi a vaselor, acŃionând asupra acestora ca o pompă. • Frământatul stoarce ritmic conŃinutul vaselor profunde. • AcŃiunea masajului asupra vaselor a fost explicată prin acŃiunea mecanică a acestuia. Efectele masajului asupra circulaŃiei durează timp mai îndelungat după terminarea procedeelor. PersistenŃa efectelor a fost explicată prin acŃiunile excitante sau inhibitoare asupra nervilor vasomotori. Masajul produce la început vasoconstricŃie şi mai apoi vasodilataŃie. VasodilataŃia superficială are efecte decongestionante şi derivative asupra circulaŃiei din Ńesuturile şi organele profunde. Prin mecanisme reflexe se poate ajunge la reglarea circulaŃiei în Ńesuturi, deci la influenŃarea pozitivă a nutriŃiei, a creşterii şi a refacerii
acestora. Netezirile activează circulaŃia mai ales în piele şi în Ńesuturile superficiale; fricŃiunea influenŃează circulaŃia din Ńesuturile mai profunde, iar frământatul, pe cea din muşchi. Efecte circulatorii mai produc lovirile ritmice, vibraŃiile, cernutul, rulatul şi presiunile.

86
Masajul vascular combate staza, dilataŃiile vaselor, edemele; stimulează procesele de vindecare, previne şi tratează atrofiile musculare.

8.3 MASAJUL NERVILOR

Masajul nervilor nu este prea des folosit din cauza senzaŃiei puternice de durere, deşi este indicat în combaterea acesteia.
Masajul se poate aplica pe nervi în zonele lor de trecereale acestora din profunzime spre suprafaŃă, pe traiectul lor în Ńesuturile superficiale. În masajul nervilor se folosesc netezirea, fricŃiunile, presiunile, lovirile ritmice şi vibraŃiile. Alunecările uşoare, superficiale şi întinse pe zona dureroasă, decongestionează Ńesuturile şi scad contractura. Se execută apoi alunecări mai apăsate pe traiectul nervului, pentru a activa circulaŃia locală, a decongestiona tecile nervului şi Ńesuturile înconjurătoare. FricŃiunile se aplică fie pe toată zona dureroasă, fie pe traiectul nervului; fricŃiunea este liniară, de intensitate medie.
Presiunile sunt manevre specifice pentru masajul nervilor. Procedeul cel mai cunoscut constă în presiuni scurte şi puternice aplicate cu pulpa degetelor sau cu nodozităŃile articulare interfalangiene, pe
traiectul nervului. Presiunea pe nerv poate fi continuă şi uniformă, exercitată mai multe minute; presiunea poate fi variată ca intensitate, având din când în când un
caracter vibrator. Lovirile ritmice, sub forma tocatului şi a bătătoritului, se aplică pe zona de trecere a nervilor sau pe traiectul acestora, acolo unde sunt acoperiŃi de Ńesuturi moi abundente; intensitatea poate fi uşoară, medie sau mare.

87
Lovirile ritmice influenŃează nervii periferici senzitivi. AcŃiunea mecanică produce o excitaŃie care creşte în raport cu intensitatea manevrelor, până la un prag superior de toleranŃă, după care, sensibilitatea scade treptat până la dispariŃie. Baterea uşoară şi de scurtă durată provoacă o vasoconstricŃie locală, în timp ce manevrele puternice şi de lungă durată produc vasodilataŃie, prin acŃiunea procedeului asupra nervilor vasomotori. Aplicat pe nervii motori, tocatul provoacă contracŃii musculare fără efecte mecanice, fiind util în tratamentul atoniilor şi a atrofiilor musculare şi al parezelor.
VibraŃiile. Aplicate pe nerv timp mai îndelungat, scad sensibilitatea acestuia până la anestezie. Repetate metodic, vibraŃiile activează circulaŃia în teaca nervului, favorizând nutriŃia şi refacerea funcŃională a acestuia. VibraŃiile pot constitui singura manevră de masaj permisă în tratamentul afecŃiunilor nervoase. Au eficacitate mai mare dacă sunt combinate cu netezirea şi cu fricŃiunea. După masajul nervilor urmează o netezire calmantă a regiunii.
Masajul nervilor este indicat pentru combaterea durerilor, a crampelor şi a contracturilor musculare şi în tratamentul atoniilor şi a
atrofiilor musculare.

8.4 MASAJUL ORGANELOR PROFUNDE

Asupra organelor profunde se poate acŃiona indirect, prin masajul de suprafaŃă al pereŃilor cavităŃilor în care se găsesc aceste organe.

88
Pentru ca procedeele de masaj să influenŃeze favorabil şi real organele profunde, sunt necesare modificări în tehnica, intensitatea şi durata
manevrelor.

8.5 MASAJUL CAPULUI

Sub numele de masaj al capului se descriu procedeele aplicate asupra porŃiunii păroase a acestuia. Masajul capului se poate aplica pe toată întinderea sau parŃial: pe frunte, creştet, pe părŃile laterale şi pe partea posterioară. Uneori este nevoie de masajul numai a unei jumătăŃi a capului. PoziŃia. Pentru a executa masajul pe toată întinderea capului, subiectul se aşază pe un scaun scund şi îşi sprijină bărbia pe dosul palmelor şi coatele pe genunchi. Un sprijin mai bun se obŃine pe o masă sau un scaun mai înalt. Maseurul stă sau şade pe un scaun înalt, în faŃa celui pe care vrea să-l maseze. Când se masează capul trebuie să vizualizăm întreaga regiune şi să lucrăm cu mâinile coborâte mult sub nivelul umerilor. Masajul se poate executa cu ambele mâini sau cu o singură mână; când se lucrează cu o singură mână, cealaltă mână sprijină partea opusă a capului. În masajul parŃial al frunŃii subiectul şade cu spatele la executant şi îşi reazemă capul de pieptul maseurului. Pentru masajului creştetului şi al regiunii occipitale se indică poziŃia şezând cu capul sprijinit pe mâini şi cu coatele sprijinite pe genunchii
maseurului. Pentru masajul părŃilor laterale sau al unei jumătăŃi a capului, maseurul sprijină capul cu o mână de pieptul lui, iar cu cealaltă mână execută manevrele.

89
Masajul capului constă în neteziri, fricŃiuni, tapotări uşoare şi vibraŃii. Netezirea se execută cu o mână sau cu ambele, alunecând din regiunea frunŃii peste creştet, spre ceafă sau pe părŃile laterale. Palmele se aplică pe frunte, cu degetele în sus, depărtate şi uşor îndoite. Manevra cuprinde o cât mai mare parte din suprafaŃa capului, putând să coboare spre ceafă şi spre umeri. Alunecările se fac lent, progresând încet prin mişcări mici în sens lateral sau de du-te vino şi uneori prin vibraŃii. După fiecare manevră,
mâinile revin pe frunte. Netezirea se mai poate executa în trei sensuri: din mijlocul frunŃii spre regiunea posterioară, din creştet spre părŃile laterale şi din creştet spre ceafă. Dacă este bine executată, netezirea dă o senzaŃie plăcută, liniştitoare. FricŃiunea se execută cu amândouă mâinile sau cu o mână, cealaltă sprijinind capul în partea opusă. Degetele uşor îndoite şi depărtate se aplică împreună cu palmele pe piele, simŃind rădăcina părului. Prin mişcări laterale sau circulare, lente şi profunde, se deplasează pielea pe straturile de dedesubt, atât cât permite mobilitatea sa naturală.
Presiunea pe planul osos se face moderat. În regiunile sensibile, presiunea scade. După câteva mişcări, degetele se deplasează din aproape în aproape, pe toată regiunea. Pe porŃiuni limitate, manevra se poate executa cu două sau cu trei degete. FricŃiunea vibratorie este mai plăcută şi mai liniştitoare. Percutatul şi tocatul se aplică foarte rar şi cu o tehnică specifică.

90
PercuŃia se face cu vârful degetelor, mâna cade lent, rar şi elastic, cu degetele îndoite şi depărtate uşor între ele. Mişcarea se face din articulaŃia
pumnului, simultan sau alternativ. Tocatul se aplică cu degetele îndoite şi depărtate, căzând de aproape pe pielea capului şi lovindu-se între ele. Atât în percutare, cât şi în tocat, după ce degetele ating capul, alunecă uşor sub formă de netezire, care poate fi vibratorie. Lovirile sunt repetate ritmic, rar şi uniform. VibraŃiile pot însoŃi netezirea şi fricŃiunea sau se pot aplica singure pe porŃiuni mici mai sensibile ale pielii capului. Acestea se execută, de preferinŃă, cu o mână, cealaltă mână sprijinind capul. Masajul capului influenŃează atât părŃile moi care acoperă craniul, cât şi organele din cavitatea craniană. Stimulând circulaŃia în piele, masajul capului ameliorează şi nutriŃia părului. În funcŃie de tehnica folosită, masajul capului va avea fie efecte
calmante, fie stimulante. Efectele profunde se produc pe cale reflexă. Prin mecanisme vasomotoare derivative şi decongestionante, reglează circulaŃia endocraniană şi îmbunătăŃeşte funcŃiile vegetative ale sistemului nervos central. Produce liniştirea sistemului nervos central, reduce starea de încordare şi favorizează somnul.
Masajul capului este indicat în tratamentul nevralgiilor, al
migrenelor, al oboselii etc.

8.8 MASAJUL GÂTULUI Din punct de vedere topografic, gâtul prezintă două regiuni:

91
anterolaterală şi posterioară. În regiunea anterolaterală a gâtului se găsesc organe importante: laringele, traheea, faringele şi esofagul, mănunchiul vasculonervos al gâtului, tiroida şi paratiroidele etc. În regiunea posterioară a gâtului (ceafa) se găsesc mai mulŃi muşchi, cu rol static şi dinamic, aşezaŃi
pe mai multe straturi. 8 Masajul regiunii anterolaterale a gâtului se va face Ńinând seamă de
organele importante prezente la acest nivel. PoziŃia. Subiectul este în decubit dorsal sau şezând rezemat, cu capul în uşoară extensiune. Maseurul stă sau şade în faŃa sau la dreapta celui pe care îl masează. Netezirea regiunii anterolaterale a gâtului se face prin alunecări uşoare, pornind de sus în jos, de la bărbie şi mastoidă spre clavicule şi stern. Manevra se execută pornind cu rădăcina şi marginea ulnară a mâinilor şi terminând cu marginea radială a acestora şi cu vârful degetelor. Se poate
lucra simetric sau asimetric. FricŃiunea se execută minuŃios şi insistent, foarte uşor şi cu precauŃie, evitând glanda tiroidă. Frământatul se execută rar, sub formă de cută, de-a lungul muşchilor sternocleidomastoidieni şi a marginii laterale a muşchilor trapezi.
VibraŃiile, executate numai manual, sunt foarte utile în masajul
acestei regiuni. Masajul se încheie cu neteziri lungi, lente şi liniştitoare. Masajul gâtului poate fi asociat cu mobilizarea metodică a gâtului, în timpul sau după şedinŃa de masaj. Masajul este indicat pentru efectul decongestionant, relaxant şi trofic al Ńesuturilor şi al organelor atât de la nivelul gâtului, cât şi al capului. Este

92
indicat în tratamentul cicatricelor ce se formează după arsuri, traumatisme sau inflamŃii locale. Masajul părŃilor laterale ale gâtului este indispensabil în tratamentul corectiv al deviaŃiilor capului şi ale gâtului. Masajul regiunii posterioare a gâtului (masajul cefei) PoziŃia. Subiectul este aşezat în decubit ventral, cu capul uşor flectat şi cu fruntea rezemată pe dosul mâinilor sau pe un sul mic, moale; masajul se poate executa şi în poziŃia şezând pe un scaun, cu fruntea sprijinită pe un
plan potrivit de înalt. Pe bancheta joasă de masaj, poziŃia cea mai favorabilă este călare, şezând cu trunchiul uşor înclinat şi cu capul sprijinit pe planul lung al banchetei, care este ridicat până aproape de verticală. Manevrele folosite pentru masajul cefei, sunt: netezirea, fricŃiunea, frământatul, percutatul şi tocatul. Netezirea constă din alunecări executate cu o mână sau cu ambele, pornind de sus, de deasupra inserŃiilor muşchilor cefei pe occipital şi coborând până la baza gâtului, între omoplaŃi şi pe umeri. Manevra începe cu rădăcina mâinilor şi se termină cu vârful degetelor, care pe măsură ce coboară, se depărtează puŃin între ele . Pentru netezirea părŃilor laterale ale gâtului, palmele se aşază cu marginea lor ulnară sub urechi şi alunecă în jos până peste umeri, terminând cu marginea lor radială. Alunecările se fac simultan sau alternativ. După câteva manevre lungi, se execută un masaj stimulant cu alunecări scurte şi dese, pornind de la cap şi coborând din aproape în aproape spre omoplaŃi şi umeri. Alunecările se pot executa şi în forma
vibratorie.

93
FricŃiunea se aplică pe toată întinderea cefei. În partea de sus, la nivelul inserŃiei muşchilor, se execută cu vârful degetelor mişcări reduse circulare şi liniare; în partea mijlocie şi inferioară a cefei, între omoplaŃi şi pe umeri, fricŃiunile se execută cu mişcări mai ample, cu podul palmei şi cu rădăcina mâinilor. Frământatul se aplică mai ales pe părŃile laterale şi inferioară ale cefei. Marginea laterală a muşchiului trapez se prinde între police şi celelalte patru degete, şi se frământă deplasând mâinile în sus şi în jos de-a lungul marginii muşchiului. Se poate aplica şi o variantă de frământat „în cută”: cu o mână sau cu
ambele mâini, aplicate perpendicular pe lungimea gâtului, se cuprinde ceafa între degetele mari şi vârful celorlalte degete; se execută deplasări în sus şi în jos, printr-o mişcare ondulatorie. Frământatul se poate combina cu fricŃiunea. Percutatul se combină cu tocatul. PercuŃiile executate cu vârful şi pulpele degetelor, care cad de o parte şi de alta a liniei mediane, prin loviri foarte fine în partea de sus a cefei, cresc în intensitate pe măsură ce coboară, transformându-se în tocat, care se execută de partea cu unghii a degetelor, între omoplaŃi şi cu partea lor palmară pe umeri. Masajul cefei se încheie prin manevre lungi şi lente de netezire calmantă.
Efectele masajului cefei • Provoacă o activare a circulaŃiei locale venoase şi limfatice. Prin acŃiunea locală se îmbunătăŃeşte circulaŃia în muşchii cefei, care sunt predispuşi la stază circulatorie şi la oboseală. • Produce o decongestionare reflexă a circulaŃiei endocraniene, cu efecte liniştitoare asupra sistemului nervos central.

94
Datorită efectelor sale, masajul cefei este folosit ca act final în
masajul general.
Masajul cefei este indicat în tratamentul nevralgiilor locale, al durerilor de cap, al contracturilor musculare, al limitării mobilităŃii gâtului, al oboselii nervoase, al tulburărilor sistemului nervos central. Este folosit şi pentru prevenirea sau îndepărtarea depunerilor locale de grăsime.

8.7. MASAJUL TORACELUI

Prin masajul toracelui se poate influenŃa şi funcŃia organelor din această cavitate, în special cele aparŃinând aparatului cardiovascular şi
aparatului respirator. Masajul regiunii precordiale. InfluenŃează activitatea inimii şi a
vaselor mari. PoziŃia. Cea mai bună este decubitul dorsal, cu capul şi trunchiul uşor ridicate, rezemate pe un plan oblic şi cu membrele inferioare uşor flectate. Maseurul stă sau şade în dreapta celui masat. Pentru a obŃine efecte liniştitoare se aplică: netezirea, fricŃiunea, tocatul, bătătoritul şi vibraŃiile manuale. Netezirea de început este uşoară, cu sens circular. Porneşte de la vârful sternului sau din epigastru, urcă pe faŃa sternului, arcuind mişcarea peste suprafaŃa costală stângă, spre vârful inimii. Palma cu degetele întinse, condusă din cot şi din umăr, alunecă uşor pe piele, apăsând în mod uniform
numai cu greutatea ei proprie. FricŃiunea. Se execută la fel ca netezirea, mişcând lent, uşor şi uniform pielea şi Ńesuturile subcutanate pe planul dur al sternului şi al
coastelor.

95
În continuare, se execută un tocat lent şi rar, cu degetele depărtate mult între ele, care cad ritmic, lovind uşor şi elastic; după contactul cu pielea se continuă cu o alunecare. Se poate aplica un bătătorit executat cu mâna dreaptă, cu degetele uşor îndoite – „în căuş”. Mâna trebuie să cadă scurt şi elastic pe piele. Procedeele trebuie executate cu calm, în ritm uniform şi cu frecvenŃă apropiată de cea normală a pulsului sau de ritmul încetinit pe care dorim să-l imprimăm contracŃiilor cardiace. VibraŃiile. Se execută cu mâna dreaptă, exercitând o presiune moderată şi deplasându-se în sens circular pe toată regiunea precordială. După fiecare manevră şi la sfârşitul şedinŃei de masaj, se execută câteva alunecări lente şi calmante. Durata şedinŃei de masaj precordial variază între 10-15 minute şi se
poate repeta de mai multe ori pe zi. Pentru stimularea prin masaj a contracŃiilor cardiace se indică procedee mai energice de netezire, fricŃiune, tocat şi bătătorit. Netezirea se execută prin mişcări circulare scurte şi vii; poate fi urmată sau însoŃită de o fricŃiune energică. Tocatul se execută repede, dar elastic, aplicat aproape tangenŃial. Bătătoritul se face cu pumnul deschis, căzând pe regiunea precordială în
ritm de 70-80/ minut. Masajul precordial influenŃează activitatea inimii prin intermediul
sistemului nervos. Forma calmantă tinde să scadă şi să regleze ritmul cardiac; este indicată în tahicardie, palpitaŃii, stări de oboseală etc. Forma excitantă accelerează ritmul cardiac şi ridică tensiunea arterială coborâtă.

96
ATENłIE! Masajul precordial va fi indicat numai de medic şi va fi
efectuat numai de persoane competente.

 Masajul cu efecte asupra aparatului respirator. Plămânii şi căile respiratorii intratoracice pot fi influenŃate prin masajul aplicat pe pereŃii toracelui. PoziŃia. Subiectul este în decubit dorsal şi rezemat sau, pentru masajul spatelui, stă în poziŃia de decubit ventral. Manevrele de masaj utilizate sunt: netezirea, fricŃiunea şi frământatul, care acŃionează reflex, asociate cu acŃiunea mecanică a procedeelor penetrante: tocatul, plescăitul, bătătoritul, presiunile şi vibraŃiile. ŞedinŃa începe prin aplicarea unui masaj al spatelui şi al toracelui, manevrele fiind executate în legătură directă cu fazele respiraŃiei. Presiunile, trepidaŃiile şi scuturările toracelui se vor executa atât în inspiraŃie, cât şi în expiraŃie. Din poziŃia de decubit dorsal şi rezemat, subiectul inspiră şi expiră, profund şi ritmic, fără efort. Maseurul, stând la dreapta subiectului, pătrunde cu mâinile sub braŃe, şi aplică palmele pe regiunea costală dreaptă şi stângă, cu degetele îndreptate spre coloana vertebrală. Din această poziŃie, spre sfârşitul inspiraŃiei ridică toracele, asociind mişcarea cu trepidaŃii sau scuturări. În timpul expiraŃiei palmele executantului alunecă încet spre partea anterioară a coastelor şi la sfârşitul expiraŃiei exercită presiuni uşoare, însoŃite de vibraŃii. Efectele masajului sunt stimulante pentru respiraŃie. Manevrele superficiale exercită o acŃiune reflexă de activare şi de decongestionare a circulaŃiei, îmbunătăŃind schimburile nutritive. Manevrele penetrante ajută mai mult funcŃia respiratorie, prin:
activarea schimburilor gazoase din alveolele pulmonare, prin degajarea

97
căilor respiratorii, prin creşterea amplitudinii mişcărilor respiratorii şi prin stimularea circulaŃiei profunde. Acest tip de masaj este foarte util în tratamentul insuficienŃei
respiratorii.

8.8. MASAJUL ABDOMENULUI

Masajul abdomenului, care urmăreşte să influenŃeze funcŃia organelor intraabdominale, se deosebeşte prin tehnică şi metodică de
masajul peretelui abdominal.
PoziŃia. Subiectul este in decubit dorsal rezemat, cu membrele inferioare uşor flexate în şold, cu genunchii şi cu tălpile spijinite. Masajul întregului abdomen. Se începe cu manevre de netezire şi fricŃiune, care măresc relaxarea muşchilor şi scad sensibilitatea tactilă exagerată a celui masat. Frământatul este înlocuit cu o manevră amplă de presiune şi
alunecare transversală, executate dintr-o parte în alta, cu palmele aplicate pe părŃile laterale şi posterioare ale abdomenului, între coaste şi crestele iliace. Apăsând uniform asupra conŃinutului abdominal, palmele alunecă înainte, se încrucişează pe linia mediană şi continuă să alunece spre partea opusă. Manevra se repetă schimbând de fiecare dată nivelul la care se aplică palmele, pentru a influenŃa întregul conŃinut al abdomenului. Percutatul şi tocatul se execută la fel ca şi pentru peretele
abdominal, urmând traiectul colonului. VibraŃiile se execută manual, cu presiune moderată în epigastru, subcostal drept şi stâng şi suprapubian.

98
 Masajul zonei stomacului. Manevrele de masaj se execută în zonele epigastrică, supraombilicală şi subcostală stângă. Alunecările se execută de-a lungul curburilor stomacului. FricŃiunile se execută destul de apăsat, cu o mână sau cu mâinile
suprapuse. VibraŃiile se execută cu o mână sau cu ambele, apăsând pe stomac, în sus şi spre stânga, mai ales în timpul expiraŃiei. Masajul zonei intestinului subŃire. Se efectuează o mişcare de presiune circulară cu mâna dreaptă aşezată cu palma pe abdomen în dreptul ombilicului, cu rădăcina mâinii subombilical. Masajul colonului. Se execută segmentar, începând cu porŃiunea ascendentă, continuând cu cea transversală şi terminând cu cea descendentă. Manevra principală a masajului pe colon este netezirea executată apăsat, mână după mână sau cu mâinile suprapuse, alunecând şi presând în sensul evacuării conŃinutului intestinal, de la nivelul cecului în sus spre unghiul hepatic al colonului, din acest punct în ansă spre unghiul splenic al colonului transvers şi apoi descendent, spre fosa iliacă stângă, până la
nivelul simfizei pubiene. FricŃiunea colonului se execută ca şi netezirea, cu o mână sau cu amândouă, cu palmele aplicate oblic pe peretele abdominal, începând din fosa iliacă dreaptă şi continuând în tot lungul colonului; se execută mişcări
circulare, liniare sau în zig-zag. Pe colon se poate aplica şi un percutat sau tocat uşor, dar insistent, executat cu vârful degetelor pe acelaşi traseu ca şi manevrele precedente. Masajul zonei ficatului şi a căilor biliare. Se începe printr-o netezire uşoară a regiunii respective, constând din alunecări pornind de la linia mediană a abdomenului, pe sub coastele din dreapta, spre spate.

99
Pe aceeaşi regiune se execută fricŃiuni uşoare cu podul palmei şi cu marginea cubitală a mâinii. Cele mai utile manevre pentru ficat şi căile biliare sunt vibraŃiile, executate cu degetele sau cu palma, mai ales în timpul inspiraŃiilor
profunde. Masajul zonei renale. Constă din neteziri insistente, aplicate pe regiunea lombară şi pe flancuri, din fricŃiuni apăsate, executate cu rădăcina şi cu marginea cubitală a mâinii, şi din presiuni vibratorii aplicate pe aceleaşi zone. Masajul zonei vezicale constă din presiuni vibrate executate suprapubian, după golirea completă a conŃinutului vezicii urinare. Masajul abdominal ajută în mod mecanic funcŃiile normale de evacuare ale intestinului, ale căilor biliare şi urinare. InfluenŃele reflexe ale masajului abdominal sunt multiple. Prin activarea circulaŃiei, sunt stimulate funcŃiile digestive, de absorbŃie şi de
eliminare.

 1. MASAJUL TERAPEUTIC

Masajul poate fi folosit în tratamentul unor diverse afecŃiuni, favorizând procesul de vindecare şi de recuperare. Deoarece efectele masajului nu se pot disocia complet, în alcătuirea programului de masaj se vor indica predominant metodele, procedeele şi tehnicile care corespund obiectivelor propuse, în funcŃie de pacientul căruia i se adresează.

100
În alegerea metodelor utilizate în cadrul unei şedinŃe de masaj, trebuie să se Ńină seama de câteva aspecte:
• diagnostic; • vechimea afecŃiunii;
• simptomatologie; • afecŃiuni asociate; • scopul urmărit; • observaŃiile rezultate în urma examinării pacientului;
• starea pacientului; • recomandările medicale;
• gradul de reactivitate a pacientului; • evoluŃia efectelor urmărite prin aplicarea masajului.

Principalele scopuri urmărite în timpul aplicării masajului terapeutic
sunt : circulator, relaxator, sedativ, antialgic, stimulativ. Pentru întocmirea unui protocol al şedinŃei de masaj trebuie avute în vedere: poziŃia subiectului, poziŃia regiunii sau a segmentului masat şi ordinea în care se aplică procedeele. Procedeele de masaj se aplică în următoarea ordine : • procedee şi tehnici cu efecte generale asupra întregului organism, pentru reechilibrarea neurovegetativă; • procedee şi tehnici cu efecte predominant reflexe, aplicate la distanŃă de regiunea afectată; • procedee şi tehnici pregătitoare, aplicate fie la distanŃă de regiunea afectată, fie pe aceasta; • procedee şi tehnici aplicate pe regiunea afectată cu scop strict terapeutic;

101
• procedee şi tehnici ajutătoare, de accentuare a efectelor urmărite, prin aplicarea celor specifice afecŃiunii; • procedee şi tehnici calmante sau de stabilizare a efectelor obŃinute în urma şedinŃei de masaj.

În funcŃie de efectele urmărite, protocolul unei şedinŃe de masaj este
diferit.

 Pentru obŃinerea unor efecte predominant circulatorii, de facilitare a circulaŃiei de întoarcere sau a circulaŃiei arteriale : • poziŃia subiectului va fi cât mai comodă, cu musculatura relaxată; • poziŃia segmentului masat va fi cea declivă, dacă se urmăreşte facilitarea circulaŃiei de întoarcere şi proclivă pentru uşurarea circulaŃiei arteriale; • succesiunea procedeelor va fi următoarea : – masaj reflex al Ńesutului conjunctiv subcutanat; – masaj „de apel” abdominal, pentru membrele inferioare şi toracal,
pentru membrele superioare;

 • masaj segmentar al membrului respectiv, începând cu segmentul proximal şi continuând până la cel distal; masajul se va face centripet; – masajul reflex al piciorului pe zonele corespunzătoare sistemului circulator sanguin şi limfatic; – masaj relaxator, decontracturant al umerilor şi a cefei;
 • masaj energic al trunchiului. ÎmbunătaŃirea circulaŃiei are şi efecte trofice însemnate; de aceea, se va indica şi în profilaxia sau tratamentul ulcerelor varicoase şi al escarelor, nu numai în insuficienŃa circulatorie venoasă, arterială sau limfatică.

102
 Pentru obŃinerea unor efecte predominant sedative, antialgice: • poziŃia subiectului va fi comodă, cu musculatura relaxată; • în sala de masaj trebuie asigurate condiŃii optime în ceea ce priveşte temperatura, luminozitatea, liniştea;
• procedeele de masaj folosite: – să fie lente, nu prea profunde, cu intensitatea adaptată sensibilităŃii
subiectului;

 • timpul de lucru se va adapta de asemenea subiectului; – efectul sedativ şi antialgic localizat, se poate obŃine fie prin procedee şi tehnici aplicate la distanŃă de locul dureros (masajul zonelor reflexogene reciproce, masajul reflex al picioarelor şi al mâinilor, presopunctura), fie prin aplicaŃii pe locul dureros, folosind chiar şi tehnici care provoacă iniŃial durere, de exemplu masajul
  transversal profund.

 Pentru obŃinerea efectelor predominant stimulante : • se pot utiliza procedee care influenŃează direct, mecanic sau indirect, reflex, segmentul masat, în funcŃie de scopul urmărit; • procedeele şi tehnicile utilizate: – discontinue, cu schimbări rapide şi dese de ritm;

 • de intensitate mare;
 • cu profunzime mare.

9.1 MASAJUL ÎN AFECłIUNILE REUMATISMALE În afecŃiunile reumatismale, masajul se adresează în special modificărilor musculare şi tegumentare determinate de acestea, şi mai puŃin articulaŃiei.

103
La nivelul articulaŃiei, masajul este indicat pentru drenajul hidartrozei sau pentru combaterea durerii la nivelul inserŃiilor capsulei articulare şi a ligamentelor (masaj transversal profund). În cazul unei capsulite retractile, se pot folosi procedee de masaj de intensitate mică, în vederea pregătirii articulaŃiei pentru kinetoterapie. În afecŃiunile reumatismale sunt prezente infiltrate dureroase la nivelul Ńesutului celular subcutanat. Cel mai indicat mod de înlăturare a
acestora este masajul. Modul de aplicare a masajului depinde de regiunea interesată: • la ceafă, se pot aplica procedee de intensitate relativ mare; după 5-6 sedinŃe, mobilitatea pielii pe planurile subjacente se ameliorează, de asemenea şi durerea la prinderea pielii, iar
infiltratele dispar; • în regiunea umărului, se indică un masaj analgezic, cu intensitate dozată progresiv; • în regiunea lombară se recomandă procedee de masaj de intensitate mai mare, durerile dispărând după 4-5 sedinŃe de
masaj; • la genunchi, în artroze, infiltratele sunt localizate mai ales pe faŃa medială a articulaŃiei şi sunt foarte dureroase; se va aplica un masaj blând, prudent, fiind necesare 10-15 sedinŃe pentru împrăştierea progresivă a acestor infiltrate; • la nivelul şoldului, în coxartroze, infiltratele sunt localizate mai ales pe faŃa laterală a coapsei; se utilizează masajul blând, progresiv (10-15 sedinŃe).

104
La nivelul muşchilor inervaŃi de trunchiuri nervoase afectate de nevralgii se pot dezvolta induraŃii. Se va indica un masaj mai puŃin profund la început în jurul zonei indurate. IniŃial, se folosesc presiuni locale, masajul fiind progresiv ca intensitate şi întindere (6-7 şedinŃe). Contracturile musculare antalgice care însoŃesc afecŃiunile reumatismale beneficiază de masajul decontracturant aplicat pe grupele
musculare interesate. Retracturile musculare şi/sau tendinoase beneficiază de masaj numai atunci când sunt recente şi moderate; masajul va fi asociat cu posturări în poziŃii funcŃionale. Atrofia musculară de inactivitate constituie o indicaŃie a masajului
combinat cu izometria.

9.1.1 AFECłIUNI REUMATISMALE CRONICE INFLAMATORII

I. Poliartrita reumatoidă beneficiază de masaj, mai puŃin în perioada de puseu evolutiv, atunci când se indică cu multă prudenŃă, şi mai mult în fazele de remisiune, când, alături de kinetoterapie are un rol important în păstrarea mobilităŃii articulare, în prevenirea hipotrofiei musculare şi în menŃinerea troficităŃii generale.
Masajul terapeutic are ca obiective: prevenirea hipotrofiei musculare, ce interesează mai ales musculatura mâinilor, ameliorarea circulaŃiei sanguine şi a troficităŃii tegumentelor şi a Ńesutului subcutanat. Manevrele de masaj se execută cu prudenŃă, intensitatea şi ritmul acestora fiind adaptate sensibilităŃii segmentelor tratate. Netezirea. Se execută cu pulpa degetelor; se continuă cu fricŃiuni, insistând la mâini asupra muşchilor interosoşi, folosind pulpa policelui.

105
Masajul se continuă cu frământări cu două degete şi ciupiri pentru muşchii eminenŃelor tenară şi hipotenară. Pe segmentele situate proximal faŃă de mâini, se efectuează şi baterea cu procedee mai blânde (plescăit, percutat). II. Spondilita anchilopoietică. După puseul acut şi atenuarea durerilor, se introduc în programul recuperator kinetoterapia şi masajul pentru menŃinerea mobilităŃii coloanei şi prevenirea atrofiei musculaturii
paravertebrale.
Obiectivele masajului terapeutic sunt: • diminuarea durerilor şi a contracturilor musculare; • îmbunătăŃirea circulaŃiei sanguine şi a condiŃiilor trofice locale;
• prevenirea hipotrofiei musculaturii dorsolombare. Masajul trebuie să fie calmant şi miorelaxant, utilizând manevre mai puŃin energice, adaptate sensibilităŃii regiunii dorsolombare; în acelaşi timp, masajul constituie şi o procedură de pregătire a bolnavului pentru
kinetoterapie. Efleurajul, prin reducerea sensibilităŃii, permite executarea şi a altor manevre, cum ar fi: frământarea „în cută”, cu intensitate mică şi vibraŃiile
cu efecte decontracturante. În fazele de remisiune a durerilor se recomandă manevre de stimulare a tonusului şi a excitabilităŃii musculaturii dorsolombare şi de prevenire a hipotrofiei musculare: frământare mai energică, tapotamentul sub formă de tocat, iar pe zona lombară , bătătoritul.
9.1.2 AFECłIUNI REUMATISMALE CRONICE DEGENERATIVE I. Artroza cervicală. Beneficiază de masajul terapeutic, care are ca obiective calmarea durerilor, relaxarea musculaturii şi reducerea
contracturilor.

106
Pentru ca masajul să fie calmant şi miorelaxant, se recomandă manevre uşoare şi lente. Se execută neteziri descendente în regiunea cefei, continuate cu fricŃiuni şi frământări „în cută”, a căror intensitate se adaptează sensibilităŃii locale. Pentru decontracturare musculară se efectuează vibraŃii cu vârfurile degetelor pe muşchii cefei. Efectele analgezice şi de relaxare musculară sunt mai bune atunci când masajul se execută după o procedură de termoterapie, excepŃie făcând cazurile de nevralgie cervicobrahială, unde aplicarea căldurii este contraindicată. II. Artroza lombară. Se poate manifesta clinic prin: lombalgie acută, lombalgie cronică şi lombosciatică. În lombalgia acută masajul terapeutic este calmant şi miorelaxant, cu manevrele executate uşor şi lent. Se recomandă neteziri cu faŃa palmară a mâinilor, pentru reducerea sensibilităŃii Ńesuturilor superficiale, după care se aplică frământări uşoare şi vibraŃii cu palma, pentru decontracturare musculară paravertebrală. În lombalgia cronică obiectivele masajului terapeutic sunt: diminuarea durerilor, menŃinerea elasticităŃii şi excitabilităŃii
musculaturii lombare, prevenirea hipotoniei musculare, ameliorarea circulaŃiei sanguine şi a troficităŃii locale. Se recomandă netezirea cu palma sau cu degetele îndoite „în pieptene”, continuat cu fricŃiuni cu faŃa dorsală a pumnului şi cu frământări „în cută”. În lipsa contracturii musculare, se poate aplica tapotamentul sub formă de tocat sau bătătorit. Masajul se poate executa după o procedură de termoterapie, pentru potenŃarea efectelor calmante şi decontracturante.

107
Un efect de profunzime îl are hidromasajul sub formă de duş-masaj sau duş subacval, cu asocierea factorului termic. Lombosciatica beneficiază de aceleaşi procedee calmante şi decontracturante de masaj ca şi lombalgia acută, la care se poate adăuga
masajul nervului sciatic. III. Artroza coxofemurală. Obiectivele masajului terapeutic sunt: diminuarea durerilor, decontracturarea musculară, prevenirea hipotrofiei musculaturii din vecinătate. Masajul este util şi în pregătirea bolnavului
pentru kinetoterapie. Masajul trebuie să fie calmant şi miorelaxant, executând manevrele uşor şi lent. Netezirea se face cu palmele pe regiunea fesieră, alunecând lateral spre regiunea trohanteriană şi în jos, spre coapsă. Apoi, se execută fricŃiuni şi frământări cu intensitate adaptată sensibilităŃii locale. Cu scop miorelaxant, se efectuează vibraŃii cu palmele. Pentru prevenirea hipotoniei şi a hipotrofiei musculaturii învecinate se aplică manevre mai energice: fricŃiuni cu rădăcina mâinii, tapotament sub formă de tocat şi bătătorit, cernut şi rulat. Efecte mai bune analgezice şi decontracturante se obŃin prin efectuarea masajului după o procedură de termoterapie (baie parŃială de lumină sau Solux). Hidromasajul poate realiza în profunzime o îmbunătăŃire a circulaŃiei sanguine şi a troficităŃii locale şi o relaxare musculară mai bună, având în vedere faptul că, articulaŃia coxofemurală este acoperită de un strat voluminos muscular şi celuloadipos.
IV. Artroza genunchiului. Obiectivele masajului terapeutic sunt: ameliorarea circulaŃiei sanguine şi a condiŃiilor trofice locale, îmbunătăŃirea

108
tonusului şi a excitabilităŃii musculare, pregătirea bolnavului pentru
kinetoterapie. Masajul care se aplică la coapsă constă în netezire cu palmele, fricŃiuni cu rădăcina mâinii, frământări „în cută”, cernut, rulat şi tapotament energic sub formă de tocat sau bătătorit. Se insistă pe muşchiul
cvadriceps femural, pentru prevenirea sau diminuarea hipotrofiei acestuia. În regiunea posterioară a coapsei, pe muşchii ischiogambieri se aplică masaj miorelaxant. Masajul articular al genunchiului constă în neteziri, fricŃiuni, tracŃiuni, procedee care îmbunătăŃesc circulaŃia locală, supleŃea formaŃiunilor capsuloligamentare şi mobilitatea articulară. ATENłIE! Masajul este contraindicat atunci când există fenomene congestive sau hidartroză. V. Periartrita scapulohumerală. Obiectivele masajului terapeutic
sunt: diminuarea durerilor, reducerea contracturilor musculare, îmbunătăŃirea circulaŃiei sanguine şi a troficităŃii locale. Masajul este sedativ şi miorelaxant, folosind manevre cu intensitate mică şi lente. Netezirea se execută pe faŃa anterioară şi posterioară a umărului, până în regiunile supraclaviculară şi supraspinoasă, urmată de frământări uşoare, adaptate sensibilităŃii locale şi de vibraŃii fine efectuate cu palma, în scop
decontracturant. După cedarea durerilor, masajul va consta din manevre de stimulare şi de tonifiere musculară pentru prevenirea hipotrofiei musculare, şi anume: fricŃiuni cu degetele şi tapotament sub formă de bătătorit „în ventuză” sau
tocat.

109
Masajul articulaŃiei scapulohumerale se face aplicând fricŃiuni cu vârfurile degetelor: pe faŃa anterioară a capsulei, după retroflexiunea braŃului şi pe faŃa posterioară a capsulei, după anteflexiunea braŃului. Masajul asuplizează capsula şi ligamentele şi ameliorează mobilitatea articulară; pregăteşte articulaŃia pentru kinetoterapie. Sunt indicate, cu aceleaşi efecte, procedurile de hidromasaj.

9.1.3 AFECłIUNI ALE TENDONULUI

Beneficiază de efectele masajului tendinita, tenosinovita şi
entezita. În stadiul acut, se execută masaj cu gheaŃă, prin netezirea cu o bucată de gheaŃă a tendonului afectat; procedeul are efecte analgezice, antiinflamatoare şi de prevenire a tumefierii. După reducerea durerilor şi a fenomenelor inflamatoare, se pot aplica unele manevre de masaj: neteziri şi fricŃiuni cu scopul ameliorării circulaŃiei sanguine şi a troficităŃii locale, îndepărtării eventualelor aderenŃe şi restabilirii condiŃiilor de alunecare fiziologică a tendonului.

9.2 AFECłIUNI TRAUMATICE ALE APARATULUI
LOCOMOTOR I. Contuzia. În stadiul acut, se poate executa atât masajul cu gheaŃă, cât şi masajul manual. Masajul cu gheaŃă se poate aplica pe zona afectată, efectuând neteziri cu o bucată de gheaŃă, cu efecte analgezice locale, decontracturante şi de prevenire a edemului.

110
Masajul manual se poate aplica la distanŃă, proximal şi distal faŃă de zona afectată. Obiectivele sunt: ameliorarea circulaŃiei sanguine, reducerea tulburărilor vasculotrofice, favorizarea resorbŃiei edemelor, asigurarea unei bune troficităŃi, menŃinerea tonusului musculaturii învecinate. Se execută neteziri cu palma, fricŃiuni, frământări, tapotament „în ventuză” sau tocat şi vibraŃii.
II. Entorsa. Obiectivele masajului terapeutic sunt: reducerea durerii, îmbunătăŃirea circulaŃiei sanguine, reducerea edemelor, menŃinerea elasticităŃii şi a tonusului muscular şi prevenirea hipotrofiei musculare. Procedeele de masaj indicate la distanŃă sunt: netezirea, fricŃiunile şi
frământatul energic, rulatul, cernutul, tocatul şi tapotamentul „în ventuză”. Pe articulaŃia afectată se aplică masajul cu gheaŃă cu efecte analgezice, de resorbŃie şi de prevenire a tulburărilor vasculotrofice. III. Sechelele după entorsă. Obiectivele masajului terapeutic sunt: diminuarea durerilor, îmbunătăŃirea circulaŃiei sanguine, reducerea tulburărilor vasculotrofice, asuplizarea formaŃiunilor capsuloligamentare, ameliorarea mobilităŃii articulare şi reducerea hipotrofiei musculare. Masajul articular constă în netezire cu efect sedativ şi fricŃiuni, care mobilizează şi asuplizează capsula şi ligamentele. Pe segmentele învecinate articulaŃiei se execută un masaj de stimulare şi de tonifiere a muşchilor, de reducere a tulburărilor
vasculotrofice: neteziri, fricŃiuni energice cu palma sau cu pumnul, frământări „în cută”, rulat, tapotament „în ventuză”, tocat sau bătătorit. IV. LuxaŃia. Tratamentul luxaŃiei este ortopedic. În situaŃia în care rămân sechele, acestea beneficiază şi de efectele masajului, care are următoarele obiective: ameliorarea circulaŃiei sanguine şi a troficităŃii locale,

111
reducerea tulburărilor vasculotrofice, tonifierea formaŃiunilor capsuloligamentare, îmbunătăŃirea tonusului musculaturii învecinate. Pentru masajul articular se recomandă netezirea cu palma, urmată de
fricŃiuni cu vârfurile degetelor. Pe segmentele învecinate articulaŃiei afectate se execută frământări, rulat şi tapotament „în ventuză”, tocat sau bătătorit, manevre care combat hipotonia şi hipotrofia musculară. Aplicarea duşului subacval este un mijloc eficace în reducerea proceselor aderenŃiale şi în ameliorarea mobilităŃii articulare. V. Sechelele după fractură. Obiectivele masajului sunt: ameliorarea circulaŃiei sanguine, înlăturarea tulburărilor vasculotrofice, mobilizarea şi asigurarea supleŃei formaŃiunilor capsuloligamentare pentru ameliorarea mobilităŃii articulare, îmbunătăŃirea elasticităŃii şi a tonicităŃii musculare. Masajul realizează o pregătire a segmentului afectat pentru kinetoterapie. Se execută un masaj articular cu neteziri şi fricŃiuni, pentru îndepărtarea proceselor aderenŃiale şi asuplizarea capsulei articulare. Pe segmentele învecinate zonei lezate, se aplică o netezire cu palma, urmată de fricŃiuni cu degetele sau cu palma, procedee care favorizează circulaŃia sanguină şi resorbŃia edemelor. Se continuă cu frământare, rulat, cernut şi tapotament „în ventuză” sau tocat, manevre ce stimulează tonusul
muscular. Aplicarea masajului după o procedură de termoterapie, măreşte eficienŃa terapeutică. VI. Ruptura musculară. În funcŃie de întinderea leziunii, ruptura musculară este de trei feluri: fibrilară, fasciculară şi totală. Numai ruptura fibrilară beneficiază de tratament conservator din care face parte şi masajul
terapeutic.

112
Masajul se face la distanŃă, de locul unde este situată leziunea şi are efect calmant şi miorelaxant. Procedeele sunt blânde şi se efectuează lent. Se execută neteziri cu palma, pentru efect sedativ, după care se aplică fricŃiuni şi frământări uşoare pentru îmbunătăŃirea circulaŃiei şi a troficităŃii locale, vibraŃii cu efecte de relaxare musculară. Ruptura musculară poate lăsa ca sechelă o cicatrice dureroasă, care este percepută mai ales în timpul suprasolicitării muşchiului. Tratamentul cicatricei algice prin masaj terapeutic urmăreşte revenirea supleŃei la nivelul cicatricei, mobilizarea acesteia pe straturile mai profunde, activarea circulaŃiei sanguine cu ameliorarea metabolismului
local.
Se efectuează neteziri cu acŃiune sedativă, fricŃiuni la nivelul cicatricei şi în jurul ei şi frământări cu două degete (police şi index). O procedură eficientă în ruptura musculară este masajul sub formă de duş subacval pe muşchiul afectat.

AFECłIUNI ALE SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC

I. Polinevritele. Beneficiază de efectele masajului în faza de convalescenŃă. Obiectivele masajului terapeutic sunt: îmbunătăŃirea circulaŃiei sanguine şi limfatice cu activarea proceselor metabolice în membrele afectate, menŃinerea unor condiŃii trofice bune, a elasticităŃii şi a excitabilităŃii muşchilor, combaterea edemelor şi prevenirea tulburărilor trofice ale tegumentelor şi ale Ńesutului celular subcutanat.
Masajul este stimulant, cu manevre energice, începând cu segmentul distal al membrului şi continuând spre proximal.

113
Netezirea se efectuează cu ambele mâini, alternativ şi este continuat cu fricŃiuni; manevrele se adresează pielii, Ńesutului subcutanat şi circulaŃiei locale. Pe musculatura hipotrofică se execută frământarea „în cută”, cernutul, rulatul, tapotamentul „în ventuză”, în funcŃie de volumul maselor musculare şi de gradul de sensibilitate. II. Paralizia facială periferică. Obiectivele masajului terapeutic sunt: ameliorarea circulaŃiei sanguine la nivelul musculaturii afectate, menŃinerea elasticităŃii şi a excitabilităŃii fibrelor musculare şi prevenirea
amiotrofiei. Se foloseşte un masaj stimulant executat într-un ritm viu. Netezirile se fac cu vârfurile degetelor, începând de la linia mediană a feŃei şi ajungând pe faŃa laterală a acesteia; masajul se continuă cu fricŃiuni, ciupiri şi batere, sub formă de percutat. III. Pareze şi paralizii postraumatice ale nervilor periferici. Obiectivele masajului terapeutic sunt: îmbunătăŃirea circulaŃiei sanguine locale, menŃinerea elasticităŃii şi a excitabilităŃii musculaturii denervate, prevenirea tulburărilor trofice ale tegumentelor şi ale Ńesuturilor
subcutanate.
Masajul este stimulant, cu manevre energice executate în ritm viu. Netezirile se efectuează au ambele mâini, alternativ, iar fricŃiunile se execută cu palmele sau cu faŃa dorsală a pumnului. În afară de activarea circulaŃiei locale, fricŃiunile, împreună cu ciupirile produc excitarea mecanică a pielii situată deasupra muşchilor afectaŃi, fiind utilă pregătirii muşchiului pentru mobilizarea pasivă (facilitează contracŃia musculară pe cale reflexă). Frământarea „în cută”, rulatul, tocatul şi bătătoritul sunt manevre care influenŃează favorabil tonusul şi excitabilitatea muşchilor
hipotrofici.

114

9.4. PAREZA ŞI PARALIZIA DE NEURON MOTOR CENTRAL

Masajul terapeutic are o importanŃă deosebită în recuperarea neuromotorie a bolnavilor cu leziuni de neuron motor central. Şi în această situaŃie sunt exploatate cele două modalităŃi de acŃiune ale masajului: mecanic, cu acŃiune locală, şi reflex, cu acŃiune generală. În recuperarea bolnavilor neuromotori se foloseşte cel mai mult masajul regional sau segmentar, masajul general având indicaŃii restrânse. Se preferă procedee de slabă intensitate, care dau rezultate
superioare procedeelor mai dure, de stimulare în profunzime; procedeele mai dure, din cauza acŃiunii destructive asupra mastocitelor, determină o eliberare crescută de histamină, cu vasodilataŃie şi dermografism pronunŃat,
efecte care nu aduc beneficii terapeutice.

MASAJUL PARłIAL

Efectele generale, obŃinute pe cale reflexă, sunt: circulatorii, neuromusculare, vegetative şi psihice. Efectele circulatorii – creşterea fluxului sanguin datorită ameliorării tonusului vascular şi a scăderii rezistenŃei capilare periferice – au un rol important în mai buna hrănire a Ńesuturilor, dar şi în uşurarea activităŃii cordului, prin derivaŃia sângelui la nivelul masei musculare şi a Ńesutului subcutanat. Excitabilitatea neuromusculară poate fi global ameliorată acŃionând pe arii cutanate mai largi, în special paravertebral cervicodorsal, în perioada de paralizie flască. După instalarea paraliziei spastice, efectele decontracturante se obŃin acŃionând asupra ariei lombosacrate.

115
 Efectele vegetative sunt numeroase, dar pe primul plan se situează diminuarea stării de oboseală. Efectele şedinŃei de masaj se prelungesc multe ore favorizând „spălarea” organismului de deşeurile acumulate în
timpul efortului. Acest lucru este util bolnavilor neuromotori, în special în perioada iniŃială a reluării mişcărilor active, atunci când, din cauza
nedisocierii sincineziilor, efortul are un caracter global, cu mare consum
energetic. InfluenŃa asupra psihicului poate fi excitantă sau sedativă, în funcŃie de procedeele de masaj executate. Ca zonă reflexogenă de elecŃie se foloseşte regiunea spatelui. AcŃiunea locală îşi găseşte indicaŃie majoră în manifestările algoneurodistrofice, diminuând durerea şi paresteziile. Masajul local şi cel segmentar sunt indicate şi ca procedură pregătitoare, înainte de mobilizările pasive ale membrelor, datorită acŃiunii sale de creştere a pragului de sensibilitate dureroasă articulară. Vizând acŃiunea locală, masajul este recomandat şi cu scopul „trezirii” neuromusculare în perioada de paralizie flască: se indică procedee mai energice, stimulante, care asociază frământări musculare profunde cu tapotamentul superficial. Durata unei şedinŃe nu trebuie să depăşească 3-5
minute. Efectul circulator local pregăteşte musculatura pentru efort, dar îi uşurează şi refacerea, scăderea mai rapidă a oboselii, după încetarea mişcărilor. De asemenea, ameliorează circulaŃia arterială de la nivelul articulaŃiei scapulohumerale, în cazurile de blocaj ale acesteia.

116
MASAJUL GENERAL

Se recomandă numai în cazuri speciale şi numai după ce pacientul a trecut pe la sala de kinetoterapie şi este angajat global în efort. AcŃiunea generală a masajului urmăreşte, pe lângă efectele neuromotorii şi reabilitarea psihicului bolnavului, căruia îi readuce senzaŃia de mai bine decât a fost şi încrederea în posibilităŃile de a fi recuperat. Ca mijloc asociat de tratament, masajul a demonstrat calităŃi
incontestabile în recuperarea bolnavilor neuromotori. Rezultatele bune sunt condiŃionate de respectarea strictă a indicaŃiilor şi a contraindicaŃiilor
medicale.

9.5 AFECłIUNI CIRCULATORII

I. InsuficienŃa venoasă cronică – varice 

Obiectivele masajului terapeutic sunt: îmbunătăŃirea circulaŃiei venoase de întoarcere; micşorarea stazei sanguine, cu reducerea edemelor; ameliorarea condiŃiilor trofice locale, cu menŃinerea elasticităŃii
tegumentelor; prevenirea proceselor de dermatoscleroză şi a celor de celulită indurativă în Ńesuturile subcutanate. Se foloseşte netezirea pe gambe şi coapse, în sens centripet, pentru uşurarea întoarcerii venoase. Se aplică fricŃiunea, utilă mai ales în prevenirea tulburărilor vasculotrofice ale pielii şi ale Ńesutului subcutanat. Se continuă cu tapotamentul percutat, procedură care tonifică pereŃii venoşi.

117
O formă terapeutică eficientă o constituie masajul subacval al membrelor inferioare afectate de varice, asociat cu mobilizarea articulaŃiilor. Se recomandă apa la o temperatură de 32°-33° C, la terminarea şedinŃei folosindu-se stropirea cu apă rece, temperatura scăzând treptat până la 10°
C.
Technica masajului
Se începe cu un masaj de „apel” la nivelul abdomenului, pentru uşurarea circulaŃiei venoase.
Masaj de drenaj la nivelul membrelor inferioare: netezire, presiuni
alunecate profunde, nedureroase.
Masaj decontracturant pe adductori.
Presiuni „în brăŃară” din aproape în aproape, pentru combaterea
edemului.

După tratamentul chirurgical al varicelor se indică următoarele forme de
masaj : între a 5-a zi şi a 10-a zi de la intervenŃie se aplică un masaj superficial al întregului membru inferior, evitând rănile; după scoaterea firelor şi până la dispariŃia hematoamelor se efectuează neteziri şi presiuni alunecate profunde, evitând cicatricile, pe feŃele anterioară şi posterioară a membrului inferior; în continuare , se aplică un masaj venos centripet şi tonifiant al membrelor inferioare şi masajul cicatricilor.

Masajul este contraindicat în flebite, tromboflebite şi flebotromboze. II. Staza limfatică

118
Staza limfatică, în care masajul terapeutic are efecte favorabile, este cea prezentă în limfedemul primar. Limfedemul primar, afecŃiune cu caracter ereditar, se manifestă prin edeme, în special la membrele inferioare; cu timpul apar modificări trofice la nivelul pielii şi al Ńesutului subcutanat caracterizate prin atrofie, fibroză şi celulită. Masajul terapeutic are ca obiective favorizarea circulaŃiei limfatice cu reducerea edemelor; menŃinerea elasticităŃii pielii şi a supleŃei Ńesutului subcutanat; îmbunătăŃirea circulaŃiei sanguine pentru prevenirea tulburărilor
trofice locale. Se execută neteziri profunde pe gambe şi pe coapse, în sens circular şi centripet, pentru a realiza mobilitatea pielii şi a Ńesutului subcutanat şi pentru uşurarea circulaŃiei limfatice. Se continuă cu fricŃiuni cu ambele mâini pentru a îmbunătăŃi circulaŃia sanguină, pentru a favoriza resorbŃia edemelor şi pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor trofice locale.

III. AfecŃiuni ale circulaŃiei arteriale

Obiective : îmbunătăŃirea condiŃiilor hemodinamice locale; stimularea circulaŃiei generale; ameliorarea sau împiedicarea apariŃiei tulburărilor trofice.

În arteritele cronice ale membrelor inferioare, în stadiul mediu de evoluŃie, există două modalităŃi de masaj: în sens centripet şi în sens
centrifug. Făcând comparaŃie între efectele obŃinute prin cele două modalităŃi de masaj, Mercier, Valette şi Vanneville, măsurând oscilaŃiile arteriale, au

119
ajuns la concluzia că „în arteriopatiile periferice cronice, ca şi în celelalte afecŃiuni, masajul trebuie aplicat în sens centripet”. Masajul centripet favorizează mai ales circulaŃia de întoarcere, influenŃând indirect şi circulaŃia arterială; combate staza şi tulburările trofice
moderate asociate arteriopatiilor cronice. Preoperator masajul se indică pentru stimularea circulaŃiei generale a membrului inferior şi constă în masaj „de apel” abdominal, masaj al coapsei, gambei şi piciorului. Se insistă, mai ales, pe bolta plantară. Pentru amplificarea efectelor,
se pot asocia exerciŃii de respiraŃie de amplitudine mare. Postoperator, masajul se va face în următoarea ordine :
se începe cu masaj „de apel” la nivel abdominal; neteziri, presiuni alunecate profunde, frământat uşor, longitudinal, de-a lungul membrului inferior, începând de la picior şi urcând spre zona inghinală, pentru combaterea stazei venoase; „presiuni etajate” (presiuni din aproape în aproape, mâna care efectuează presiunea nu se ridică până când cealaltă nu preia în întregime acŃiunea de presare), spre rădăcina membrului, pentru combaterea edemului.

Tehnicile de masaj trebuie să fie neagresive, deoarece Ńesuturile moi sunt fragile din cauza irigaŃiei arteriale deficitare.

9.6 AFECłIUNI MUSCULARE
Miozitele de efort Miozitele de efort sunt afecŃiuni ale sistemului muscular, ce apar frecvent la persoanele care practică sportul de performanŃă; sunt localizate
pe grupele musculare mai intens solicitate.

120
Prezintă următoarea simptomatologie: dureri difuze în grupul muscular, hipertonie sau contractură musculară. Masajul terapeutic are ca obiective: cedarea durerilor, micşorarea hipertoniei sau a contracturii musculare, îmbunătăŃirea circulaŃiei sanguine locale şi activarea îndepărtării factorilor metabolici din grupul muscular
afectat. Se execută un masaj cu efect calmant şi miorelaxant, folosindu-se manevre blânde, de intensitate mică şi cu ritm lent de execuŃie. Masajul constă în neteziri ale grupului muscular afectat, urmate de fricŃiuni uşoare şi, mai ales, de vibraŃii, cu efect miorelaxant. Trebuie exclusă existenŃa unei rupturi musculare, care constituie o
contraindicaŃie a masajului pe grupul muscular respectiv.
II. Torticolis à frigore Torticolisul à frigore este o afecŃiune ce interesează musculatura cefei, mai ales muşchiul trapez, şi muşchiul sternocleidomastoidian; apare după o expunere la frig sau la un curent de aer rece. Se manifestă prin dureri cervicale spontane sau în legătură cu mişcările capului, limitate de existenŃa
unei contracturi musculare. Obiectivele masajului terapeutic: diminuarea durerilor şi relaxarea musculaturii interesate. Se utilizează manevre uşoare şi în ritm lent, cu efect calmant şi miorelaxant. Se execută neteziri în sens descendent, de la inserŃiile pe occipital ale musculaturii cefei până la nivelul foselor supraspinoase. Se continuă cu fricŃiuni uşoare făcute cu prudenŃă, după care se trece la vibraŃii cu degetele.
Nu se folosesc în stadiul acut procedee de tapotament, care accentuează durerea şi contractura musculară.

121
Efectele masajului sunt potenŃate dacă se efectuează după o procedură de termoterapie.
III. Lombalgia de efort Lombalgia de efort este o afecŃiune localizată pe musculatura lombară şi determinată de solicitări mari şi de durată mai lungă a grupelor
musculare respective. Se manifestă prin dureri spontane, accentuate de mişcările
trunchiului, care sunt limitate de contractura musculaturii lombare. Obiectivele masajului terapeutic sunt: diminuarea durerilor şi a contracturii musculare. Este un masaj calmant şi miorelaxant, utilizând manevre mai puŃin energice şi cu un ritm mai lent. Netezirea se execută cu palmele ambelor mâini, pentru a obŃine o calmare a durerilor; se continuă cu o fricŃiune uşoară şi frământare „în cută”, evitându-se exacerbarea durerilor. VibraŃiile se aplică pe zona unde este prezentă contractura musculară, cu scop miorelaxant. Masajul se poate executa şi cu aparate de vibromasaj. Efecte bune le are şi duşul subacval.
IV. Hipotrofiile musculare de inactivitate
În recuperarea hipotrofiilor musculare de inactivitate masajul terapeutic se asociază simultan cu kinetoterapia specifică creşterii tonusului şi a volumului muscular.
Masajul are ca obiective stimularea tonusului muscular, îmbunătăŃirea excitabilităŃii, a contractilităŃii şi a elasticităŃii fibrelor musculare, îmbunătăŃirea condiŃiilor de nutriŃie, prin activarea circulaŃiei sanguine la nivelul muşchilor. Masajul terapeutic va fi stimulant, folosind manevre rapide şi
intense.

122
Netezirea se face cu alunecări centripete; fricŃiunea se execută cu rădăcina mâinii sau cu faŃa dorsală a pumnului închis. Manevre specifice
tratamentului hipotrofiei musculare sunt frământarea şi baterea. Frământarea foloseşte procedeul „în cută” sau „în brăŃară”, continuată cu rulatul şi cernutul. Tapotamentul se aplică sub formă de tocat sau bătătorit, cu partea ulnară a pumnului.
9.7 MASAJUL ÎN OBEZITATE ŞI CELULITĂ

I. Masajul în obezitate nu trebuie să fie agresiv şi dureros. Se recomandă procedee de ridicare, stoarcere şi presare a stratului adipos,
urmate de presiuni alunecate profunde şi lente în scop sedativ. Masajul se aplică atât pe abdomen, cât şi pe torace; se recomandă 10-15 şedinŃe a 30-40 de minute (20 de minute pe torace). II. Celulita nu trebuie confundată cu creşterea grosimii Ńesutului adipos subcutanat din obezitate. łesutul subcutanat afectat de celulită este distrofic şi dureros la palpare. Există două tipuri de celulită: celulita-boală, asociată obezităŃii şi celulita-simptom, ca exprimare reflexă a afecŃiunii unui organ. Pentru a nu fi dureros, neplăcut, şi a nu deteriora şi mai mult structura Ńesutului subcutanat, masajul trebuie să fie blând, iar intensitatea procedeelor crescută progresiv, în funcŃie de pragul de sensibilitate al
pacientului.
La început, masajul va consta din mobilizarea globală, profundă a Ńesutului în toate sensurile, folosind o suprafaŃă mare de contact. Se indică neteziri, fricŃiuni, compresiuni blânde executate cu palma, încercări de

123
ridicare a pielii, fără ciupire, cu vârfurile degetelor, frământat cu priză
mare, între marginile ulnare ale ambelor mâini. Pe zonele învecinate mai puŃin dureroase, se pot executa ciupiri cu vârfurile degetelor. După ce Ńesuturile şi-au recuperat o oarecare supleŃe şi sunt mai puŃin dureroase, se pot aplica următoarele procedee: ciupiri de intensitate variabilă pe zonele cu noduli sau fibroză, rulare a pliurilor cutanate, masaj Watterwald (ciupire, rulare, întindere şi comprimare a pliului cutanat). Masajul trebuie asociat cu antrenamentul sistematic al muşchilor subjacenŃi şi cu hidroterapia.
9.8. MASAJUL ÎN AFECłIUNI RESPIRATORII
Aparatul respirator este influenŃat de masajul aplicat pe pereŃii toracelui, pe spate şi ceafă. Se începe cu masajul spatelui, apoi al cefei şi la urmă, se execută masajul pereŃilor anterior şi laterali ai toracelui. Specifice afecŃiunilor aparatului respirator sunt următoarele procedee: presiuni, vibraŃii, scuturări ale toracelui, în concordanŃă cu fazele respiratorii (maseurul face priza sub axile, ridică şi scutură toracele). Stimularea inspiraŃiei este obŃinută pe cale reflexă, prin aplicarea masajului pe regiunea capului, gâtului şi pe membrele superioare. Se recomandă: poziŃia pacientului: aşezat, cu fruntea sprijinită pe antebraŃe sau cu
mâinile sprijinite pe coapse;
neteziri, presiuni statice, presiuni alunecate, frământat, aplicate la nivelul cefei şi al umerilor;

124
presiuni asociate cu vibraŃii executate cu palma aşezată la nivelul coloanei cervicale şi pe toracele superior; procedee calmante pe zona de proiecŃie a inimii pe peretele posterior al toracelui (regiunea laterodorsală stângă).

Stimularea expiraŃiei se obŃine tot pe cale reflexă, prin aplicarea procedeelor de masaj pe peretele anterior al trunchiului, de la clavicule până la pubis. Se recomandă: poziŃia pacientului: în decubit dorsal, cu membrele inferioare uşor
flectate;
neteziri, presiuni statice, presiuni alunecate, aplicate la nivelul sternului şi al plexului celiac; fricŃiuni, presiuni statice, presiuni alunecate, la nivelul spaŃiilor
intercostale;
neteziri, presiuni statice şi presiuni alunecate pe toracele inferior.

ResorbŃia secreŃiilor pleurale este ajutată de hiperemia pielii de la nivelul spaŃiilor intercostale. Pentru mobilizarea secreŃiilor se aplică presiuni vibrate, pe timpul expirator al respiraŃiei, pe toracele inferior atât anterior, cât şi posterior. Pentru eliminarea secreŃiilor se folosesc procedee care provoacă
tusea:
uşoare lovituri în spate, executate cu faŃa palmară a degetelor sau cu palma „în căuş”, la nivelul primelor patru vertebre toracale;
presiuni vibrate la nivelul manubriului sternal;

125
presiuni uşoare, cu faŃa palmară a indexului şi a mediusului de la ambele mâini, de o parte şi de alta a porŃiunii cervicale a traheei, coborând până la unghiul sternal.

9.9 MASAJUL ÎN AFECłIUNI ALE PIELII

În acest capitol vom prezenta numai acele leziuni ale pielii care nu
fac parte din bolile „dermatologice”. Dintre leziunile pielii care constituie indicaŃii ale masajului terapeutic, vom dezvolta : cicatricile, escarele şi
vergeturile.
Masajul pielii are contraindicaŃii temporare : eczeme, psoriazis, unele forme de prurit, dar şi contraindicatii definitive: cancere cutanate, diskeratoze maligne, tuberculoză cutanată, hematodermii, dermatoze buloase, infecŃii localizate la nivelul pielii. I. Masajul cicatricilor. Cicatricile sunt de două feluri: chirugicale şi
posttraumatice. Indiferent de originea cicatricilor, obiectivele masajului sunt asigurarea supleŃei, a elasticităŃii şi a fineŃei cicatricilor. În funcŃie de evoluŃia cicatrizării, masajul cicatricilor se va face în următoarea succesiune: mobilizarea planului cutanat cu faŃa palmară a degetelor alipite; mâinile se aşază de o parte şi de alta a cicatricii şi se acŃionează în sens opus, dând acesteia o formă sinusoidală; treptat, procedeul va deveni mai profund, acŃionându-se cu suprafaŃa de contact din ce în ce mai mică, până se ajunge ca procedeul să fie executat cu câte un deget de la fiecare mână; urmează ciupiri uşoare ale bridelor cicatricii, executate cu policele şi cu indexul pe aceeaşi parte a cicatricii;

126
mobilizări ale cicatricii pe planul subjacent, în sensul longitudinal, cu faŃa palmară a degetelor unei mâini, alunecând în sens opus
celeilalte mâini; ridicări ale cicatricii de pe planul profund;
întinderi longitudinale excentrice ale cicatricii, prin alunecarea degetelor, pornind din partea centrală spre extremităŃi; întinderi transversale, cu prudenŃă, dar nu înainte de 3-4 săptămâni.

Masajul în cicatricile chirugicale are ca şi obiective: prevenirea formării Ńesutului fibros, retractil şi a proliferării cheloidelor hipertrofice. Se recomandă ca masajul în cicatricile chirurgicale să fie început precoce şi executat zilnic. Se indică următoarele procedee: se începe cu procedee tehnice de alunecare foarte uşoare, pentru diminuarea sensibilităŃii;
apoi, masajul, se va executa spre zonele dureroase, mai aderente de
planurile subjacente; pentru recuperarea mobilităŃii Ńesuturilor se aplică presiuni, rularea cutelor de piele, vibraŃii cu intensitate şi suprafaŃă de acŃiune lent
progresive; după ce mobilitatea este recuperată, se pot aplica pe cicatrici procedee
de întindere în sens divergent, în toate sensurile, executate din ce în ce mai rapid şi repetate de mai multe ori.

Masajul în cicatricile posttraumatice. De cele mai multe ori, plăgile posttraumatice au marginile franjurate, sunt suprainfectate şi, chiar dacă au fost tratate corect, cicatrizarea şi vindecarea acestora este îndelungată şi inestetică.

127
Tratamentul prin masaj al cicatricilor posttraumatice se va face după acelaşi protocol ca şi al celor chirurgicale, dar Ńinându-se cont de aspectul
estetic al regiunii. Cicatricile postarsuri. Arsurile care afectează şi dermul se vindecă prin cicatrizare. Conduita terapeutică a maseurului va fi în funcŃie de localizarea, de suprafaŃa afectată şi de existenŃa unei posibile suprainfecŃii a
arsurii. Masajul cicatricii se va face după următorul protocol: asupra bridelor şi a induraŃiilor se vor executa presiuni cu intensitate progresiv crescătoare, asociate cu mobilizări ale
cicatricii pe planurile subjacente; pe măsura ameliorării se indică, cu prudenŃă, întinderi ale cicatricii şi frământat, executate cu policele şi indexul ambelor mâini; în continuare, se indică întinderi ritmice, metoda Watterwald; foarte important este masajul zonei de graniŃă dintre Ńesutul sănătos şi cel afectat, pentru restabilirea legăturilor funcŃionale dintre
acestea; masajul trebuie executat sistematic, recomandându-se două şedinŃe
pe zi; în funcŃie de starea Ńesuturilor, masajul se poate efectua cu un
unguent cicatrizant.

II. Masajul escarelor. Escarele sunt leziuni trofice ale părŃilor moi la nivelul punctelor de contact ale organismului cu suprafaŃa de sprijin. Profilaxia escarelor se face prin alternarea poziŃiilor şi prin masaj trofic al zonelor predispuse la escare. După R.Vilian, masajul profilactic trebuie aplicat zilnic, timp de 20 de minute, dar frecvenŃa şi durata

128
şedinŃelor de masaj pot fi crescute, dacă riscul apariŃiei escarelor este foarte mare. Se recomandă: masajul să fie extins dincolo de zona predispusă la escare; procedee cu efect hiperemiant: frământatul pielii, al Ńesutului celular subcutanat şi al maselor musculare; mobilizări şi contracŃii musculare izometrice sistematice; masajul trofic, pre-şi postoperator, în cazul subiecŃilor, mai ales la cei în vârstă, la care imobilizarea postoperatorie va fi îndelungată.

Masajul escarei constituite se efectuează după următoarele reguli: procedeele vor depaşi cu mult zona afectată;
la periferia escarei se va aplica un masaj profund, pentru stimularea troficităŃii locale; în imediata apropiere a rănii se va executa o prelucrare metodică a Ńesuturilor, prin: fricŃiuni localizate fine, ciupiri de mică amplitudine, repetate până la obŃinerea unei reacŃii hiperemice,
vibraŃii manuale sau mecanice; pe escară se poate executa masaj folosind intrumente sterile; se poate acŃiona direct, prin presiuni alunecate uşor mobilizatoare; se pot efectua fricŃiuni foarte uşoare cu un cub de gheaŃă steril.

III. Masajul vergeturilor. Vergeturile sunt zone liniare, depigmentate, determinate de modificări ale structurii şi ale arhitecturii fibrelor de elastină şi de colagen din piele, modificări cauzate de creşterea

129
bruscă a grosimii hipodermului: obezitate, sindrom adiposogenital, creştere bruscă în greutate, sarcină etc. Masajul vergeturilor constă din : neteziri aplicate pe suprafaŃă mare;
vibraŃii, manuale sau mecanice; plisare, rulare, mobilizări fine şi foarte localizate ale pielii pe
planurile subjacente, repetate sistematic.

Pentru a se obŃine rezultate bune, masajul trebuie aplicat precoce sau preventiv (sarcină).

 1. MASAJUL FEMEII, PRE-ŞI POST PARTUM
  10.1 MASAJUL ÎN TIMPUL SARCINII

În mod clasic, masajul la gravide constituie una din contraindicaŃiile generale, din cauza tulburărilor pe care le-ar produce acesta în organismul
gravidei. Obiectivele masajului în cazul femeii însărcinate sunt : menŃinerea tonusului fizic şi psihic general; menŃinerea sau îmbunătăŃirea proprietăŃilor pielii, mai ales a troficităŃii şi a elasticităŃii acesteia, pentru prevenirea apariŃiei vergeturilor; menŃinerea greutăŃii corporale în limite fiziologice, prin aplicarea masajului asupra Ńesutului adipos; prevenirea sau înlăturarea tulburărilor circulatorii de întoarcere venoasă şi limfatică la nivelul membrelor inferioare; întreŃinerea sau tonifierea musculaturii suprasolicitate şi combaterea
durerilor care apar din cauza posturii specifice a gravidei.

130
Masajul general este permis numai în primele luni de sarcină, cu scop de relaxare şi liniştire a femeii. Sunt indicate manevrele lente şi lungi de
netezire, fricŃiune, frământările uşoare şi vibraŃiile. Trebuie evitate lovirile, presiunile, scuturările, precum şi toate celelalte manevre excitante.
Masajul parŃial se poate recomanda mai des decât masajul general. În ultimele luni ale sarcinii se poate indica masajul cefei şi al părŃilor
superioare ale spatelui. Masajul umerilor şi al membrelor superioare poate fi indicat pe tot parcursul
sarcinii.
Masajul membrelor inferioare poate fi folosit pentru folosirea sau combaterea tulburărilor circulatorii, a stazei venoase şi/sau limfatice, a
contracturilor musculare.
Masajul toracelui trebuie evitat din cauza glandelor mamare. Masajul abdomenului este contraindicat pe toată perioada sarcinii.

10.2 MASAJUL LĂUZEI

În primele zile după naştere se recomandă forme speciale de masaj, care se execută după tehnici deosebite de cele comune de masaj. Aceste
tehnici trebuie aplicate numai de personal medical specializat. Masajul uterului. Imediat după naştere, medicul sau moaşa exercită asupra uterului manipulări speciale cu scopul de a-i stimula contracŃiile şi a-i grăbi involuŃia. Constă în manevre uşoare, dar ferme, de apăsare, fricŃiune şi stoarcere, executate cu degetele mâinii şi cu palma, prin intermediul peretelui abdominal. Manevrele se execută în direcŃia micului bazin.

131
Manevrele se execută timp de câteva minute, destul de des în prima zi, iar în zilele următoare numai dimineaŃa şi seara. Masajul uterului se continuă zilnic, până când uterul capătă forma, mărimea şi locul său în
pelvis. Masajul uterului constituie şi un control sigur al procesului de involuŃie al acestuia. În mod normal, fundul uterului ajunge la nivelul simfizei pubiene după 10 zile de la naştere. Masajul abdomenului este permis numai după prima săptămână de lăuzie. Masajul constă în manevrele uşoare de netezire, fricŃiuni şi frământări largi, dintr-o parte în alta. Cu scop liniştitor, masajul abdomenului poate fi încheiat cu vibraŃia. În această perioadă sunt
contraindicate presiunile şi percutările de orice intensitate. Masajul abdominal poate fi executat zilnic, mai ales dacă parturienta prezintă tonus scăzut al musculaturii peretelui abdominal. Masajul sânilor este indicat în primele zile de alăptare pentru deschiderea canalelor glandelor mamare. Se aplică numai la indicaŃia şi sub supravegherea medicului, atunci când sânii se măresc peste măsură, se întăresc şi devin dureroşi. Masajul sânilor constă din neteziri executate de la bază spre vârful
sânului (mamelon). Masajul general şi parŃial clasic poate fi început, la nevoie, după 2-3 săptămâni de la naştere. Masajul este folosit în scop igienic, pentru liniştirea în stările de agitaŃie, pentru activarea circulaŃiei şi ca stimulant al
metabolismului. Masajul se poate aplica pe cap, pe gât şi pe membrele superioare, din poziŃia şezând, iar pe membrele inferioare, din decubit dorsal.

132
10.3 MASAJUL FEMEII CARE ALĂPTEAZĂ

Masajul general poate fi aplicat atât cu scopul de a linişti şi destinde femeia agitată, folosindu-se manevre liniştitoare, cât şi cu scopul de stimulare a organismului, atunci când femeia este obosită. Masajul parŃial este indicat atât în scop igienic, cât şi terapeutic. Se recomandă mai ales : pentru combaterea oboselii, masajul cefei, al umerilor şi al spatelui ; pentru stimularea reflexă a organelor din pelvis, masajul regiunii
lombare; pentru combaterea tulburărilor circulatorii, masajul membrelor
inferioare.

În tratamentul unor afecŃiuni limitate ale Ńesuturilor şi organelor, se
poate indica masajul local. Dacă este necesar, se recomanda şi forme speciale de masaj. Masajul sânilor se indică atât pentru stimularea secreŃiei lactate, cât şi pentru păstrarea formei şi a tonusului sânilor. Masajul abdominal este indicat în următoarele situaŃii : insuficienŃa musculaturii peretelui abdominal, ptoza unor organe abdominale, tulburări funcŃionale ale organelor din abdomen. Obiectivele masajului abdominal sunt tonifierea musculaturii abdominale şi stimularea funcŃiei organelor abdominale, activarea circulaŃiei. ŞedinŃele de masaj se fac zilnic sau de 2-3 ori pe săptămână. Masajul perineului se foloseşte mai ales în scop terapeutic.

133

 1. MASAJUL COPILULUI

a) MASAJUL PÂNĂ LA VÂRSTA DE TREI LUNI

În primele săptămâni, masajul copilului se asociază cu baia şi durează câteva minute. Se execută neteziri uşoare şi ritmice de-a lungul membrelor superioare şi inferioare, în regiunea spatelui, a toracelui şi a abdomenului. Pe abdomen se aplică o netezire circulară pornind de la şanŃul inghinal drept spre cel stâng, având grijă să fie ocolită cicatricea ombilicală.
La vârsta de 1-3 luni, masajul se poate asocia cu gimnastica. La aceasta vârsta, sugarul prezintă o uşoara hipertonie musculară, mai accentuată la nivelul flexorilor membrelor. Pentru combaterea poziŃiei de uşoară flexiune a membrelor se indica manevre relaxatoare de netezire şi fricŃiune, executate pe faŃa anterioară a membrului superior şi pe deltoid, iar la membrul inferior, pe faŃa medială şi posterioară a coapsei.
Masajul piciorului este important, mai ales atunci când copilul prezintă modificări de formă, de poziŃiei şi de funcŃionalitate motorie ale acestuia. Se aplică o netezire insistentă pe faŃa plantară şi pe cea dorsală a piciorului, pornind de la degete spre călcâi şi gleznă. Netezirea va fi urmata de o fricŃiune uşoară cu vârful degetelor pe ambele feŃe şi margini ale piciorului, prelungită şi pe gambă. În timpul executării masajului, piciorului va fi Ńinut în poziŃia cea mai corectă, iar în cazul piciorului strâmb, masajul va fi asociat cu mişcări
corective. Masajul trunchiului constă din manevre de netezire, urmate de fricŃiuni uşoare executate cu părŃile moi ale degetelor şi ale palmelor.

134
b) MASAJUL SUGARULUI ÎNTRE 3 ŞI 6 LUNI

Masajul copilului va fi mai întins. Manevrele de alunecare şi fricŃiune se execută în acelaşi mod ca şi în perioada precedentă. În regiunea spatelui se pot executa şi alunecări lungi, lente, liniştitoare sau scurte, dese şi înviorătoare. După fricŃiune se poate aplica pe spate şi pe regiunile cărnoase un percutat uşor şi ritmic, executat cu vârful
degetelor.

c) MASAJUL SUGARULUI ÎNTRE 6 ŞI 9 LUNI

La această vârsta, la manevrele precedente se pot adăuga frământatul circular sau în cută la nivelul membrelor, rulatul membrelor, iar manevrele de percutat pe spate, fese şi pe părŃile laterale ale coapselor, pot fi întărite. Deoarece sunt agreate de copil, se indică manevrele stimulante, înviorătoare.

d) MASAJUL SUGARULUI ÎNTRE 9 ŞI 12 LUNI

În această perioadă se execută aceleaşi manevre de masaj ca la vârstele anterioare, asociate cu gimnastica. După necesităŃi, se pot folosi manevre liniştitoare sau stimulante.

e) MASAJUL COPILULUI MIC (1-3 ANI)

Masajul constituie un mijloc important de îngrijire a copiilor, folosindu-se în scop igienic, dar şi terapeutic.

135
Masajul igienic este utilizat în scopul păstrării şi îmbunătăŃirii sănătăŃii, stimulării creşterii şi dezvoltării organismului copilului. Acest tip de masaj influenŃează sistemul nervos, activează circulaŃia sângelui şi a limfei, stimulează schimburile nutritive.
La copilul mic, masajul poate fi aplicat asociat cu gimnastica, cu baia sau în şedinŃe speciale. Pentru masajul copilului mic se folosesc procedee simple şi uşoare, dar începând de la vârsta de 2-3 ani, masajul capătă asemănări cu cel aplicat la adulŃi. După o şedinŃă de masaj aplicat corect, copilul doarme mai liniştit, iar funcŃiile vegetative devin mai echilibrate.
Procedeele folosite la masajul copilului mic sunt mai reduse ca număr şi au o tehnică mai simplă decât în masajul adultului. Dintre procedeele principale de masaj se indică: netezirea, fricŃiunea; mai puŃin frământatul Ńesuturilor sub piele şi al muşchilor ; mai rar, percutatul, plescăitul, rulatul şi vibraŃiile. Sunt contraindicative procedeele dure de frământare, lovire, presiunile puternice şi scuturările corpului, deoarece acesteia pot traumatiza, obosi sau înspăimânta copilul. Netezirea se aplica uşor şi ritmic pe piele, prelung si lent pe spate si membre, dar scurt şi vioi pe porŃiuni mici ale trunchiului şi membrelor. Pe abdomen, netezirea se efectuează circular, în sens orar. FricŃiunile se execută cu vârful, cu pulpa degetelor şi cu partea moale a palmei. Deoarece pielea copiilor este fină, sensibilă şi vulnerabilă, se va evita orice procedeu aspru şi brutal. Frământatul va consta într-o strângere şi stoarcere uşoară între
degete şi palmă a Ńesuturilor cărnoase. Manevra se poate executa în „cută”,

136
în lungul muşchilor, încercuind membrele sau printr-o mişcare şerpuită.
Fiind o procedură mai puternică, frământatul poate lipsi din masajul copiilor
mai mici de 6-8 luni, al copiilor debili, atrofici şi iritabili.
Percutările uşoare şi ritmice sau plescăitul pot fi aplicate la copiii
mici sub forma unor atingeri ritmice pe abdomen pentru a provoca contracŃii
musculare sau cu vârful degetelor pe spate şi pe părŃile cărnoase ale
membrelor. Aceste manevre sunt contraindicate la copiii sperioşi, iritabili
sau sensibili.
Rulatul pe membre se poate efectua într-un ritm viu, pentru
înviorare sau lent, ca manevră liniştitoare.
VibraŃiile se pot folosi ca manevre ajutătoare pentru mărirea
eficacităŃii masajului.

 1. PARTICULARITĂłI MORFOFUNCłIONALE NORMALE ŞI
  PATOLOGICE ALE STRUCTURILOR CARE POT FI
  INFLUENłATE DE MASAJ

Toate manevrele de masaj atât cele fundamentale, cât şi cele
secundare, exercită influenŃe diferite asupra pielii, aparatului locomotor,
aparatului circulator şi a sistemului nervos.
Pentru înŃelegerea importanŃei individualizării diferitelor proceduri de masaj
în funcŃie de obiectivele terapeutice urmărite, am considerat necesar să
prezint succint principalele particularităŃi morfofuncŃionale normale şi
patologice ale structurilor influenŃate de masaj.

137
12.1. ParticularităŃi morfofuncŃionale ale pielii

Pielea este cel mai mare organ al corpului uman. Are o greutate de 4-6 kg şi o suprafaŃă de 1,70-1,75 metri pătraŃi. Este formată din trei straturi, care de la suprafaŃă spre profunzime sunt:
• epidermul- epiteliu; • dermul- matrice conjunctivă; • hipodermul- Ńesut grăsos. În structura pielii mai există şi alte Ńesuturi, cu excepŃia Ńesuturilor osos şi
cartilaginos. Epidermul este un epiteliu stratificat şi cornificat. Alături de elementul structural reprezentat de keratinocit, epidermul mai conŃine o
serie de celule cu prelungiri, cum ar fi melanocitul, celula Langerhans, celula Merkel etc. din profunzime spre suprafaŃă, epidermul este constituit din cinci straturi: bazal, spinos, granulos, lucios şi cornos. Epidermul este separat de derm prin membrana bazală dermo-epidermică. Dermul este un Ńesut conjunctiv format din substanŃă fundamentală, celule şi fibre; mai conŃine vase de sânge, nervi, unităŃi pilo-sebacee, glande sudoripare, muşchi. Hipodermul este format din lobuli grăsoşi separaŃi prin travee de Ńesut conjunctiv, care conŃin vase şi nervi. Pielea prezintă funcŃii multiple mai mult sau mai puŃin specifice. În cele ce urmează voi insista asupra acelora care sunt influenŃate de diversele metode de masaj şi care, într-o formă sau alta, sunt responsabile de efectele
locale sau generale, determinate mecanic sau reflex, ale masajului.

138

 1. FuncŃia de protecŃie. Epiteliul cornos al epidermului bogat în keratină realizează protecŃia mecanică, chimică, termică, fizică, antimicrobiană, dar şi impermeabilitatea pielii la apă. a) Procesul de keratinizare. Keratinizarea epidermului este o formă de diferenŃiere a keratinocitelor epidermice, acest proces cuprinzând fenomene degenerative asociate cu procese de sinteză. Fenomenele degenerative sunt reprezentate de alterări structurale ale keratinocitelor, urmate de ruperea legăturilor dintre acestea, ceea ce duce la
  separarea celulelor cornoase. Sinteza keratinei are loc în celulele bazale ale
  epidermului, prin procese complexe. Keratina are o structură polipeptidică, este insolubilă în soluŃii apoase acide, alcaline şi solvenŃi organici, dar poate fi solubilizată de substanŃe denaturante concentrate. Keratogeneza este controlată genetic; este accentuată de estrogeni, corticosteroizi, extracte timice, presiune mecanică, radiaŃii solare şi inhibată de vitamina A şi hormonii tiroidieni.
  b) Melanogeneza este procesul fiziologic de la nivelul pielii, în urma căruia se produce melanina sau pigmentul melanic. Melanina este sintetizată
  de melanocite; acestea sunt celule cu prelungiri situate între keratinocitele bazale în matricea foliculului pilos din derm. Fiecare melanocit cedează
  pigmentul melanic la 36 de keratinocite din jur. Melanocitele conŃin organite specializate în sinteza melaninei, şi anume melanozomii. DiferenŃele de culoare între pielea albă şi cea neagră se datoresc melanocitelor şi melanozomilor. Între cele două tipuri de piele nu există diferenŃe de densitate a melanocitelor, pe o anumită zonă; dar, în

139
pielea neagră, melanocitele sunt mai mari, au prelungiri mai numeroase, o proporŃie mare dintre ele conŃin melanină, iar melanozomii sunt mai mari, mai numeroşi şi conŃin mai multă melamină. Melanogeneza este stimulată de melanotropine (MSH) secretate de adenohipofiză, de radiaŃiile ultraviolete, de estrogeni, progesteron, ACTH, prostaglandine etc. dintre factorii care inhibă melanogeneza, amintim:
tiamina, acidul ascorbic, Hg, Ag etc.

 1. FuncŃiile de secreŃie şi de excreŃie ale pielii Aceste două funcŃii sunt asigurate de glandele sebacee şi
  sudoripare situate în piele. a) SecreŃia sebacee. Sebumul este produsul de secreŃie al glandelor sebacee ataşate foliculului pilos. Aceste glande sunt situate mai ales în anumite zone ale pielii: frontală, la marginea zonei piloase a scalpului, sprâncenoasă, nazogeniană, metonieră, presternală, interscapulară.
  Sebumul este format dintr-un amestec de lipide. La om, îndeplineşte următoarele roluri: barieră de protecŃie, absorbŃia percutanată,
  antifungic, precursor al vitaminei D etc. b) SecreŃia sudorală este produsul glandelor sudoripare. Acestea sunt formate dintr-un glomerul secretor situat profund dermo-hipodermic şi un conduct sudorifer care traversează dermul, epidermul şi se deschide la suprafaŃa pielii printr-un orificiu numit por. Glandele sudoripare sunt răspândite neuniform pe suprafaŃa pielii; au densitatea cea mai mare pe palme şi tălpi, fiind mai numeroase la bărbaŃi. Sudoarea este o soluŃie incoloră, hipotonă, mirositoare, cu pH-ul de 4,5-5,5. conŃine 99 % apă şi 1 % substanŃe dizolvate. Dintre compuşii
  minerali amintim: Na, Cl, K, Ca, P, Mg, I, bicarbonat, sulfat, Fe etc.

140
Compuşii organici azotaŃi sunt: proteine şi substanŃe rezultate din degradarea acestora (uree, acid uric, creatinină, amoniac, aminoacizi), iar cei neazotaŃi sunt reprezentaŃi de acidul lactic, glucoză, vitamine C, B2, B6; de asemenea, sudoarea mai conŃine imunoglobuline, histamină, bradikinină,
prostaglandine, enzime proteolitice etc. Rata sudoraŃiei influenŃează concentraŃia diferitelor substanŃe din sudoare: o rată crescută produce o eliminare mare de Na şi Cl şi mai redusă de K, lactat şi uree. SecreŃia sudorală este controlată de factori extrinseci şi intrinseci.
Dintre factorii intrinseci amintim: factori nervoşi, cu rol important; glandele sudoripare de pe palme, tălpi, frunte şi axile răspund predominant la stimuli emoŃionali; factori hormonali: aldosteronul şi hormonul antidiuretic determină reabsorbŃia Na la nivelul canalului sudorifer; catecolaminele cresc secreŃia sudorală în timpul exerciŃiului fizic; hormonii tiroidieni favorizează reabsorbŃia electroliŃilor. Factorii extrinseci mai importanŃi care controlează secreŃia sudorală sunt stresul caloric şi exerciŃiul fizic. Stresul caloric stimulează secreŃia sudorală. Prin evaporarea apei excretate la suprafaŃa pielii se împiedică supraîncălzirea corpului: evaporarea unui litru de sudoare duce la pierderea a 585 de kilocalorii. ExerciŃiul fizic determină o creştere şi mai mare a sudoraŃiei maximale în mediul cald.

 1. FuncŃia de apărare a pielii este realizată de toate cele trei straturi ale acesteia. Pielea are rol atât în protecŃia organismului faŃă de factori mecanici, fizici, chimici, biotici din mediul extern, cât şi în realizarea funcŃiei de apărarea contribuie mai multe elemente:

141
integritatea structurală a pielii; prezenŃa stratului cornos care realizează protecŃie faŃă de factorii mecanici şi fizici, iar descuamarea continua a porŃiunii superficiale a acestuia duce la îndepărtarea mecanică a substanŃelor chimice, microbilor, fungilor
etc;
„filmul hidrolipidic superficial” (format din emulsionarea componetelor lipidice şi apoase produse de glandele sebacee şi sudoripare) are ca roluri: lubrifierea pielii, făcând-o rezistentă la acŃiunea factorilor fizici şi chimici, controlează evaporarea apei, acŃiune antimicrobiană şi antifungică; „mantaua acidă” a pielii, reprezentată de mediul acid de la suprafaŃă (pH între 4 şi 7), are acŃiune antimicrobiană şi acŃiune de neutralizare a bazelor şi acizilor prin sisteme tampon: acid carbonic-bicarbonaŃi, acid lactic- lactaŃi; structura dermului conferă pielii rezistenŃă la factori mecanici; hipodermul, format din Ńesut adipos, are rol izolant termic şi mecanic şi constituie rezerva energetică a organismului.

 1. Rolul pielii în menŃinerea homeostaziei organismului

Pielea are rol secundar în menŃinerea constantă a volumului apei din organism, participând, alături de rinichi, la eliminarea apei din organism. Prin secreŃia sudorală se elimină aproximativ 1000 ml apă/zi, iar prin perspiraŃie insensibilă încă 300 ml. Pielea are rol important în mecanismele de reglare hemodinamică. În condiŃiile unei vasodilataŃii periferice generalizate, în plexurile vasculare bogate ale pielii pot stagna până la 30% din volumul sanguin circulant.

142
Pielea are un rol important în metabolizarea unor hormoni: testosteron, estrogeni, progesteron, cortizol.

 1. FuncŃia imunologică a pielii În afară de faptul de rolul de barieră de tip mecanic faŃă de mediul înconjurător, pielea are şi un rol dinamic în apărare, celule din structura acesteia jucând un rol important în cadrul sistemului imunitar. SIS (Skin Immune System) intervine cu precădere în recaŃiile de hipersensibilitate. Următoarele celule fac parte din SIS: • limfocitele T părăsesc sistemul circulator şi se infiltrează în pielea sănătoasă; • celulele dendritice prezentatoare de antigen, unele au capacitate redusă de fagocitare, altele sunt celule imunocompetente etc; • mastocitele conŃin în citoplasmă amine vasoactive, care se eliberează în prezenŃa antigenelor specifice; • keratinocitele, celule imunocompetente secretă mediatori care modulează reacŃiile imunitare şi inflamatorii.
 2. FuncŃia senzorială a pielii La nivelul pielii, în toate straturile acesteia, se găsesc numeroşi exteroceptori, fie sub formă de terminaŃii nervoase libere amielinice, fie sub formă de corpusculi. Stimularea receptorilor cutanaŃi poate genera senzaŃii de atingere, vibraŃie, variaŃie termică, durere.
 3. FuncŃia de penetrabilitate a pielii Pielea este un înveliş protector, impermeabile, care limitează pierderea de apă din organism, dar care permite intrarea selectivă a unor substanŃe chimice. Căile de absorbŃie percutanată sunt reprezentate de stratul cornos al pielii- principala cale de absorbŃie, dar şi de foliculul pilo-sebaceu şi ductul sudoripar. Transferul substanŃelor chimice absorbite se face în circulaŃia

143
sanguină. AbsorbŃia percutanată este influenŃată de temperatura şi hidratarea pielii, creşterea acestora facilitând absorbŃia unor substanŃe. Lipidele şi substanŃele liposolubile trec mai uşor, comparativ cu substanŃele organice cu grupări hidrofile. Moleculele mai mici, solubile atât în apă, cât şi în lipide, sunt absorbite cel mai uşor.

12.2. Structura şi organizarea funcŃională a muşchiului scheletic

Muşchiul scheletic, ca organ, este constituit din două porŃiuni: pântecele muscular (corpul muscular) şi tendoanele aferente prin intermediul cărora acesta se inseră. Corpul muscular al fiecărui muşchi este alcătuit dintr-un număr variabil de fibre musculare şi din Ńesut conjunctiv, împreună cu care ajung până la nivelul fibrelor musculare, elementele vasculonervoase. Fiecare corp muscular este învelit de un manşon de Ńesut conjunctiv, numit perimisium extern sau epimisium, care are atât rol protector, nepermiŃând o întindere prea mare a muşchiului, cât şi rol mecanic, permiŃând alunecarea muşchiului în timpul contracŃiei sau mobilizării segmentelor. Între epimisiumul unor muşchi şi al acelora vecini se pot produce aderenŃe, care blochează alunecarea muşchilor în timpul contracŃiei. Din epimisium pornesc în interiorul copului muscular septe conjunctive, care delimitează fasciculele musculare primare, secundare, terŃiare); totalitatea acestor septe formează perimisiumul intern. Fibrele conjunctive ale perimisiumului intern sunt elastice şi dispuse în spirală şi oblic, asigurând adaptarea manşonului conjunctiv la variaŃia de lungime a fasciculelor musculare. Fiecare fibră musculară este învelită de endomisium, care-şi are originea în perimisiumul intern. Mai mulŃi muşchi se grupează, de obicei cei sinergişti. Un astfel de grup muscular este învelit de o fascie conjunctivă comună. Grupurile musculare sunt aşezate în cadrul unui segment al corpului în lojă, delimitate

144
de septe intermusculare plecate din fascia segmentului şi care se inseră pe scheletul regiunii respective. Muşchiul este un organ foarte bine vascularizat. Astfel, 1 mm pătrat de suprafaŃă musculară are 2000 de capilare. În condiŃii de repaus, majoritatea capilarelor este închisă, acestea deschizându-se în muşchiul în activitate, în funcŃie de nevoile energetice de moment. Tendonul este organizat după acelaşi principiu ca şi corpul muscular. Fibrele tendinoase sunt fibre de colagen şi de elastină. Fibrele de colagen sunt dispuse paralel cu axul lung al tendonului, ceea ce explică rezistenŃa fără deformare la forŃele de tracŃiune în ax, dar se deformează repede la forŃele de forfecare sau de compresiune. Fibra tendonului pleacă din perimisiumul muşchiului şi ajunge în structurile osoase profunde. Structura intimă a tendonului explică proprietăŃile fizice de care depind funcŃiile acestuia. Din punct de vedere structural, moleculele de colagen se organizează în felul următor: trei molecule colagenice se aşază spiralat, formând un „snop”; trei „snopuri” se aşază în paralel, formând „microfibrila”. Un grup de microfibrile, legate între ele prin punŃi transversale, formează fibrila tendonului. RezistenŃa tendonului depinde de numărul şi de starea acestor punŃi transversale care unesc moleculele colagenice. Tendonul mai este constituit, în afară de fibre de colagen şi elastină, şi din apă şi proteoglicani (matricea extracelulară). Din combinaŃia proteoglicanilor cu apă rezultă un gel, cu vâscozitate variabilă, în funcŃie de activitatea fizică; mişcarea scade vâscozitatea ⇒ tixotropie, care explică rezistenŃa unui Ńesut la întinderea acestuia, cu o anumită viteză. Dacă se forŃează întinderea unui tendon cu viscozitate crescută (⇒ redoare), cu o viteză mare, există pericolul ruperii acestuia. Din punct de vedere funcŃional, tendonul îndeplineşte trei roluri: transmite forŃa de contracŃie a muşchiului, modulează contracŃiile musculare brutale, amplifică contracŃia abia perceptibilă.

145
InervaŃia muşchiului este asigurată de nervul muşchiului, mixt, care formează în interiorul muşchiului un plex intramuscular. La nivelul corpului muscular există organe receptoare specializate: terminaŃii nervoase libere, fusuri neuromusculare. De asemenea şi tendonul este bogat inervat; menŃionăm aparatul Golgi, receptor specializat în reglarea contracŃiei musculare.

12.3. Capsula articulară, manşonul care participă la menŃinerea suprafeŃelor articulare în contact, este alcătuită dintr-un strat fibros, extern, căptuşit de membrana sinovială. În anumite zone, capsula fibroasă este întărită de ligamente. În unele zone, capsula prezintă orificii prin care sinoviala se invaginează sub musculatura periarticulară, formând funduri de sac, burse sinoviale, care uşurează alunecarea tendoanelor şi a muşchilor în timpul mişcărilor. Atât capsula fibroasă, cât şi sinoviala sunt bogat vascularizate şi inervate. La nivelul acestor structuri se găsesc algoceptori, mecanoceptori, dar şi proprioceptori, cu rol important în mecanismul de feed-back al controlului motor. Structura capsulei articulare şi a ligamentelor este aproape identică. La nivelul ligamentelor, fibrele colagenice sunt aşezate paralel, oblic şi spiralat. Această arhitectură îi asigură ligamentului rolul de stabilizator al articulaŃiei în diversele direcŃii de mobilizare ale acesteia; astfel, ligamentul nu este deformat de acŃiunea niciunei forŃe (forfecare, tracŃiune, compresie). ObŃinerea efectelor favorabile ale masajului terapeutic necesită, atât o anumită ordonare a procedeelor sale, cât şi corectitudine în execuŃia acestora. Efectele terapeutice sunt de necontestat, iar practica impune anumite rigori în executarea lui şi în ceea ce priveşte stabilirea “locului” masajului în programul complex de recuperare.

ELENA ZAMORA DAN-DRAGOŞ CRĂCIUN

- Advertisement -

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -

Latest News

Sorin Ovidiu Vîntu: ”Cea mai mare manipulare făcută vreodată, 2-3 state mari implicate”

”Tot ceea ce vezi, generație, este o manipulare – este o repetiție cu public la ceea ce...

Prima ţară din Europa care ar putea ridica restricţiile impuse în urma crizei Covid-19

Austria ar putea deveni unul din primele state din Europa care să relaxeze restricțiile impuse populației, după ce a reușit să încetinească...

Pandemia de coronavirus a atins pragul de 1 milion de cazuri la nivel mondial. Peste 50.000 de decese

Peste un milion de cazuri de COVID-19 au fost înregistrate joi seara în lume, cu peste 50.000 de decese și peste 200.000...

Gestul Albaniei a impresionat profund Italia decimată de COVID-19. “Nu-i uita pe săraci. Vor fi singurii care te vor ajuta”

Italia se află într-o situaţie gravă de mai multă vreme, iar cei de acolo au avut momente în care s-au simţit lăsaţi...

Când se va termina pandemia în Italia? Experții au calculat prima zi fără infectări

Când se va încheia epidemia de coronavirus în Italia? Este întrebarea la care încearcă să răspundă cotidianul Corriere della Sera, bazându-se pe...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -